Stäng
Kassaflödesanalys i sammandrag
MEUR 1–3/2017 1–3/2016 2016
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Rapporteringsperiodens resultat 57 60 357
Justeringar:
Avskrivningar och nedskrivningar 33 31 138
Finansiella intäkter och kostnader 5 3 53
Realisationsvinster och -förluster på immateriella och materiella tillgångar och övriga korrektivposter -3 -1 -6
Resultatandel i intresse- och samföretag -1 -3 -14
Inkomstskatter 17 20 123
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 108 109 650
Förändring av rörelsekapital -95 -105 84
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 13 4 734
Finansiella poster och skatter -12 -17 -121
Rörelseverksamhetens kassaflöde 2 -13 613
Investeringarnas kassaflöde:
Investeringar i aktier och förvärv -1 -90
Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar -4 -8 -38
Överlåtelseinkomster från aktier i intresseföretag och övriga placeringar 1
Investeringarnas kassaflöde -5 -8 -126
Finansieringens kassaflöde:
Upptagna långfristiga lån 90 160 131
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar -45 -40 -91
Förändring i kortfristiga lån och övriga förändringar 1 240 -129
Betalda dividender -114 -238 -250
Finansieringens kassaflöde -67 121 -339
Förändring av likvida medel, ökning (+)/minskning (-) -70 100 148
Likvida medel vid rapporteringsperiodens början 472 334 334
Kursdifferenser 1 -6 -9
Likvida medel vid rapporteringsperiodens slut 403 428 472

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.