Stäng
Balansräkning i sammandrag
MEUR 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 1 389 1 418 1 434
Materiella tillgångar 377 424 405
Innehav i intresse- och samföretag 74 76 84
Övriga placeringar 13 14 15
Uppskjuten skattefordran 143 167 141
Övriga fordringar 102 27 38
Anläggningstillgångar totalt 2 096 2 125 2 116
Omsättningstillgångar
Varor i lager 1 168 1 255 1 042
Övriga fordringar 1 669 1 707 1 760
Likvida medel 332 357 472
Omsättningstillgångar totalt 3 168 3 319 3 275
Tillgångar totalt 5 264 5 444 5 391
Eget kapital
Aktiekapital 336 336 336
Övrigt eget kapital 1 791 1 696 1 952
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 2 127 2 032 2 288
Innehav utan bestämmande inflytande 27 33 34
Eget kapital totalt 2 154 2 065 2 321
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder 547 545 520
Uppskjuten skatteskuld 89 114 93
Övriga skulder 262 289 270
Långfristiga skulder totalt 897 948 884
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder 90 336 108
Övriga skulder 2 123 2 095 2 078
Kortfristiga skulder totalt 2 213 2 431 2 186
Skulder totalt 3 110 3 379 3 070
Eget kapital och skulder totalt 5 264 5 444 5 391

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.