Stäng

Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport

Januari – mars 2017

Se webcasten

"Wärtsiläs orderingång var helt klart ljuspunkten under första kvartalet. Services orderingång stöddes av det ökande intresset för långfristiga serviceavtal, medan kunderna på energimarknaden fortsatte att investera I ny kraftförsörjning."

Jaakko Eskola, koncernchef

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Orderingången utvecklades positivt

”Wärtsiläs orderingång var helt klart ljuspunkten under första kvartalet. Services orderingång stöddes av det ökande intresset för långfristiga serviceavtal, medan kunderna på energimarknaden fortsatte att investera i ny kraftförsörjning i både tillväxt- och västländerna. Även affärsområdet Marine Solutions orderingång var måttlig tack vare den fortsatta aktiviteten på kryssningsfartygs- och FSRU-marknaden. Även om fartygsbeställningarna fortfarande är få finns det tecken på ett bättre sentiment vilket indikerar en gradvis återhämtning i efterfrågan under andra halvåret.

Det ökade antalet kraftverksleveranser bidrog till både omsättningsutvecklingen och våra underliggande prestationer under första kvartalet. Vi förväntar oss en bättre serviceaktivitet till följd av kundernas underhållsplaner och en ökad efterfrågan på långfristiga avtal på bägge våra slutmarknader. I kombination med den stabiliserade prismiljön inom Energy Solutions bildar detta en bra grund för andra halvåret 2017.”

Jaakko Eskola Koncernchef

Wärtsiläs utsiker för 2017

Den övergripande efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under 2017 väntas vara relativt oförändrad jämfört med året innan. Per affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande:

  • Solid inom Services med tillväxtmöjligheter i valda regioner och segment.
  • God inom Energy Solutions (tidigare solid), tack vare en ökande efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna och den globala övergången till förnybara energikällor, vilket stöder behovet av decentraliserad, flexibel, gasbaserad kraftförsörjning.
  • Dämpad inom Marine Solutions. Även om utsikterna för kryssningsfartyg och passagerarfärjor är positiva belastas handels-, gastankfartygs- och offshoresegmenten fortfarande av överkapacitet, svag tillväxt i handeln och kundernas finansiella begränsningar. 


För närvarande uppgår Wärtsiläs leveranser under 2017 till 2.744 miljoner euro (2.681). Siffran omfattar mest Marine Solutions and Energy Solutions leveranser. Wärtsilä kommer fortfarande att fokusera på att förbättra effektiviteten, vilket delvis väntas motverka de lägre volymerna på marinmarknaden. Prissättningen på Energy Solutions marknader har stabiliserats, men orderstocken påverkas fortfarande av konkurrenstrycket under tidigare år. Services väntas prestera positivt även framöver.

Centralt

Rapportperioden januari-mars 2017

  • Orderingången ökade med 11% till 1.413 miljoner euro (1.271)
  • Omsättningen ökade med 4% till 1.007 miljoner euro (967)
  • Orderingång jämfört med faktureringen 1,40 (1,31)
  • Det jämförbara rörelseresultatet steg till 86 miljoner euro (84), dvs. 8,5% av omsättningen (8,7)
  • Resultatet per aktie sjönk till 0,28 euro (0,30)
  • Kassaflödet från rörelseverksamheten ökade till 2 miljoner euro (-13)
  • Orderstocken var stabil och uppgick till 5.096 miljoner euro (5.103) i slutet av perioden

Nyckeltal
MEUR 1-3/2017 1-3/2016 Förändring 2016
Orderingång 1 413 1 271 11% 4 927
Orderstock i slutet av perioden 5 096 5 103 0% 4 696
Omsättning 1 007 967 4% 4 801
Rörelseresultat1 80 83 -4% 532
% av omsättningen 7,9 8,6 11,1
Jämförbart rörelseresultat 86 84 2% 583
% av omsättningen 8,5 8,7 12,1
Jämförbart justerat EBITA 94 93 1% 618
% av omsättningen 9,4 9,6 12,9
Resultat före skatter 74 80 479
Resultat/aktie, EUR 0,28 0,30 1,79
Rörelseverksamhetens kassaflöde 2 -13 613
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 260 639 150
Bruttoinvesteringar 9 11 146
Nettoskuldsättningsgrad 0,13 0,32 0,07
1Jämförelsestörande poster under första kvartalet 2017 omfattade omstruktureringskostnader på 6 miljoner euro (1).
Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.