Stäng
Förvärv
Greensmith Energy Management Systems Inc.
3.7.2017 förvärvade Wärtsilä USA baserade Greensmith Energy Management Systems Inc.
Greensmith är en marknadsledare inom programvara och inbyggda lösningar för storskalig energilagring. Med förvärvet av Greensmith ökar Wärtsilä sitt inflytande på den globala energilagringsmarknaden och positionerar sig som ledande global energisystemintegrerare.
Tabellerna nedan sammanfattar de preliminära värdena av vederlaget som betalats för Greensmith, kassaflödet från förvärvet och de antagna förvärvade tillgångarna och skulderna som redovisats vid förvärvstidpunkten.
Preliminär vederlag MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 144
Totalt överfört vederlag 144
Preliminärt kassaflöde från förvärvet MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 144
Totalt kassaflöde från förvärvet 144
Preliminära värden på tillgångar och skulder till följd av förvärvet MEUR
Immateriella tillgångar 42
Försäljnings- och övriga fordringar 5
Uppskjuten skattefordran 4
Tillgångar totalt 51
Avsättningar 5
Leverantörs- och andra skulder 5
Uppskjuten skatteskuld 17
Skulder totalt 27
Totala tillgångar, netto 24
Preliminär goodwill 120
De preliminära verkliga värdena på de förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna vid förvärvstidpunkten (inklusive varumärken och teknologi) uppgick till 42 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringar och övriga fordringar är ca 5 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringarna innehåller inte några signifikanta risker.
Det preliminära goodwillvärdet på 120 miljoner euro återspeglar värdet på know-how och expertis inom energilagringsprogram och integrering. Wärtsilä förutser att förvärvet kommer att stärka bolagets position inom integrering av energisystem samt serviceberedskapet gentemot kundkretsen, vilket stöder tillväxtstrategin.
Under 2017 ådrog sig koncernen förvärvsrelaterade kostnader till ett belopp av 1 miljon euro för externa juridiska tjänster och kostnader relaterade till externa experter. Kostnaderna har inkluderats i övriga kostnader i resultaträkning i sammandrag.
Pro Forma
Om förvärvet hade verkställts 1.1.2017 skulle den konsoliderade omsättningen enligt ledningens uppskattning ha uppgått till 4.928 miljoner euro. Inverkan på det konsoliderade rörelseresultatet skulle inte ha varit betydande. Vid fastställandet av dessa belopp har ledningen antagit att de justeringarna av verkliga värden som fastställdes vid förvärvstidpunkten skulle ha varit de samma som om förvärvet hade inträffat 1.1.2017.
Övriga förvärv
I oktober förvärvade Wärtsilä 100% av Puregas Solutions Ab och Guidance Navigation Holdings Limited.
Puregas Solutions är en svensk leverantör av nyckelfärdiga lösningar för uppgradering till biogas. Förvärvet kompletterar Wärtsiläs befintliga portfölj på marknaden för flytande biogas.
Guidance Navigation Holdings Limited är ett privatägt företag i Storbritannien. Företaget är en teknologiledare inom sensorlösningar för marinindustrin relaterade till dynamisk positionering och andra kontrollsystem för fartyg. Förvärvet av Guidance Marine kommer att stärka Wärtsiläs utbud inom situationsmedvetenhet och mätning av närområden som är viktiga faktorer för en mer intelligent fartygsnavigation.
Tabellerna nedan sammanfattar de preliminära värdena av vederlaget som betalats, kassaflödet från förvärven och de antagna förvärvade tillgångarna och skulderna som redovisats vid förvärvstidpunkter.
Preliminär vederlag MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 63
Totalt överfört vederlag 63
Preliminära kassaflöde från förvärven MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 53
Contingent consideration 9
Likvida medel i de förvärvade företag -10
Totalt kassaflöde från förvärven 52
Preliminära värden på tillgångar och skulder till följd av förvärven MEUR
Immateriella tillgångar 17
Varor i lager 1
Försäljnings- och andra fordringar 14
Likvida medel 10
Tillgångar totalt 43
Avsättningar 1
Leverantörs- och andra skulder 9
Erhållna förskott 4
Uppskjuten skatteskuld 4
Skulder totalt 17
Totala tillgångar, netto 26
Preliminär goodwill 37
De preliminära verkliga värdena på de förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna vid förvärvstidpunkter (inklusive kundrelationer, teknologi och varumärken) uppgick till 17 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringar och övriga fordringar är ca 14 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringarna innehåller inte några signifikanta risker.
Det preliminära goodwillvärdet på 37 miljoner euro återspeglar värdet på know-how och expertis inom nyckelfärdiga lösningar för uppgradering till biogas och mer intelligent fartygsnavigation. Wärtsilä förutser att förvärvet av Puregas Solutions Ab kommer att stärka och komplettera företagets befintliga portfölj på marknaden för flytande biogas, och utöka Wärtsiläs totala täckning i värdekedjan för gas. Förvärvet av Guidance Navigation Holdings Limited kommer att stärka Wärtsiläs utbud inom situationsmedvetenhet och mätning av närområden som är viktiga faktorer för en mer intelligent fartygsnavigation.
Under 2017 ådrog sig koncernen förvärvsrelaterade kostnader till ett belopp av 1 miljon euro för externa juridiska tjänster och kostnader relaterade till externa experter. Kostnaderna har inkluderats i övriga kostnader i koncernens resultaträkning.
Pro forma
Om de övriga förvärven hade verkställts 1.1.2017 skulle den konsoliderade omsättningen enligt ledningens uppskattning ha uppgått till 4.940 miljoner euro. Inverkan på det konsoliderade rörelseresultatet skulle inte ha varit betydande. Vid fastställandet av dessa belopp har ledningen antagit att de justeringarna av verkliga värden som fastställdes vid förvärvstidpunkter skulle ha varit de samma som om förvärven hade inträffat 1.1.2017.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.