Stäng

Wärtsiläs bokslutskommuniké 2017

Denna bokslutskommuniké har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med bokslutet för 2016. Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan.

Användning av bedömningar

Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användning av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena.

IFRS-tillägg

År 2017 införde koncernen följande nya och ändrade standarder som utfärdats av IASB.

Nya IFRS 9 Finansiella instrument ersätter de rådande anvisningarna i IAS 39 Finansiella instrument – Redovisning och värdering. IFRS 9 innehåller reviderade anvisningar för klassificering och värdering av finansiella instrument, inklusive nya allmänna krav på säkringsredovisning och en ny modell för förväntade kreditförluster vid beräkning av nedskrivningar på finansiella tillgångar. Den vidareutvecklar också anvisningarna för redovisning och borttagande av finansiella instrument ur balansräkningen i IAS 39.

Införandet av IFRS 9 ledde till vissa förändringar i säkringsprocesserna och presentationen. Den nya modellen harmoniserar redovisningen med riskhanteringen och tillåter säkring av nettotillgångar, där vinster eller förluster visas på en separat rad i koncernens resultaträkning. När det gäller nedskrivningar på finansiella tillgångar omfattar ändringen främst kundfordringar där kreditförluster redovisas enligt de förväntade kreditförlusterna under deras livslängd.

Omräkningseffekten på eget kapital och kundfordringar var -3 miljoner euro. Siffrorna för jämförelseperioden har inte omräknats.

Första gången tillämpades IFRS 9 den 1.1.2017. Då inkluderade koncernens finansiella instrumenter de följande instrumenter och omklassificeringar.

Omklassificeringen
av finansiella
instrumenter
på grund av IFRS 9
Värderings-
grupp
IAS 39
Värderings-
grupp
IFRS 9
Bok-
värde,
MEUR
IAS 39
Bok-
värde,
MEUR
IFRS 9
Föränd-
ring
Långfristiga
finansierings-
tillgångar
Övriga placeringar
(aktier)
Finansiella
tillgångar
som kan säljas
Till verkligt värde
via resultaträkningen
15 15
Räntebärande
placeringar
Lån- och övriga
fordringar
Till verkligt värde
via resultaträkningen
6 6
Övriga
fordringar
Lån- och övriga
fordringar
Till periodiserad
anskaffningsutgift
6 6
Kortfristiga
finansierings-
tillgångar
Kundfordringar Lån- och övriga
fordringar
Till periodiserad
anskaffningsutgift
1 220 1 214 -6
Placeringar på
företagscertifikat
Lån- och övriga
fordringar
Till periodiserad
anskaffningsutgift
Övriga
fordringar
Lån- och övriga
fordringar
Till periodiserad
anskaffningsutgift
10 10
Derivat (under
säkringsredovisning)
Kassaflödessäkring
(till verkligt värde
via övriga
totalresultat)
Till verkligt värde
via övriga totalresultat
9 9
Derivat (utanför
säkringsredovisning)
Till verkligt värde
via resultaträkningen
Till verkligt värde
via resultaträkningen
Kundfordringar
för försäljning
Lån- och övriga
fordringar
Till verkligt värde
via resultaträkningen
3 3
Likvida medel Lån- och övriga
fordringar
Till verkligt värde
via resultaträkningen
472 472
Kortfristiga
finansierings-
skulder
Derivat (under
säkringsredovisning)
Kassaflödessäkring
(till verkligt värde
via övriga totalresultat)
Till verkligt värde
via övriga totalresultat
31 31
Derivat (ingen
säkringsredovisning)
Till verkligt värde
via resultaträkningen
Till verkligt värde
via resultaträkningen
13 13
Övriga skulder Finansieringsskulder
till periodiserad
anskaffningsutgift
Till periodiserad
anskaffningsutgift
6 6

 

Tilläggen till IAS 7 Kassaflödesanalys – Förtydligande av upplysningar förbättrar informationen till användare av bokslut om en enhets finansiella aktiviteter, till exempel genom att förse balansräkningen med en avstämning av ingående och utgående balans för skulder till följd av finansiella aktiviteter (separat från ändringar i övriga tillgångar och skulder). Tilläggen påverkade noterna till koncernbokslutet.

Tilläggen till IAS 12 Inkomstskatter – Redovisning av inkomstskatter förtydligar kraven på redovisning av uppskjutna skattefordringar för skuldinstrument som värderas till verkligt värde. Tilläggen hade ingen inverkan på koncernbokslutet.

Införande av nya och uppdaterade IFRS-standarder

År 2018 kommer koncernen att införa följande nya och ändrade standarder och tolkningar som utfärdats av IASB.

Nya IFRS 15 Intäktsredovisning (träder i kraft för räkenskapsår som börjar 1.1.2018): IFRS 15 är en ny modell med fem steg som tillämpas på intäkter från avtal med kunder. Den ersätter den gamla anvisningen för intäkter, inklusive IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal. Enligt IFRS 15 ska en enhet redovisa intäkter till ett belopp som motsvarar den ersättning som enheten väntas få i utbyte mot dessa varor eller tjänster. När den nya standarden tillämpas måste företaget bedöma om intäkterna kommer att redovisas med tiden eller vid en viss tidpunkt. Effekterna av rörliga ersättningar och pengarnas tidsvärde i samband med transaktionen måste bedömas. Dessutom kräver IFRS 15 kvantitativa och kvalitativa upplysningar om företagets kontrakt med kunder, kontraktens prestationsskyldigheter och signifikanta bedömningar. Koncernen inför den nya standarden på den krävda dagen med hjälp av den kompletta retrospektiva metoden.

Inom produktleveranser, kortfristiga serviceavtal och kortfristiga projekt förväntar sig ledningen i allmänhet identifiera en prestationsskyldighet i ett kontrakt enligt den nya standarden, och intäkterna redovisas normalt vid en tidpunkt där kontrollen överförs.  

Inom långfristiga serviceavtal och långfristiga projekt förväntar sig ledningen i allmänhet identifiera en prestationsskyldighet i ett kontrakt, och intäkterna redovisas vid en viss tidpunkt. När IFRS 15 tillämpas förändras metoden för intäktsredovisningen vid två affärslinjer, nämligen långfristiga service- och underhållsavtal samt entreprenadavtal relaterade till gasbaserade lösningar.

Inom långfristiga service- och underhållsavtal skapas kundvärdet med tiden under avtalsperioden. Metoden för intäktsredovisningen förändras från en outputmetod (färdigställandegrad enligt andelen presterade tjänster) till en inputmetod (färdigställandegrad enligt involverade kostnader). På grund av normala underhållsscheman kommer detta i allmänhet att leda till att intäkterna för ett avtal redovisas senare. Inom entreprenadavtal relaterade till gasbaserade lösningar baserar sig värdet främst på planering, försäljning och projekthantering, medan tillverkningen outsourcas i allmänhet. Metoden för intäktsredovisningen förändras från en outputmetod (färdigställandegrad enligt arbetets framskridande) till en inputmetod (färdigställandegrad enligt involverade kostnader).

De två affärslinjerna står tillsammans för ca 10–15% av koncernens omsättning beroende på året. Konsekvenserna för koncernens omsättning dämpas dock i hög grad av den breda portföljen av projekt och avtal i olika faser av livscykeln. Den totala omräkningseffekten på eget kapital är -10 miljoner euro.

Inom projekt har kontrakten i allmänhet klausuler om avtalsviten som tidigare redovisades som avsättningar för kostnader om deras sannolikhet var över 50%.  Avtalsviten behandlas som rörlig ersättning i IFRS 15 och bör estimeras när kontraktet börjar. Enligt analyser kommer detta att minska koncernens redovisade intäkter i viss grad, eftersom avtalsviten måste avdras från intäkterna enligt IFRS 15.

Tillägg till IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar* - Clarification and Measurement of Share-based Payment (träder i kraft för räkenskapsperioden som börjar 1.1.2018 eller därefter). Syftet med tilläggen är att eliminera den varierande klassificeringen och fastställandet av särskilda aktiebaserade transaktioner (redovisning av kontantavräknade aktiebaserade transaktioner som inkluderar prestationsvillkor, aktiebaserade betalningar där ersättningssättet beror på framtida händelser, aktiebaserade betalningar som betalas netto efter skatt och ändring av aktiebaserade transaktioner från kontantavräknade till aktieavräknade). Tilläggen har ingen inverkan på koncernbokslutet.

Tillägg till IFRS 4 Försäkringsavtal - Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts (träder i kraft för räkenskapsperioden som börjar 1.1.2018 eller därefter): Tilläggen hjälper försäkringsbolagen att avgöra om och hur de borde tillämpa IFRS 9 innan de tillämpar den kommande standarden för försäkringsavtal. Tilläggen har ingen inverkan på koncernbokslutet.

IFRIC 22: Transaktioner och förskott i utländsk valuta* (träder i kraft för räkenskapsår som börjar 1.1.2018 eller därefter). Tolkningen handlar om hur man ska fastställa datumet för transaktionen när man tillämpar standarden för transaktioner i utländsk valuta IAS 21. Syftet med anvisningen är att harmonisera praxis. Tolkningen har ingen inverkan på koncernbokslutet.

Den följande nya standarden som redan utfärdats av IASB kommer att införas 2018 eller senare beroende på ikraftträdandet.

Nya IFRS 16 Leasing (träder i kraft för räkenskapsperioden som börjar 1.1.2019 eller därefter): IFRS 16 förändrar redovisningen av operativ leasing genom att kräva att företag redovisar leasingtillgångar och leasingskulder i balansräkningen, ursprungligen värderade enligt nuvärdet av oundvikliga framtida leasingavgifter och att avskriva dessa tillgångar och räntan på leasingskulder i resultaträkningen under leasingperioden. Huruvida ett avtal omfattar leasing fastställs på basis av om kunden har rätt att kontrollera användningen av en identifierad tillgång under en tidsperiod.

När IFRS 16 tillämpas kommer andelen leasingavgifter, som för närvarande upptas i övriga rörelsekostnader i koncernens resultaträkning, att överföras till nedskrivningar och avskrivningar samt ränteandelen till finansiella kostnader. Standarden kommer primärt att påverka bokföringen av koncernens operativa leasingkontrakt och öka balansomslutningen samt att leda till vissa förändringar i nyckeltal. På rapporteringsdagen uppgick koncernens icke uppsägningsbara operationella leasingkontrakt till 182 miljoner euro. Koncernen bedömer inverkan av IFRS 16.

För närvarande planerar koncernen inte att införa standarden innan det blir obligatoriskt.

* Har inte godkänts för tillämpning i EU 31.12.2017.

 De årliga siffrorna i bokslutskommunikén är reviderade.

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.