Stäng

Wärtsilä delårsrapport januari-september 2017

Denna delårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med bokslutet för 2016. Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan.

Användning av bedömningar

Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användning av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena.

IFRS-tillägg

År 2017 införde koncernen den följande nya standarden som utfärdats av IASB.

Koncernen har börjat tillämpa IFRS 9 Finansiella instrument. Standarden ersätter IAS 39 Finansiella instrument - Redovisning och värdering. IFRS 9 innehåller reviderade anvisningar för klassificering och värdering av finansiella tillgångar, inklusive nya allmänna krav på säkringsredovisning och en ny modell för förväntade kreditförluster vid beräkning av nedskrivningar på finansiella tillgångar. Den vidareutvecklar också anvisningarna för redovisning och borttagande av finansiella instrument ur balansräkningen i IAS 39. Konsekvenserna av införandet av IFRS 9 beskrivs nedan.

De nya anvisningarna för säkringsredovisning i IFRS 9 motsvarar i högre grad riskhanteringsaktiviteter och tillåter bland annat säkring av nettopositioner. Koncernen tillämpar de nya säkringsredovisningskraven framåtriktat. I allmänhet säkrar koncernen erhållna order separat från inköp, men i vissa projekt eller långfristiga avtal kan koncernen tillämpa kassaflödessäkring även mot förväntat nettokassaflöde, som består av relaterade försäljningsintäkter och inköp i samma valuta. Resultatet av säkring av nettopositioner presenteras på en separat rad i resultaträkningen. Införandet av de nya säkringsredovisningskraven hade inte en signifikant påverkan på rapporteringsperioden januari-september 2017.

Enligt IFRS 9 klassificeras finansiella tillgångar på basis av deras kassaflödeskaraktär och den operativa modellen som de hanteras med. Koncernen har karakteriserat sina finansiella tillgångar som finansiella tillgångar som värderas till periodiserad anskaffningsutgift, verkligt värde via resultaträkningen och verkligt värde i övrigt totalresultat. Omklassificeringen har inte haft någon inverkan på eget kapital.

I tabellen nedan presenteras klassificeringen av finansiella tillgångar enligt IFRS 9.

Klassificeringen
enligt IAS 39
Klassificeringen
enligt IFRS 9
Kundfordringar, övriga fordringar och
placeringar i företagscertifikat
Lån och övriga fordringar Periodiserad anskaffningsutgift
Räntebärande placeringar Lån och övriga fordringar Verkligt värde via resultaträkningen
Övriga placeringar Finansiella tillgångar som kan säljas Verkligt värde via resultaträkningen
(eller övrigt totalresultat)
Derivat, inkluderade i säkrings-
redovisning
Säkring av kassaflöde (verkligt värde
via övrigt totalresultat)
Verkligt värde via övrigt totalresultat
Derivat, utanför säkringsredovisning Finansiella tillgångar till verkligt värde
via resultaträkningen
Verkligt värde via resultaträkningen

Tillämpningen av IFRS 9 förändrar också fastställandet av kreditförluster för finansiella tillgångar genom att införa en modell för förväntade kreditförluster. Vid införandet av IFRS 9 har koncernen reviderat sin nedskrivningsmetod. Metoden tillämpas om kreditrisken har ökat avsevärt. Koncernen bedömer en eventuell ökning i kreditrisken för finansiella tillgångar värderade till periodiserad anskaffningsutgift i slutet av varje rapportperiod. Kreditförluster estimeras till ett belopp som motsvarar 12 månaders förväntade kreditförluster vid rapporteringstidpunkten, om kreditrisken inte har ökat avsevärt.

När det gäller kundfordringar och fordringar från intäktsredovisning enligt metoden för färdigställandegrad används en förenklad metod och kreditförlusterna värderas enligt de förväntade kreditförlusterna under livslängden. Fordringar från intäktsredovisning enligt metoden för färdigställandegrad täcks i allmänhet med förskottsbetalningar från kunderna. Således omfattar redovisningen av kreditförluster baserade på förlustbelopp under livslängden främst kundfordringar. För kundfordringar som inte förfallit eller är högst 359 dagar försenade görs en nedskrivning på 0,1–2,0%, beroende på ålder och fordrans ursprung. När de förväntade kreditförlusterna beräknas beaktar bolaget historiska kreditförluster för varje kategori och justerar dessa siffror med makroekonomiska prognoser. Dessutom analyseras nedskrivningsbehovet av kundfordringar som är över 360 dagar försenade individuellt. Med beaktande av detta har koncernen justerat den balanserade vinsten och kundfordringarna med -3 miljoner euro per 1.1.2017. Siffrorna för jämförelseperioden har inte justerats.

Denna delårsrapport är oreviderad.

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.