Stäng
Balansräkning i sammandrag
MEUR 31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 1 421 1 421 1 434
Materiella tillgångar 393 420 405
Innehav i intresse- och samföretag 76 64 84
Övriga placeringar 14 15 15
Uppskjuten skattefordran 142 151 141
Övriga fordringar 46 55 38
Anläggningstillgångar totalt 2 092 2 126 2 116
Omsättningstillgångar
Varor i lager 1 184 1 303 1 042
Övriga fordringar 1 703 1 800 1 760
Likvida medel 403 428 472
Omsättningstillgångar totalt 3 290 3 531 3 275
Tillgångar totalt 5 382 5 657 5 391
Eget kapital
Aktiekapital 336 336 336
Övrigt eget kapital 1 759 1 673 1 952
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 2 095 2 009 2 288
Innehav utan bestämmande inflytande 34 40 34
Eget kapital totalt 2 129 2 049 2 321
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder 592 585 520
Uppskjuten skatteskuld 90 109 93
Övriga skulder 276 285 270
Långfristiga skulder totalt 958 979 884
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder 78 503 108
Övriga skulder 2 217 2 126 2 078
Kortfristiga skulder totalt 2 295 2 629 2 186
Skulder totalt 3 252 3 608 3 070
Eget kapital och skulder totalt 5 382 5 657 5 391

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.