Stäng

Balans, finansiering och kassaflöde

Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för andra kvartalet uppgick till 2 miljoner euro (202). Kassaflödet påverkades negativt av ökningen i kundfordringar. Kassaflödet från rörelseverksamheten under januari–juni 2017 var 3 miljoner euro (189). I slutet av rapportperioden uppgick rörelsekapitalet till 680 miljoner euro (602), en ökning med 100 miljoner euro från föregående kvartal. De erhållna förskottsbetalningarna i slutet av perioden var 525 miljoner euro (610). I slutet av föregående kvartal var förskottsbetalningarna 554 miljoner euro. De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 332 miljoner euro (357) och de icke utnyttjade krediterna till 640 miljoner euro (629).

Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 637 miljoner euro (881) i slutet av juni 2017. I slutet av december 2016 uppgick de räntebärande lånen till 629 miljoner euro. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 90 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 547 miljoner euro. Räntebärande lån, netto, uppgick till 299 miljoner euro (517) och nettoskuldsättningsgraden till 0,14 (0,25).

Koncernens likvida beredskap
MEUR 30.6.2017 31.12.2016
Likvida medel 332 472
Outnyttjade bekräftade kreditlimiter 640 640
Likvida beredskap 972 1 112
% av omsättningen (rullande 12 månader) 20 23
Avdragna företagscertifikat - -
Likvida beredskap exklusive företagscertifikat 972 1 112
% av omsättningen (rullande 12 månader) 20 23
30.6.2017 var den totala låneportföljens genomsnittliga återbetalningstid 48 månader och de långfristiga lånens 49 månader.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.