Open navigation

Tillverkning och forskning & utveckling

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs tillverkning fokuserar på säkra, innovativa och digitalt uppkopplade processer. En stark kultur av operativ förträfflighet och kontinuerlig förbättring ligger till grund för att garantera kostnadseffektiva leveranser av högsta kvalitet inom utsatt tid från våra avancerade produktionsmiljöer.

På våra digitaliserade fabriker utförs montering, testning och finslipning av produkter samt tillverkning av nyckelkomponenter. Målet för vår forskning och utveckling är teknikledarskap.

Global närvaro med stöd av ett omfattande leverantörsnätverk

Vi har tillverkning runt om i världen och optimerar kontinuerligt vår närvaro utifrån kompetens, tillgänglighet, kundnärvaro och effektivitet. Närheten till kunderna möjliggör bättre lokal service och gynnar därmed hela värdekedjan, minskar mängden avfall och sparar både produktions- och transportkostnader. Vår monteringsbaserade tillverkningsmodell är starkt kopplad till ett brett leverantörsnätverk för att garantera en hög grad av flexibilitet.

Genom nära samarbete, utmärkta relationer och informationsutbyte med leverantörerna säkerställer Wärtsilä tillgången till komponenter och marknadsenliga ledtider. Vi samarbetar med ett stort antal leverantörer världen över. Inköpsstrategin är att fokusera på noggrant utvalda leverantörer med starkt fokus på resultat, innovationer och närvaro nära våra produktionsenheter och samriskföretag. Målet är att kontinuerligt utveckla och stärka företagets globala leveranskedja med betoning på kvalitet och konkurrenskraftiga kostnader.

wartsilas_enheter_med_mer_an_50_heltidsanstallda.svg

Teknikledarskap genom forskning och utveckling

Vår forskning och utveckling fokuserar på digitalisering och smart teknik samt på nya produkter och lösningar som är flexibla, effektiva, tillförlitliga och kostnadseffektiva i drift. En annan viktig aspekt är minimerad miljöpåverkan genom hela livscykeln. En stor andel av våra investeringar i produktutveckling siktar på att säkerställa efterlevnad av miljökraven, vilket ger kunderna kort- och långsiktiga fördelar samt bidrar till mer hållbara samhällen.

Genom att fokusera på den tidiga utvecklingsprocessen och utnyttja modulbaserade lösningar, simulering, virtuell testning och validering kan vi förkorta ledtiderna för nya lösningar och säkerställa tillförlitligheten och säkerheten utan att tumma på kvaliteten. Valideringstester av installationer ute i fält tillsammans med kunderna är ett viktigt element i att förbättra prestandan för våra befintliga lösningar. Det hjälper oss också att hitta nya och bättre lösningar, samtidigt som det ger oss långsiktig erfarenhet under verkliga fältförhållanden. Fältinstallationer erbjuder dessutom värdefulla inlärningsmöjligheter och insikter i ny teknik och nya lösningar. Först när en produkt har klarat alla steg i valideringsprocessen både i laboratoriet och ute i fält och när dess prestanda uppfyller Wärtsiläs höga standarder kan den lanseras på marknaden.

Wärtsilä skyddar sina innovationer och sin konkurrenskraft genom att fästa stor uppmärksamhet vid hanteringen av intellektuella tillgångar och kontinuerlig intern kompetensutveckling. Vi skapar nätverk och kluster för att utveckla företagets expertis och färdigheter genom långsiktiga relationer med leverantörer, ingenjörsbyråer, universitet samt licenstillverkare och andra OEM-tillverkare.

Ökad flexibilitet genom öppen innovation

Öppen innovation är Wärtsiläs initiativ för att skapa meningsfulla kontakter med olika intressenter som kunder, leverantörer, partner, myndigheter, universitet och startups. Genom samarbete med vårt ekosystem kan vi förkorta tiden från idé till lansering för nya innovationer och reagera snabbare för att erbjuda heltäckande lösningar som möter marknadens behov. Det stärkta utvecklingssamarbetet med kunderna garanterar att alla nya produkter och lösningar erbjuder maximalt mervärde genom hela livscykeln.

Öppen innovation är ett sätt för Wärtsilä att öka sin närvaro bland startupföretag runt om i världen. Vi deltar regelbundet i acceleratorer och har samarbetat med startups i gemensamma utvecklingsprojekt, rapid prototyping och validering av nya produkter och lösningar. Samarbete med startups i Wärtsiläs FoU-center har snabbt genererat insikter i nya sätt att skapa mervärde för kunderna. Samarbetet bidrar även till att göra vårt eget arbete mer flexibelt.

HERCULES-programmet

Wärtsilä deltog i det långsiktiga forsknings- och utvecklingsprogrammet HERCULES som inleddes 2002 och avslutades 2018. Programmet var en del av EU:s sjätte och sjunde ramprogram. Wärtsilä, Winterarthur Gas & Diesel och MAN Diesel & Turbo deltog som ledande tillverkare av låg- och medelvarviga motorer med en gemensam vision i ett samarbetsprojekt med universitet, forskningsinstitut och andra industripartner för att öka motorernas driftsäkerhet och effektivitet och samtidigt minska deras skadliga utsläpp. Programmet hade en total budget på över 100 miljoner euro.

Programmet inkluderade projekten HERCULES A, B och C samt en fjärde projektfas, HERCULES-2, som inleddes 2015. HERCULES-2 fokuserade på integration av tekniken som utvecklats i de tidigare projekten. Många av dessa tekniker har senare integrerats i Wärtsiläs produkter, till exempel Wärtsilä 31.Relaterade berättelser

Nästa etapp på resan

Ett hållbart alternativ till förkromning

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?