Open navigation

Skrubberboom inför skärpta svavelgränser

Efterfrågan på avgasreningssystem ökar när myndigheterna försöker minska utsläppen orsakade av tjockolja.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Sjöfartsindustrin har beslutat att ta ett stort steg framåt för att bevara sin position som den mest miljövänliga transportformen. Från och med januari 2020 kommer den nuvarande gränsen för svavelutsläpp på 3,5 procent att sänkas till 0,5 procent för att minska fartygens skadliga utsläpp.

Enligt Jan Othman, direktör för avgasreningssystem på Wärtsilä Marine Power Solutions kommer IMO:s nya svavelregler att göra sjöfarten mer miljövänlig. ”Vi har redan sett exempel på detta i Nordeuropa och Nordamerika, där utsläppsreglerna helt klart varit effektiva i att styra investeringar mot renare teknik.”

För att uppfylla IMO:s nya standarder måste rederierna välja mellan tre alternativ för att minska sina utsläpp. Det första är att byta till ett tillräckligt lågsvavligt bränsle. För närvarande är den svavelrika tjockoljan det vanligaste sjöfartsbränslet i världen. Det andra alternativet är att installera ett avgasreningssystem, det vill säga en skrubber, på sina fartyg. Det tredje alternativet är att övergå till flytande naturgas (LNG) som bränsle.

LNG är det överlägset renaste fossila bränslet och har blivit allt populärare. LNG:s andel ökar stadigt även bland Wärtsiläs motorer jämfört med diesel och tjockolja. Tekniken är dock fortfarande dyr att installera i efterhand och det finns luckor i infrastrukturen på vissa håll i världen. Trots det är LNG en bra lösning, särskilt för nya fartyg.

 

Svavelrening

En annan lösning som blivit allt populärare för fartyg som trafikerar längre sträckor och använder mer bränsle är att installera skrubbrar. Efterfrågan på denna typ av teknik har ökat på marknaden och kommer utan tvekan att fortsätta öka under de närmaste åren.

Jan Othman förklarar: ”De etablerade aktörerna har varit först ut med denna lösning, och vi har under 2018 sett en stark ökning på alla geografiska områden och i alla fartygssegment. Det är rederierna som förbereder sig på IMO:s deadline genom att investera i renare teknik. Situationen kan vara tuff för mindre aktörer, men det finns starka affärsmässiga skäl för fortsatt användning av tjockolja som driver installationen av skrubbrar, och även finansiering har blivit enklare att hitta.”

”Under senare halvan av 2017 började marknaden för skrubbrar verkligen ta fart. Vi såg rentav en tresiffrig ökning i vår orderingång. Trenden har hållit i sig och vi genomför allt fler projekt där skrubbar installeras på befintliga fartyg. Vid slutet av 2017 hade vi 370 projekt inom marinindustrin, att jämföra med årets kumulativa siffra på drygt 2.000 projekt. Denna rekordartade tillväxt har genererat mängder av ordrar för Wärtsilä, och vi förväntar oss att 2019 blir ett hektiskt år.”

Det finns sammanlagt ungefär 90.000 fartyg i drift världen över, och även om inte alla kommer att installera svavelreningssystem är detta en betydande affärsmöjlighet för Wärtsilä. ”Men även konkurrensen kring denna teknik ökar. Många av konkurrenterna har dock ett mer begränsat utbud än vi och saknar vissa viktiga egenskaper, så vi kan se fram emot en fortsatt ledande position på denna marknad”, påpekar Othman, och fortsätter:

”Vi förväntar oss en mycket aktiv marknad under de närmaste åren och en fortsatt boom inom skrubberinstallationer. Orsaken är att det inte finns tillräckligt med kapacitet på marknaden att installera skrubbrar på alla fartyg före 2020. Då vi dessutom sett att skrubbrar installeras på en stor andel av de nya fartygen under de senaste 18 månaderna kan vi se fram emot oss en fortsatt stark marknad framöver.”

”Före den nuvarande tillväxtperioden köptes skrubbrar främst till fartyg som trafikerade Östersjön och Nordsjön samt vattnen runt USA, och många av systemen som installerades var komplicerade hybridsystem. Nu har marknaden växt betydligt och det har skett en tydlig övergång mot mindre komplexa system med öppet kretslopp. Under 2018 har ungefär två tredjedelar av de installerade systemen haft öppet kretslopp, medan hybridsystemen tidigare stod för en tydlig majoritet”, berättar Othman.

Wärtsilä har i dag en bredare portfölj av skrubbrar för alla typer av fartyg än någon konkurrent. Företaget arbetar aktivt med att ytterligare sänka driftskostnaderna och öka effektiviteten genom kontinuerlig produktutveckling. Utrymmet som skrubbrarna tar i anspråk på fartyget är också ett problem för rederierna, så ju mindre skrubbern är desto bättre.

Slutet för bunkerolja?

Sjöfartens begränsningar av svavelutsläppen för att uppfylla IMO:s nya regler har väckt diskussion om hur detta kommer att påverka bunkring och hur den nya lagstiftningen kommer att påverka importmarknaden för svavel. För närvarande väntas användningen av tjockolja att fortsätta så länge som efterfrågan på skrubbrar växer.

”Tjockoljan kommer även fortsättningsvis att användas inom sjöfarten”, säger Othman, ”men det kommer att ske med teknik som säkerställer att de nya bestämmelserna uppfylls och minskar de skadliga utsläppen som orsakas av fartygen avsevärt.”

Avslutningsvis konstaterar Othman att forskning och utveckling även fortsättningsvis har hög prioritet för att göra tekniken ännu bättre. ”Vi fortsätter utveckla våra produkter för att minska partikelutsläppen ytterligare och kommer även att erbjuda nya lösningar på detta område. Det är både en utmaning och en möjlighet. Vi förväntar oss ytterligare regelskärpningar i framtiden, och Wärtsilä kommer att fortsätta erbjuda industriledande rengöringssystem för att bidra till en renare sjöfart.”

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?