Stäng
Kassaflödesanalys i sammandrag
MEUR 1–6/2017 1–6/2016 4–6/2017 4–6/2016 2016
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Rapporteringsperiodens resultat 132 101 76 41 357
Justeringar:
Avskrivningar och nedskrivningar 62 73 30 42 138
Finansiella intäkter och kostnader 20 41 14 38 53
Realisationsvinster och -förluster på immateriella och materiella tillgångar och övriga korrektivposter -4 -2 -1 -1 -6
Resultatandel i intresse- och samföretag -4 -7 -3 -4 -14
Inkomstskatter 45 37 27 17 123
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 251 243 143 134 650
Förändring av rörelsekapital -182 -10 -87 95 84
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 70 233 56 229 734
Finansiella poster och skatter -67 -44 -55 -27 -121
Rörelseverksamhetens kassaflöde 3 189 2 202 613
Investeringarnas kassaflöde:
Investeringar i aktier och förvärv -1 -47 -47 -90
Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar -15 -17 -11 -8 -38
Överlåtelseinkomster från aktier i intresseföretag och övriga placeringar 2 2 1
Investeringarnas kassaflöde -14 -63 -10 -55 -126
Finansieringens kassaflöde:
Upptagna långfristiga lån 90 131 -29 131
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar -75 -77 -30 -37 -91
Förändring i kortfristiga lån och övriga förändringar -2 103 -3 -137 -129
Betalda dividender -135 -250 -22 -11 -250
Finansieringens kassaflöde -123 -93 -55 -214 -339
Förändring av likvida medel, ökning (+)/minskning (-) -133 33 -63 -68 148
Likvida medel vid rapporteringsperiodens början 472 334 403 428 334
Kursdifferenser -7 -9 -8 -3 -9
Likvida medel vid rapporteringsperiodens slut 332 357 332 357 472

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.