Stäng
Resultaträkning i sammandrag
MEUR 1–3/2017 1–3/2016 2016
Omsättning 1 007 967 4 801
Övriga intäkter 13 11 55
Kostnader -909 -868 -4 200
Avskrivningar och nedskrivningar -33 -31 -138
Resultatandel i intresse- och samföretag 1 3 14
Rörelseresultat 80 83 532
Finansiella intäkter och kostnader -5 -3 -53
Resultat före skatter 74 80 479
Inkomstskatter -17 -20 -123
Rapporteringsperiodens resultat 57 60 357
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 55 58 352
Innehav utan bestämmande inflytande 1 2 4
57 60 357
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (före/efter utspädning):
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,28 0,30 1,79

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.