Stäng

Balans, finansiering och kassaflöde

Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten uppgick till 2 miljoner euro (-13) under rapportperioden januari–mars 2017. Rörelsekapitalet uppgick till 580 miljoner euro (709) i slutet av rapportperioden, en ökning med 90 miljoner euro från slutet av föregående kvartal. De erhållna förskottsbetalningarna i slutet av perioden var 554 miljoner euro (618). I slutet av december 2016 uppgick förskotten till 516 miljoner euro. De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 403 miljoner euro (428) och de icke utnyttjade krediterna till 640 miljoner euro (519). En dividend på 0,65 euro per aktie (1,20), totalt 128 miljoner euro (237), betalades under första kvartalet. Den andra dividendraten som är lika stor betalas i september.

Wärtsiläs räntebärande lån var 670 miljoner euro (1.088) i slutet av mars 2017. I slutet av december 2016 uppgick de räntebärande lånen till 629 miljoner euro. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 78 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 592 miljoner euro. Räntebärande lån, netto, uppgick till 260 miljoner euro (639) och nettoskuldsättningsgraden till 0,13 (0,32).

Koncernens likvida beredskap
MEUR 31.3.2017 31.12.2016
Likvida medel 403 472
Outnyttjade bekräftade kreditlimiter 640 640
Likvida beredskap 1 043 1 112
% av omsättningen (rullande 12 månader) 22 23
Avdragna företagscertifikat - -
Likvida beredskap exklusive företagscertifikat 1 043 1 112
% av omsättningen (rullande 12 månader) 22 23
31.3.2017 var den totala låneportföljens genomsnittliga återbetalningstid 43 månader och de långfristiga lånens 48 månader.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.