Stäng

Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport

Januari – september 2017

Se webcasten

"Wärtsiläs orderingången ökade med 19% under det tredje kvartalet tack vare en bra efterfrågan på våra energilösningar, en gynnsam fartygsmix samt den fortsatta efterfrågan på långfristiga serviceavtal."

Jaakko Eskola, koncernchef

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Orderingången utvecklades starkt

”Wärtsilä presterade tillfredsställande under tredje kvartalet. Även om kraftverksleveranserna fortsatte att stöda omsättningens utveckling på koncernnivå resulterade utmaningarna i offshoresegmentet och den låga volymen för serviceprojekt i en lägre omsättning än väntat inom Services. Lönsamhet fick stöd av vissa leveranser som flyttades från fjärde till tredje kvartalet. Dessa förändringar i tidsschemat resulterar också i en jämnare fördelning av leveranserna mellan kvartalen än året innan.

Jag är nöjd med den fortsatta tillväxten i orderingången. Utöver den positiva efterfrågan på våra kraftförsörjningslösningar fick vi en order på en tredje LNG-terminal från Finland som byggs i Fredrikshamn. Projektet kommer att erbjuda både sjöfart och lokal industri renare bränsle, vilket är i linje med Wärtsiläs strävan efter att utveckla hållbara samhällen. En gynnsam fartygsmix på marinmarknaden stödde tillväxten i orderingången inom Marine Solutions. Höjdpunkten var en order på huvudmotorer och avgasreningssystem till Norwegian Cruise Lines fyra kryssningsfartyg av den nya generationen som byggs av Fincantieri. Den höga aktiviteten i kryssningsfartygssegmentet under de senaste åren har förlängt leveranstiderna för både skeppsvarv och leverantörer av utrustning. Inom Services ledde den fortsatta efterfrågan på långfristiga serviceavtal till ökning i orderingången.

Efter tredje kvartalet offentliggjorde vi två förvärv inom affärsområdet Marine Solutions. Puregas Solutions kommer att stärka vår position på marknaden för förvätskning av biogas och utöka vår totala täckning i värdekedjan för gas. Förvärvet av Guidance Marine är i sin tur ett ytterligare steg i vår digitala omvandling. Förvärvet av Guidance Marine är i sin tur ett ytterligare steg i vår digitala omvandling. I egenskap av en ledande aktör inom sensorlösningar relaterade till dynamisk positionering och andra kontrollsystem för fartyg, såsom förebyggande av kollisioner och fjärrstyrning, främjar Guidance Marine vår position som föregångare inom intelligent shippingteknologi.”

 

Jaakko Eskola Koncernchef

Wärtsiläs utsiker för 2017

Den övergripande utvecklingen under 2017 väntas vara relativt oförändrad jämfört med året innan. Per affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande:

 • Solid inom Services med tillväxtmöjligheter i valda regioner och segment.
 • God inom Energy Solutions, tack vare en ökande efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna och den globala övergången till förnybara energikällor, vilket stöder behovet av decentraliserad, flexibel, gasbaserad kraftförsörjning.
 • Solid inom Marine Solutions. Trots den goda tillväxten i orderingången är marinmarknaden en utmaning, eftersom handels-, gastankfartygs- och offshoresegmenten fortfarande belastas av överkapacitet och svag tillväxt i handeln.


Wärtsiläs nuvarande orderbok för leveranser under 2017 är 1.206 miljoner euro (1.346). Wärtsilä kommer fortfarande att fokusera på att förbättra effektiviteten, vilket delvis väntas motverka de lägre volymerna på marinmarknaden. Prissättningen på Energy Solutions marknader har stabiliserats, men orderstocken påverkas fortfarande av konkurrenstrycket under tidigare år. Services väntas prestera positivt även framöver.

Centralt

Tredje kvartalet

 • Orderingången ökade med 19% till 1.354 miljoner euro (1.139)
 • Omsättningen ökade med 9% till 1.178 miljoner euro (1.079)
 • Orderingång jämfört med faktureringen var 1,15 (1,06)
 • Det jämförbara rörelseresultatet steg till 135 miljoner euro (123), dvs. 11,4% av omsättningen (11,4)
 • Resultatet per aktie var 0,43 euro (0,43)
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till 150 miljoner euro (189)

Rapportperioden januari-september 2017

 • Orderingången ökade med 15% till 4.130 miljoner euro (3.604)
 • Omsättningen ökade med 7% till 3.477 miljoner euro (3.242)
 • Orderingång jämfört med faktureringen var 1,19 (1,11)
 • Det jämförbara rörelseresultatet steg till 346 miljoner euro (330), dvs. 10,0% av omsättningen (10,2)
 • Resultatet per aktie steg till 1,10 euro (0,92)
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till 154 miljoner euro (378)
 • I slutet av perioden uppgick orderstocken till 5.075 miljoner euro (5.024)
Nyckeltal
MEUR 7-9/2017 7-9/2016 Förändring 1-9/2017 1-9/2016 Förändring 2016
Orderingång 1 354 1 139 19% 4 130 3 604 15% 4 927
Orderstock i slutet av perioden 5 075 5 024 1% 4 696
Omsättning 1 178 1 079 9% 3 477 3 242 7% 4 801
Rörelseresultat1 130 122 7% 327 301 9% 532
% av omsättningen 11,1 11,3 9,4 9,3 11,1
Jämförbart rörelseresultat 135 123 9% 346 330 5% 583
% av omsättningen 11,4 11,4 10,0 10,2 12,1
Jämförbart justerat EBITA 144 132 9% 373 356 5% 618
% av omsättningen 12,2 12,3 10,7 11,0 12,9
Resultat före skatter 114 115 -1% 291 253 15% 479
Resultat/aktie, EUR 0,43 0,43 1,10 0,92 1,79
Rörelseverksamhetens kassaflöde 150 189 154 378 613
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 432 384 150
Bruttoinvesteringar 176 126 146
Nettoskuldsättningsgrad 0,20 0,18 0,07
1Jämförelsestörande poster under tredje kvartalet 2017 omfattade omstruktureringskostnader på 4 miljoner euro (2) och 19 miljoner euro (29) under rapportperioden januari-september 2017.
Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.