Stäng
Rapport över totalresultat
MEUR 1–3/2017 1–3/2016 2016
Rapporteringsperiodens resultat 57 60 357
Övriga totalresultat efter skatter:
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen
Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder 1 -12
Skatter på poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen 3
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt 1 -9
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser
för moderbolagets aktieägare 1 -45 -52
för innehav utan bestämmande inflytande -1 -1
Intresse- och samföretag, andel av övriga totalresultat 3 -2 1
Kassaflödessäkring 9 42 41
Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen -2 -10 -10
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt 11 -16 -21
Rapporteringsperiodens övriga totalresultat efter skatter 11 -15 -30
Rapporteringsperiodens totalresultat 68 45 327
Fördelning av totalresultat:
Moderbolagets aktieägare 67 44 323
Innehav utan bestämmande inflytande 1 3
68 45 327

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.