Stäng

Wärtsilä Oyj Abp Halvårsrapport

Januari – juni 2017

Se webcasten

"Första halvåret 2017 kännetecknades av en positiv utveckling i omsättningen, främst till följd av ökningen i antalet kraftverksleveranser, samt ett solitt rörelseresultat."

Jaakko Eskola, koncernchef

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Orderingången och omsättningen ökade under första halvåret 2017

”Första halvåret 2017 kännetecknades av en positiv utveckling i omsättningen, främst till följd av ökningen i antalet kraftverksleveranser, samt ett solitt rörelseresultat. Orderingången utvecklades väl inom alla affärsområden. Energy Solutions projektpipeline har förvandlats till order i en sund takt tack vare det ökande intresset för flexibla gasbaserade teknologier. Trots att marinmarknaden fortfarande är svag stödde en positiv blandning av fartygsbeställningar utvecklingen av Marine Solutions order, speciellt under andra kvartalet. Aktiviteten på servicemarknaden var stabil på det stora hela, och efterfrågan på långfristiga avtal var sund. Jag är nöjd över att våra kunder fortsättningsvis inser värdet av servicepartnerskap med Wärtsilä, vilket skapar en bra plattform för framtida utveckling.

Wärtsilä strävar efter att bli ett agilt teknologiföretag som förbättrar kundernas verksamhet genom att vara en ledande aktör inom smarta marin- och energiekosystem. De färska förvärven av Eniram och Greensmith samt våra innovationer inom cleantech visar vår aktiva roll i utvecklingen av hållbara samhällen och hjälper kunderna att dra nytta av smarta teknologier. För att stöda utvecklingen av våra digitala tjänster och produkter kommer vi att införa digitala utvecklingscenter som utvecklar lovande idéer till servicekoncept och produkter tillsammans med kunder och partner. Jag är övertygad om att investeringarna i vår digitala omvandling kommer att leda till nya affärsmöjligheter som stärker vår konkurrensposition och stöder vårt långsiktiga mål för lönsam tillväxt.”

 

Jaakko Eskola Koncernchef

Wärtsiläs utsiker för 2017

Wärtsiläs övergripande utveckling under 2017 väntas vara relativt oförändrad jämfört med året innan. Per affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande:

 • Solid inom Services med tillväxtmöjligheter i valda regioner och segment.
 • God inom Energy Solutions, tack vare en ökande efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna och den globala övergången till förnybara energikällor, vilket stöder behovet av decentraliserad, flexibel, gasbaserad kraftförsörjning.
 • Solid inom Marine Solutions (höjd från dämpad) tack vare en gynnsam blandning av fartygsbeställningar. Den generella marinmarknaden är fortsättningsvis utmanande eftersom handels-, gastankfartygs- och offshoresegmenten belastas fortfarande av överkapacitet, svag tillväxt i handeln och kundernas finansiella begränsningar.


För närvarande uppgår Wärtsiläs leveranser under 2017 till 2.087 miljoner euro (2.061). Wärtsilä kommer fortfarande att fokusera på att förbättra effektiviteten, vilket delvis väntas motverka de lägre volymerna på marinmarknaden. Prissättningen på Energy Solutions marknader har stabiliserats, men orderstocken påverkas fortfarande av konkurrenstrycket under tidigare år. Services väntas prestera positivt även framöver.

Centralt

Andra kvartalet

 • Orderingången ökade med 14% till 1.363 miljoner euro (1.194)
 • Omsättningen ökade med 8% till 1.292 miljoner euro (1.196)
 • Orderingång jämfört med faktureringen 1,05 (1,00)
 • Det jämförbara rörelseresultatet steg till 126 miljoner euro (122), dvs. 9,7% av omsättningen (10,2)
 • Resultatet per aktie steg till 0,38 euro (0,19)
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till 2 miljoner euro (202)

Rapportperioden januari-juni 2017

 • Orderingången ökade med 13% till 2.776 miljoner euro (2.465)
 • Omsättningen ökade med 6% till 2.299 miljoner euro (2.163)
 • Orderingång jämfört med faktureringen 1,21 (1,14)
 • Det jämförbara rörelseresultatet steg till 211 miljoner euro (206), dvs. 9,2% av omsättningen (9,5)
 • Resultatet per aktie steg till 0,66 euro (0,49)
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till 3 miljoner euro (189)
 • I slutet av perioden uppgick orderstocken till 5.065 miljoner euro (5.083)
Nyckeltal
MEUR 4-6/2017 4-6/2016 Förändring 1-6/2017 1-6/2016 Förändring 2016
Orderingång 1 363 1 194 14% 2 776 2 465 13% 4 927
Orderstock i slutet av perioden 5 065 5 083 0% 4 696
Omsättning 1 292 1 196 8% 2 299 2 163 6% 4 801
Rörelseresultat1 117 96 22% 197 179 10% 532
% av omsättningen 9,1 8,0 8,6 8,3 11,1
Jämförbart rörelseresultat 126 122 3% 211 206 2% 583
% av omsättningen 9,7 10,2 9,2 9,5 12,1
Jämförbart justerat EBITA 134 131 3% 228 224 2% 618
% av omsättningen 10,4 10,9 9,9 10,3 12,9
Resultat före skatter 103 58 77% 177 138 28% 479
Resultat/aktie, EUR 0,38 0,19 0,66 0,49 1,79
Rörelseverksamhetens kassaflöde 2 202 3 189 613
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 299 517 150
Bruttoinvesteringar 20 71 146
Nettoskuldsättningsgrad 0,14 0,25 0,07
1Jämförelsestörande poster under andra kvartalet 2017 omfattade omstruktureringskostnader på 8 miljoner euro (26) och 14 miljoner euro (27) under rapportperioden januari-juni 2017.
Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.