Stäng

Wärtsilä Oyj Abp

Bokslutskommuniké 2017

Se webcasten

"Årets gynnsamma ordertrender fortsatte under fjärde kvartalet, vilket ger oss en solid grund för utvecklingen av affärsverksamheten."

Jaakko Eskola, koncernchef

Anteckningen

Skapa en anteckning?

2017 – Ett år av solid omsättning och stark orderingång

”Året 2017 utvecklades enligt våra förväntningar. De ökade kraftverksleveranserna bidrog till en viss omsättningstillväxt, medan lönsamheten var i linje med året innan delvis på grund av den positiva affärsmixen under fjärde kvartalet. Årets gynnsamma ordertrender fortsatte under fjärde kvartalet, vilket ger oss en solid grund för utvecklingen av affärsverksamheten.

Aktiviteten på servicemarknaden ökade under andra halvåret, trots låga volymer inom offshore- och handelsfartygssegmenten. Jag är mycket nöjd med tillväxten i Services orderingång, vilket antyder att våra kunder inser värdet av långfristiga partnerskap. Energy Solutions orderingång främjades av både ökade investeringar i modernisering av kraftförsörjningsinfrastruktur på tillväxtmarknaderna och ett större behov av flexibel kraftförsörjningskapacitet för att stöda övergången till förnybara energikällor. Inom marinindustrin förbättrades sentimentet bland handelsfartygskunder under andra halvåret. I kombination med den sunda efterfrågan inom kryssningsfartyg och gastankfartyg bidrog detta till tillväxten i Marine Solutions orderingång.

Under året introducerade vi våra smart marin- och smart energivisioner som framhäver Wärtsiläs engagemang för främjandet av en ekonomi med låga utsläpp och smarta sätt att producera och förbruka energi. Lanseringen av vår marinhybridmodul, utvecklingen av vår kompetens inom fjärrstyrning av fartyg, lanseringen av nya servicekoncept samt expansionen till energilagringssystem och mjukvara är konkreta exempel på hur vi ökar värdet för kunderna genom energieffektivitet, livscykeloptimering och innovativa lösningar.

Framöver tror jag att utvecklingen av smart teknologi och integrationen av nya operativa modeller i vårt utbud kommer att utgöra kärnan i vår långsiktiga värdeskapning för både våra aktieägare och hela samhället. Ser man på 2018, har våra utsikterna för efterfrågan på våra tjänster och produkter förbättrats något. Vi har fortfarande tillväxtmöjligheter inom Services till följd av vår portfölj av långfristiga avtal och den ökande andelen avancerade teknologier i vårt installerade bestånd. Efterfrågan på våra energilösningar väntas vara god tack vare vår sunda projektpipeline och de gynnsamma marknadstrenderna. Marknadsförhållandena väntas bli bättre inom marinindustrin, vilket stöder en solid efterfrågan.”

 

Jaakko Eskola Koncernchef

Wärtsiläs utsikter för 2018

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under 2018 väntas bli något bättre jämfört med året innan. Per affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande:

 • God inom Services tack vare tillväxtmöjligheter i valda regioner och segment.
 • God inom Energy Solutions. Den globala övergången till förnybara energikällor och den ökande efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna stöder behovet av decentraliserad och flexibel kraftförsörjningskapacitet, inklusive gasdrivna kraftverk, energilagring och smart integrationsteknologi.
 • Solid inom Marine Solutions. Trots det förbättrade sentimentet finns det fortsatta utmaningar på marinmarknaden till följd av överkapacitet och brist på finansiering.

 

För närvarande uppgår Wärtsiläs leveranser under 2018 till 3.171 miljoner euro (3.143). Siffran omfattar mest leveranser av utrustning. Affärsområdet Services verksamhet är i hög grad transaktionsbaserad, och endast ca 30% av den årliga omsättningen kommer från orderstocken.

Centralt

Fjärde kvartalet

 • Orderingången ökade med 14% till 1.514 miljoner euro (1.324)
 • Omsättningen minskade med 7% till 1.445 miljoner euro (1.559)
 • Orderingång jämfört med faktureringen var 1,05 (0,85)
 • Det jämförbara rörelseresultatet sjönk till 244 miljoner euro (253), dvs. 16,9% av omsättningen (16,3)
 • Resultat per aktie var 0,86 euro (0,87)
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten ökade till 276 miljoner euro (235)

Rapportperioden januari-december 2017

 • Orderingången ökade med 15% till 5.644 miljoner euro (4.927)
 • Omsättningen ökade med 3% till 4.923 miljoner euro (4.801)
 • Orderingång jämfört med faktureringen var 1,15 (1,03)
 • Det jämförbara rörelseresultatet steg till 590 miljoner euro (583), dvs. 12,0% av omsättningen (12,1)
 • Resultatet per aktie steg till 1,95 euro (1,79)
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till 430 miljoner euro (613)
 • Orderstocken ökade med 8% och uppgick till 5.064 miljoner euro (4.696) i slutet av perioden
 • Dividendförslag 1,38 euro per aktie (1,30). Dividenden betalas i två rater.
Nyckeltal
MEUR 10-12/2017 10-12/2016 Förändring 1-12/2017 1-12/2016 Förändring
Orderingång 1 514 1 324 14% 5 644 4 927 15%
Orderstock i slutet av perioden 5 064 4 696 8%
Omsättning 1 445 1 559 -7% 4 923 4 801 3%
Rörelseresultat¹ 225 231 -3% 552 532 4%
% av omsättningen 15,6 14,8 11,2 11,1
Jämförbart rörelseresultat 244 253 -4% 590 583 1%
% av omsättningen 16,9 16,3 12,0 12,1
Jämförbart justerat EBITA 254 262 -3% 626 618 1%
% av omsättningen 17,5 16,8 12,7 12,9
Resultat före skatter 215 226 -5% 506 479 6%
Resultat/aktie, EUR 0,86 0,87 1,95 1,79
Rörelseverksamhetens kassaflöde 276 235 430 613
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 234 150
Bruttoinvesteringar 255 146
Nettoskuldsättningsgrad 0,10 0,07
¹Jämförelsestörande poster uppgick till 19 miljoner euro (22), under fjärde kvartalet, av vilka 18 miljoner euro (22) hänförde sig till omstruktureringsprogram och 1 miljon euro (0) till förvärv och andra kostnader. Under rapportperioden januari–december 2017 uppgick jämförelsestörande poster till 37 miljoner euro (51), av vilka 36 miljoner euro (48) hänförde sig till omstruktureringsprogram och 2 miljoner euro (3) till förvärv och andra kostnader.
Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.