Stäng
Balansräkning i sammandrag
MEUR 30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 1 540 1 440 1 434
Materiella tillgångar 362 409 405
Innehav i intresse- och samföretag 74 83 84
Övriga placeringar 13 14 15
Uppskjuten skattefordran 145 151 141
Övriga fordringar 99 26 38
Anläggningstillgångar totalt 2 234 2 122 2 116
Omsättningstillgångar
Varor i lager 1 125 1 249 1 042
Övriga fordringar 1 714 1 610 1 760
Likvida medel 292 345 472
Omsättningstillgångar totalt 3 131 3 203 3 275
Tillgångar totalt 5 365 5 326 5 391
Eget kapital
Aktiekapital 336 336 336
Övrigt eget kapital 1 877 1 781 1 952
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 2 213 2 117 2 288
Innehav utan bestämmande inflytande 26 33 34
Eget kapital totalt 2 239 2 151 2 321
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder 530 532 520
Uppskjuten skatteskuld 103 99 93
Övriga skulder 268 284 270
Långfristiga skulder totalt 902 915 884
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder 198 203 108
Övriga skulder 2 027 2 058 2 078
Kortfristiga skulder totalt 2 224 2 260 2 186
Skulder totalt 3 126 3 175 3 070
Eget kapital och skulder totalt 5 365 5 326 5 391

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.