Open navigation

Förnybara möjligheter

I juni 2018 gick Wärtsilä Energy ut med en kraftfull vision om en framtid med hundra procent förnybar energi. Men hur ska man uppnå den och hur nära är man redan nu?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsilä Energys försäljnings- och marknadsföringsdirektör Matti Rautkivihar fått något av ett rykte om sig för sina synpunkter kring förnybar energi och har bland annat skrivit två artiklar i ämnet för Time Magazine. I en av dem pekar han ut den amerikanska presidenten Donald Trump som en potentiell klimathjälte – om än en omedveten sådan.

Han drar sig alltså inte för djärva påståenden. Rautkivi hävdar också att Wärtsiläs framtidsvision kommer att ha enorma konsekvenser för både företagets utbud och marknaderna där lösningarna används.

”Med befintlig teknik är det möjligt att höja andelen förnybart i elsystemen till 90 procent, men vi siktar högre än så. Som en modern teknologikoncern måste vårt fokus ligga på utveckling av lösningar för den kvarstående 10 procenten, eftersom världen nu fått upp ögonen för hur viktigt det är med system helt utan fossila bränslen.”

Det står klart att denna länge väntade insikt äntligen har slagit igenom. Den viktigaste faktorn bakom förändringen är enligt Rautkivi att priset på förnybar energiproduktion har rasat. Under de senaste åren kan man rentav säga att kostnadseffektiviteten gått förbi hållbarhetsaspekterna i beslutsfattandet och lett till många beställningar på förnybara energianläggningar.

Rautkivi förklarar denna grundläggande förändring i kundernas tankesätt: ”Kunder världen över har insett att man vinner på förnybar energi”, förklarar han. ”Jag har besökt kunder på nästan alla kontinenter de senaste månaderna och alla har förstått att det är billigt med förnybar energi.”

Den ökande medvetenheten om klimatförändringarna är förstås också en faktor: ”Vikten av att minska utsläppen kommer upp konstant i dessa samtal, mer än någonsin tidigare. Det har blivit allmän kännedom att förnybart är den enda vägen framåt, men nu börjar det också bli klart att det kan ge lägre kostnader och nya affärsmodeller.”

Att använda Wärtsiläs bränsleflexibla motorer för att balansera den oundvikliga variationen hos förnybar energiproduktion är ingen nyhet, men nu ska metoden få en central roll inom Wärtsilä Energy. Rautkivi beskriver nedan ett flertal nya projekt, där både utsläpps- och kostnadsminskningen hos moderna förnybara energianläggningar har finslipats till nära nog perfektion.

För att nå målet om 100 procent förnybar energi behövs dock innovationer som tills vidare bara står i början av sin utveckling. Ett viktigt steg mot detta är ett samarbete som Wärtsilä under 2018 inledde med Villmanstrands tekniska universitet (LUT) i Finland och Nebraska Public Power District (NPPD).

”Alla vet att 100 procent förnybart är ett tufft mål”, säger Rautkivi, ”men det måste vara slutdestinationen, inte bara för vår bransch, utan för hela mänskligheten. Därför försöker vi hitta optimala sätt för våra kunder att bidra till målet. Att ersätta fossila bränslen med förnybara och öka energiproduktionens flexibilitet är bara det första steget. Med det förtroende och de produktiva diskussioner detta leder till kan vi sätta igång med forskning, innovationsarbete och gemensamma utvecklingsprojekt som behövs för att lösa resten av ekvationen.”

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

 

Denton Municipal Electric 

Wärtsilä levererade nyligen ett 225 MW Smart Power Generation-kraftverk till Denton Municipal Electric, det lokalt ägda energibolaget i staden Denton i Texas. Kraftverket består av tolv Wärtsilä 50SG-motorer med 18 cylindrar, som drivs med naturgas. Leveransens värde var ungefär 100 miljoner euro.

Staden hade redan beslutat sig att utveckla ett grönt och utsläppssnålt kraftsystem och Wärtsiläs roll blev att med sin teknik hjälpa energibolaget att uppnå sitt mål om 70 procent förnybar energiproduktion fram till början av 2019.

Matti Rautkivi: ”Texas har utmärkta förhållanden för både vind- och solkraft, och därför är förnybart ett billigt alternativ i delstaten. Det nya kraftverket ersätter ett kolkraftverk med förnybar energi och stöds av Wärtsiläs flexibla gasmotorer.”

”Andelen förnybar energi i Denton ligger nu på 70 procent, kostnaderna för kunderna har minskat med 35 procent och utsläppen med 80 procent – en bra bit på vägen mot bolagets mål som är 88 procent. Kostnaderna minskar fortfarande och flexibiliteten i systemet har visat sig vara en enorm fördel.”

”Denton är ett perfekt exempel på hur den förnybara energiproduktionen tar form: bolaget har en vision, förstår sitt affärscase och fattar rätt beslut. Som det råkade sig startades anläggningen sommaren 2018, en särskilt het sommar i Texas, vilket bidrog till en mycket lönsam start. Både staden och Denton Municipal Electric har nu höjt sitt mål för andelen förnybar energi till över 70 procent, något vi gärna hjälper till med.”

AGL Energy Limited 

Precis som man föreställer sig är förhållandena i Australien särskilt väl lämpade för solkraft. Allt mer billig solenergi blir tillgänglig på marknaden och energibolagen investerar i förnybar energi samtidigt som allt fler kolkraftverk stängs. Ett exempel är AGL Energy Limited, ett av landets ledande integrerade energibolag med en omfattande portfölj av hållbara energiformer, bland annat Australiens största vind- och solkraftsparker.

Bolaget beställde nyligen ett Smart Power Generation-kraftverk på 211 MW av Wärtsilä, som kommer att bestå av 12 Wärtsilä 50 DF-flerbränslemotorer med snabb uppstart för att balansera plötsliga variationer i energiförsörjningen, vilket är vanligt med förnybara energikällor. Projektet fick namnet Barker Inlet Power Station och blir det första motorbaserade kraftverket på den nationella elmarknaden i Australien.

Kraftverket kommer att kunna nå full kapacitet på bara några minuter för att garantera tillförlitlig elförsörjning i alla lägen. Wärtsiläs motorer kommer i huvudsak att drivas med naturgas, men även flytande bränsle kan användas vid behov.

Matti Rautkivi: ”Det är viktigt att påpeka att projekt som detta inte är resultatet av koldioxidskatter eller andra typer av incitament, utan beror på att kostnadsbarriärerna som tidigare begränsat förnybara energiformer försvunnit, vilket fått energileverantörerna att investera för att dra nytta av fördelarna.”

”Liknande stora investeringar i förnybar energi i Australien har jämförts med de relativt enkla och billiga projekten som krävs för att förlänga livslängden för kolkraftverk. Främst tack vare billig solenergi står det nu helt klart att förnybart är den enda vettiga vägen framåt. Enligt beräkningarna kommer den aktuella lösningen attge kunden besparingar på 20–24 procent.”

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

 

Nebraska Public Power District (NPPD) 

Sist men inte minst, efter de två tidigare exemplen som utgör de första stegen på denna resa, ska vi ta en titt på ett av sätten att nå den resterande sträckan fram till 100 % förnybar energi: ett samarbete mellan Wärtsilä, Villmanstrands tekniska universitet i Finland och Nebraska Public Power District, det största energibolaget i delstaten Nebraska i USA.

I slutet av 2018 tecknade de tre organisationerna ett samförståndsavtal om att undersöka ett affärscase inriktat på användning av alternativa bränslen med Wärtsiläs generatorer. Målet är att ta fram en tekniskt och kommersiellt genomförbar lösning för NPPD att pilottesta energiproduktion baserad på hundraprocentigt förnybara koldioxidfria bränslen i industriell skala. Till dessa bränslen räknas bland annat metanol, dimetyleter och ammoniak som syntetiserats av väte, koldioxid och kväve.

Matti Rautkivi: ”Det här projektet handlar om att utveckla byggstenarna för en 100 procent förnybar framtid. Idén om att fånga upp koldioxid ur luften och använda det för att producera bränsle för ditt fartyg eller kraftverk – eller rentav för bilar – kanske låter som rena rama science fiction, men det är inte så långsökt som man skulle kunna tro.”

”Det vi ska utveckla i Nebraska är produktion av syntetiska bränslen i industriell skala, helt enkelt för att förhållandena där är så optimala för det. Där finns väte, där finns koldioxid – men framför allt finns där en kund med viljan att utnyttja denna outforskade potential. Det är otroligt spännande att vi lyckats övertyga en väletablerad kund om fördelarna med ett projekt av detta slag. Det visar tydligt att energibolagen nu börjat inse att det är bråttom att få till stånd en förändring och gärna vill medverka.”

”Genom att demonstrera resultaten med testmotorer vill vi bevisa att det är möjligt att konvertera väte till metanol med koldioxid och sedan använda metanolen som bränsle i elproduktion. Lösningar som denna borde ha en betydande inverkan på framtida bränsleval på den globala energimarknaden, för att inte tala om att de hjälper oss att leva upp till våra ambitioner om hundraprocentigt förnybar energi.”

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?