Stäng

Balans, finansiering och kassaflöde

Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för fjärde kvartalet uppgick till 276 miljoner euro (235). Kassaflödet från rörelseverksamheten under januari–december 2017 var 430 miljoner euro (613). Kassaflödet påverkades negativt av de ökade kundfordringarna. I slutet av rapportperioden uppgick rörelsekapitalet till 591 miljoner euro (490), en minskning med 66 miljoner euro från föregående kvartal. De erhållna förskottsbetalningarna i slutet av perioden var 522 miljoner euro (516). I slutet av föregående kvartal var förskottsbetalningarna 495 miljoner euro. De likvida tillgångarna i slutet av perioden var 379 miljoner euro (472). De outnyttjade krediterna uppgick till 765 miljoner euro (640), och de omfattar ett långfristigt lån på 125 miljoner euro som blev tillgängligt 31.12.2017.

Wärtsiläs räntebärande lån var 619 miljoner euro (629) i slutet av december 2017. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 102 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 517 miljoner euro. Räntebärande lån, netto, uppgick till 234 miljoner euro (150) och nettoskuldsättningsgraden till 0,10 (0,07).

 

Koncernens likvida beredskap
MEUR 31.12.2017 31.12.2016
Likvida medel 379 472
Outnyttjade bekräftade kreditlimiter 7651 640
Likvida beredskap 1 144 1 112
% av omsättningen (rullande 12 månader) 23 23
Avdragna företagscertifikat - -
Likvida beredskap exklusive företagscertifikat 1 144 1 112
% av omsättningen (rullande 12 månader) 23 23
31.12.2017 var den totala låneportföljens genomsnittliga återbetalningstid 43 månader och de långfristiga lånens 44 månader.
1Inkluderar ett EIB-lån på 125 miljoner euro som inte har lyfts.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.