Stäng
Resultaträkning i sammandrag
MEUR 1–9/2017 1–9/2016 7–9/2017 7–9/2016 2016
Omsättning 3 477 3 242 1 178 1 079 4 801
Övriga intäkter 38 40 16 16 55
Kostnader -3 102 -2 886 -1 036 -944 -4 200
Avskrivningar och nedskrivningar -93 -104 -30 -31 -138
Resultatandel i intresse- och samföretag 7 9 3 2 14
Rörelseresultat 327 301 130 122 532
Finansiella intäkter och kostnader -37 -48 -17 -7 -53
Resultat före skatter 291 253 114 115 479
Inkomstskatter -74 -68 -29 -31 -123
Rapporteringsperiodens resultat 217 185 85 84 357
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 216 181 85 84 352
Innehav utan bestämmande inflytande 1 5 4
217 185 85 84 357
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (före/efter utspädning):
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 1,10 0,92 0,43 0,43 1,79

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.