Stäng
Resultaträkning i sammandrag
MEUR 1–6/2017 1–6/2016 4–6/2017 4–6/2016 2016
Omsättning 2 299 2 163 1 292 1 196 4 801
Övriga intäkter 22 24 9 13 55
Kostnader -2 066 -1 942 -1 157 -1 075 -4 200
Avskrivningar och nedskrivningar -62 -73 -30 -42 -138
Resultatandel i intresse- och samföretag 4 7 3 4 14
Rörelseresultat 197 179 117 96 532
Finansiella intäkter och kostnader -20 -41 -14 -38 -53
Resultat före skatter 177 138 103 58 479
Inkomstskatter -45 -37 -27 -17 -123
Rapporteringsperiodens resultat 132 101 76 41 357
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 131 97 76 38 352
Innehav utan bestämmande inflytande 1 4 2 4
132 101 76 41 357
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (före/efter utspädning):
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,66 0,49 0,38 0,19 1,79

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.