Stäng
Koncernens resultaträkning
MEUR 2017 2016 10–12
/2017
10–12
/2016
Omsättning 4 923 4 801 1 445 1 559
Förändring av lager av färdiga varor och varor i arbete 28 -134 -66 -172
Tillverkning för eget bruk 12 2 10 -2
Övriga intäkter 60 55 22 15
Material och tjänster -2 558 -2 353 -686 -675
Kostnader för ersättningar till anställda -1 214 -1 159 -309 -317
Avskrivningar och nedskrivningar -134 -138 -42 -34
Övriga kostnader -577 -556 -156 -148
Resultatandel i intresse- och samföretag 13 14 6 5
Rörelseresultat 552 532 225 231
Finansiella intäkter 12 19 3 2
Finansiella kostnader -59 -72 -13 -7
Resultat före skatter 506 479 215 226
Inkomstskatter -122 -123 -48 -55
Räkenskapsperiodens resultat 383 357 167 172
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 384 352 168 172
Innehav utan bestämmande inflytande -1 4 -2
383 357 167 172
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (före/efter utspädning):
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 1,95 1,79 0,86 0,87

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.