Stäng
Kassaflödesanalys i sammandrag
MEUR 1–9/2017 1–9/2016 7–9/2017 7–9/2016 2016
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Rapporteringsperiodens resultat 217 185 85 84 357
Justeringar:
Avskrivningar och nedskrivningar 93 104 30 31 138
Finansiella intäkter och kostnader 37 48 17 7 53
Realisationsvinster och -förluster på immateriella och materiella tillgångar och övriga korrektivposter -11 -6 -7 -3 -6
Resultatandel i intresse- och samföretag -7 -9 -3 -2 -14
Inkomstskatter 74 68 29 31 123
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 403 390 151 147 650
Förändring av rörelsekapital -160 73 22 83 84
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 243 463 173 230 734
Finansiella poster och skatter -89 -85 -23 -41 -121
Rörelseverksamhetens kassaflöde 154 378 150 189 613
Investeringarnas kassaflöde:
Investeringar i aktier och förvärv -145 -90 -145 -43 -90
Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar -26 -26 -11 -9 -38
Överlåtelseinkomster från aktier i intresseföretag och övriga placeringar 2 1
Investeringarnas kassaflöde -169 -115 -155 -52 -126
Finansieringens kassaflöde:
Upptagna långfristiga lån 90 131 131
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar -100 -90 -25 -13 -91
Förändring i kortfristiga lån och övriga förändringar 107 -30 108 -133 -129
Betalda dividender -250 -250 -115 -250
Finansieringens kassaflöde -153 -240 -31 -147 -339
Förändring av likvida medel, ökning (+)/minskning (-) -169 23 -36 -10 148
Likvida medel vid rapporteringsperiodens början 472 334 332 357 334
Kursdifferenser -11 -12 -5 -3 -9
Likvida medel vid rapporteringsperiodens slut 292 345 292 345 472

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.