Stäng

Beslut av ordinarie bolagsstämman

Wärtsiläs bolagsstämma, som hölls den 2.3.2017, fastställde bokslutet samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till åtta. Till styrelseledamöter valdes Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone, Mikael Lilius, Risto Murto och Markus Rauramo.

Till revisor för 2017 valdes revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Ab.

Dividendutbetalning

Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala 1,30 euro per aktie i dividend i två poster. Den första dividendposten på 0,65 euro per aktie betalades den 13.3.2017 och den andra posten på 0,65 euro per aktie den 21.9.2017.

Fullmakt att köpa och distribuera aktier i bolaget

Styrelsen beviljades fullmakt att köpa högst 19.000.000 egna aktier i bolaget. Fullmakten är i kraft till nästa bolagsstämma, dock högst i 18 månader från beviljandet av fullmakten.

Styrelsen beviljades fullmakt att distribuera högst 19.000.000 egna aktier i bolaget. Styrelsens fullmakt att distribuera bolagets egna aktier gäller i tre år från bolagsstämman och återkallar den fullmakt som bolagsstämman gav den 3.3.2016. Styrelsen beviljades fullmakt att avgöra till vem och i vilken ordningsföljd aktier i bolaget kommer att distribueras. Styrelsen har fullmakt att distribuera aktierna på ett annat sätt än i proportion till de existerande aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier i bolaget.

Styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Mikael Lilius till ordförande och Tom Johnstone till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en utnämnings- och en ersättningskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna:

Revisionskommittén: Ordförande Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Risto Murto

Utnämningskommittén: Ordförande Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Johan Forssell, Risto Murto

Ersättningskommittén: Ordförande Mikael Lilius, Maarit Aarni-Sirviö, Tom Johnstone

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.