Stäng
Koncernens kassaflödesanalys
MEUR 2017 2016 10–12
/2017
10–12
/2016
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Räkenskapsperiodens resultat 383 357 167 172
Justeringar:
Avskrivningar och nedskrivningar 134 138 42 34
Finansiella intäkter och kostnader 47 53 10 5
Realisationsvinster och -förluster på immateriella och materiella tillgångar och övriga korrektivposter -17 -6 -7 -1
Resultatandel i intresse- och samföretag -13 -14 -6 -5
Inkomstskatter 122 123 48 55
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 657 650 254 260
Förändring av rörelsekapital:
Räntefria fordringar, ökning (-) / minskning (+) -264 89 -212 -171
Varor i lager, ökning (-) / minskning (+) -27 162 72 210
Räntefria skulder, ökning (+) / minskning (-) 189 -167 199 -28
Förändring av rörelsekapital -102 84 58 11
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 555 734 312 271
Finansiella poster och skatter:
Ränteintäkter 1 2
Räntekostnader -6 -13 1 -3
Övriga finansiella intäkter och kostnader -2 19 -3 1
Betalda skatter -119 -127 -37 -34
Finansiella poster och skatter -126 -121 -36 -36
Rörelseverksamhetens kassaflöde 430 613 276 235
Investeringarnas kassaflöde:
Förvärv -191 -81 -45
Investeringar i intresse- och samföretag -9
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -64 -55 -34 -20
Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar 17 18 13 8
Överlåtelseinkomster från övriga placeringar 2 1 1
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) och övriga förändringar 1 1
Investeringarnas kassaflöde -235 -126 -66 -11
Kassaflöde efter investeringar 195 487 211 224
Finansieringens kassaflöde:
Upptagna långfristiga lån 90 131
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar -101 -91 -1 -1
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) 2 -4
Kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) -5 -125 -109 -98
Betalda dividender -264 -250 -14
Finansieringens kassaflöde -278 -339 -125 -100
Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) -83 148 86 125
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 472 334 292 345
Kursdifferenser -10 -9 2 3
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut 379 472 379 472

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.