Stäng
Förvärv
Greensmith Energy Management Systems Inc.
3.7.2017 förvärvade Wärtsilä USA baserade Greensmith Energy Management Systems Inc.
Greensmith är en marknadsledare inom programvara och inbyggda lösningar för storskalig energilagring. Med förvärvet av Greensmith ökar Wärtsilä sitt inflytande på den globala energilagringsmarknaden och positionerar sig som ledande global energisystemintegrerare.
Tabellerna nedan sammanfattar de preliminära värdena av vederlaget som betalats för Greensmith, kassaflödet från förvärvet och de antagna förvärvade tillgångarna och skulderna som redovisats vid förvärvstidpunkten.
Preliminär vederlag MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 144
Totalt överfört vederlag 144
Preliminärt kassaflöde från förvärvet MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 144
Totalt kassaflöde från förvärvet 144
Preliminära värden på tillgångar och skulder till följd av förvärvet MEUR
Immateriella tillgångar 42
Försäljnings- och övriga fordringar 3
Uppskjuten skattefordran 2
Tillgångar totalt 48
Avsättningar 5
Leverantörs- och andra skulder 5
Uppskjuten skatteskuld 17
Skulder totalt 27
Totala tillgångar, netto 21
Preliminär goodwill 124
De preliminära verkliga värdena på de förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna vid förvärvstidpunkten (inklusive varumärken och teknologi) uppgick till 42 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringar och övriga fordringar är ca 3 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringarna innehåller inte några signifikanta risker.
Det preliminära goodwillvärdet på 124 miljoner euro återspeglar värdet på know-how och expertis inom energilagringsprogram och integrering. Wärtsilä förutser att förvärvet kommer att stärka sitt position inom integrering av energisystem och hybridlösningar samt serviceberedskapet gentemot kundkretsen, vilket stöder tillväxtstrategi.
Under 2017 ådrog sig koncernen förvärvsrelaterade kostnader till ett belopp av 1 miljon euro för externa juridiska tjänster och kostnader relaterade till externa experter. Kostnaderna har inkluderats i övriga kostnader i resultaträkning i sammandrag.
Pro forma
Om förvärvet hade verkställts 1.1.2017 skulle den konsoliderade omsättningen enligt ledningens uppskattning ha uppgått till 3.483 miljoner euro. Inverkan på det konsoliderade rörelseresultatet skulle inte ha varit betydande. Vid fastställandet av dessa belopp har ledningen antagit att de justeringarna av verkliga värden som fastställdes vid förvärvstidpunkten skulle ha varit de samma som om förvärvet hade inträffat 1.1.2017.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.