Stäng
Koncernens balansräkning
MEUR 31.12.2017 31.12.2016
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Goodwill 1 237 1 112
Immateriella tillgångar 340 322
Materiella tillgångar 338 394
Förvaltningsfastigheter 11 12
Innehav i intresse- och samföretag 83 84
Övriga placeringar 13 15
Räntebärande placeringar 5 6
Uppskjuten skattefordran 123 141
Kundfordringar 109 13
Övriga fordringar 18 18
Anläggningstillgångar totalt 2 277 2 116
Omsättningstillgångar
Varor i lager 1 051 1 042
Kundfordringar 1 307 1 220
Skattefordringar 53 46
Övriga fordringar 539 494
Likvida medel 379 472
Omsättningstillgångar totalt 3 331 3 275
Tillgångar totalt 5 607 5 391
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital 336 336
Överkursfond 61 61
Omräkningsdifferens -133 -57
Fond för verkligt värde -10 -39
Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder -38 -45
Balanserad vinst 2 156 2 032
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 2 371 2 288
Innehav utan bestämmande inflytande 24 34
Eget kapital totalt 2 396 2 321
Skulder
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder 517 520
Uppskjuten skatteskuld 102 93
Pensionsförpliktelser 154 168
Avsättningar 52 44
Erhållna förskott 64 58
Övriga skulder 1 1
Långfristiga skulder totalt 889 884
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder 102 108
Avsättningar 209 206
Erhållna förskott 459 458
Skulder till leverantörer 539 502
Skatteskulder 83 78
Övriga skulder 931 833
Kortfristiga skulder totalt 2 323 2 186
Skulder totalt 3 212 3 070
Eget kapital och skulder totalt 5 607 5 391

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.