Stäng

Balans, finansiering och kassaflöde

Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för tredje kvartalet uppgick till 150 miljoner euro (189). Kassaflödet påverkades negativt av de ökade kundfordringarna. Kassaflödet från rörelseverksamheten under januari–september 2017 var 154 miljoner euro (378). I slutet av rapportperioden uppgick rörelsekapitalet till 658 miljoner euro (540), en minskning med 22 miljoner euro från föregående kvartal. De erhållna förskottsbetalningarna i slutet av perioden var 495 miljoner euro (626). I slutet av föregående kvartal var förskottsbetalningarna 525 miljoner euro. De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 292 miljoner euro (345) och de icke utnyttjade krediterna till 640 miljoner euro (629).

Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 729 miljoner euro (735) i slutet av september 2017. I slutet av december 2016 uppgick de räntebärande lånen till 629 miljoner euro. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 199 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 530 miljoner euro. Räntebärande lån, netto, uppgick till 432 miljoner euro (384) och nettoskuldsättningsgraden till 0,20 (0,18).

Koncernens likvida beredskap
MEUR 30.9.2017 31.12.2016
Likvida medel 292 472
Outnyttjade bekräftade kreditlimiter 640 640
Likvida beredskap 932 1 112
% av omsättningen (rullande 12 månader) 19 23
Avdragna företagscertifikat 105 -
Likvida beredskap exklusive företagscertifikat 827 1 112
% av omsättningen (rullande 12 månader) 16 23
30.9.2017 var den totala låneportföljens genomsnittliga återbetalningstid 40 månader och de långfristiga lånens 47 månader.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.