Stäng
Rapport över totalresultat
MEUR 2017 2016 10–12
/2017
10–12
/2016
Räkenskapsperiodens resultat 383 357 167 172
Övriga totalresultat efter skatter:
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen
Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder 7 -12 5 1
Skatter på poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen 3
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt 7 -9 5
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser
för moderbolagets aktieägare -74 -52 -15 14
för innehav utan bestämmande inflytande -2 -1
för intresse- och samföretag -1 1 3 -1
Kassaflödessäkring -1 -20
värdering till verkligt värde 1 -16
överförts till resultaträkningen 36 58
Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen
Kassaflödessäkring -2 5
värdering till verkligt värde -1 4
överförts till resultaträkningen -8 -14
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt -50 -21 -15 -2
Räkenskapsperiodens övriga totalresultat efter skatter -43 -30 -10 -1
Räkenskapsperiodens totalresultat 341 327 157 170
Fördelning av totalresultat:
Moderbolagets aktieägare 344 323 159 170
Innehav utan bestämmande inflytande -3 3 -2
341 327 157 170

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.