Stäng

Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten

Inom affärsområdet Services är de största riskerna för hur efterfrågan kommer att utvecklas den låga ekonomiska tillväxten och den politiska instabiliteten i vissa regioner. De utmanande förhållandena inom offshore och konventionella handelsfartyg är också en potentiell riskfaktor.

På kraftförsörjningsmarknaden fortsätter den sköra ekonomiska tillväxten och det långsamma beslutsfattandet att vara de primära riskerna för hur efterfrågan utvecklas. Geopolitiska spänningar och stora valutakursfluktuationer kan leda till att investeringsbeslut skjuts upp i vissa länder. Det låga oljepriset har en liknande inverkan på olje- och gasproducerande länder. Pristrycket på grund av den fortsatt hårda konkurrensen är fortfarande en riskfaktor.

Den ekonomiska och politiska osäkerheten samt nya teknologier och innovationer fortsätter att utmana rådande affärsmodeller och handelsrutiner inom marinindustrin. Oljebolagens minskade investeringar begränsar fortfarande offshoreinvesteringarna, och offshoreproduktionen är utsatt för hårdare konkurrens från billigare land- och skifferbaserad produktion. Dessutom väntas den ökande energieffektiviteten och användningen av andra energikällor motverka efterfrågan på olja. Tillämpningen av nya och potentiella miljöbestämmelser är fortfarande en osäkerhetsfaktor. Klimatförändringen föranleder fortsatta behov av att minska utsläppen av växthusgaser inom shipping.

Wärtsilä har en holistisk inställning till hanteringen av cyberhot och fysiska säkerhetsrisker inom bolagets interna och externa verksamhet. Wärtsiläs cybersäkerhetsteam utför sina operativa uppgifter samt styrnings- och compliancerelaterade uppgifter i linje med IEC62443 och ISO 27k. Aktiviteterna omfattar cyberförsäkring, riskhantering, övervakning, utveckling av säker mjukvara under livscykeln, utbildning, skydd i slutändan, nätverkssäkerhet och rådgivning i cyberfrågor. Wärtsilä utvärderar hur data lagras, behandlas och används i företagets system för att säkerställa efterlevnad med kommande dataskyddsregelverk. Cybersäkerheten beaktas i denna kontext.

Koncernen är svarande i ett antal juridiska processer som beror på eller är underordnade den normala affärsverksamheten. Dessa processer handlar främst om frågor relaterade till avtal och andra skyldigheter, arbetsförhållanden, sakskador och reglering. På koncernen ställs nu och då skadeståndskrav på olika belopp och varierande grunder. För närvarande finns det ett ovanligt ansenligt krav. Enligt koncernens policy ska avsättningar göras relaterade till sådana krav samt för rättsprocesser och skiljeförfarande när ett ogynnsamt utfall är sannolikt och förlusten rimligt kan estimeras.

Årsredovisningen innehåller en mer detaljerad beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.