Open navigation

Innovationer för hållbar utveckling

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs syfte är att möjliggöra hållbara samhällen med smart teknologi. Som en världsledande leverantör av kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaden har Wärtsilä en unik roll i att erbjuda miljövänliga lösningar och tjänster som gör det möjligt för kunderna att utveckla sina verksamheter på ett hållbart sätt. Detta utgör grunden för företagets erbjudande och hållbarhetsarbete, och stöds av ett starkt engagemang för ansvarsfull affärsverksamhet.

Klimatförändringarna, världens ökande energibehov och knapphet på naturresurser leder till allt större behov av ren, flexibel energi och effektiva och smarta transporter. För att behålla sin position som ledande hållbarhetsinnovatör investerar Wärtsilä kontinuerligt i utveckling av ny teknik som kan gynna hela kraftsystemet samt marinekosystemet. Innovation och produktutveckling samt vilja att utforska ny teknik är avgörande för att tillgodose kundernas nuvarande behov och framtida krav och förbli en föregångare i branschen.

Forskning och utveckling för minimerad miljöpåverkan

Wärtsilä utvecklar smarta och hållbara lösningar på bred front, bland annat teknik för högre verkningsgrader, minimering av utsläpp till luft och vatten, avfallsminskning, bullerbekämpning samt avlopps- och ballastvattenrening. Företagets arbete med att proaktivt uppfylla framtida krav har resulterat i både primära och sekundära tekniker för minskning av utsläpp samt utvidgat antalet användbara bränslen. Wärtsilä strävar efter att aktivt utnyttja digitaliseringens möjligheter inom sjöfarten och energisektorn. Wärtsiläs engagemang för investeringar i forskning och produktutveckling gynnar såväl kunderna som miljön på både kort och lång sikt.

Minimering_av_miljopoverkan_genom_FoU.svg

Nyckelegenskaper i Wärtsiläs miljöanpassade lösningar:

  • Tillförlitlighet, säkerhet och lång livslängd
  • Låga utsläpp
  • Integration av förnybar energi med hjälp av motorer och lagringssystem
  • Bränsleflexibilitet
  • Förbättrad verkningsgrad med lägre livscykelkostnader
  • Låg vattenförbrukning
  • Design och optimering av fartyg

Genom att kombinera dessa egenskaper och förståelse av fördelarna med utbudet på systemnivå kan Wärtsilä tillhandahålla lösningar som främjar utvecklingen av hållbar sjöfart och hållbara kraftsystem.

Hållbarhetsfrämjande partnerskap och innovationer

Wärtsilä offentliggjorde under 2018 ett flertal nya forsknings- och utvecklingspartnerskap, till exempel ett projekt för att främja innovation och forskning inom sjöfarten med Maritime and Port Authority i Singapore och ett projekt för att utnyttja elbilsbatterier på den växande marknaden för ellagring tillsammans med Hyundai Motor Group. Under året tecknade Eniram, ett bolag inom Wärtsilä, ett samförståndsavtal med Atenbaserade Arista Shipping om att delta i Project Forward, ett initiativ för att utveckla världens renaste och mest effektiva flotta av fraktfartyg. Wärtsilä tecknade även ett samförståndsavtal med Villmanstrands tekniska universitet och Nebraska Public Power District (NPPD), det största elbolaget i delstaten Nebraska, om att utveckla ett affärscase för användning av alternativa bränslen med Wärtsiläs generatorer.

År 2018 lanserade Wärtsilä även Future Innovation Days, ett intressentevenemang för marinindustrin, till exempel rederier, varv, hamnar, politiker, forskare och studenter. Avsikten var att tillsammans lösa några av branschens största utmaningar, till exempel utsläppsfri sjöfart, ren energiproduktion och energilagring, utveckling av smarta fartyg, hamnar och ett smart marinekosystem samt nya affärsmodeller och framtida tjänster. De första design- och tankeverkstäderna hölls i Stord i Norge, Wuxi i Kina och Hamburg i Tyskland. I Singapore och Shanghai kombinerades evenemangen med en presentation av initiativet An Oceanic Awakening. Evenemangen samlade 400 deltagare och resulterade i 70 nya idéer och koncept. Under 2019 kommer vissa av dem att vidareutvecklas i samband med nya evenemang i Rotterdam, Seoul, Helsingfors, Tokyo, Trieste, Panama och Oslo. På dessa evenemang kommer man även att utforska möjligheterna att försörja storstäder med 100% förnybar energi.

I slutet av 2018 presenterade Wärtsilä och tre andra företag – Tieto, St1 och Fortum – tillsammans med tankesmedjan Demos Helsinki initiativet Innovation Community. Målet är att skapa en vision och vägkarta som påskyndar övergången till förnybara energikällor samt att testa och lansera lovande nya lösningar på marknaden.

Wärtsilä utvecklade, testade och lanserade flera produkter, system och lösningar under 2018 som bidrar till att göra verklighet av visionerna Smart Marine och Smart Energy. Exempel på dessa är en ny standardiserad energilagringslösning, GridSolv, som är designad för maximal flexibilitet och snabb driftsättning. Wärtsilä slutförde även ett framgångsrikt test med sin lösning för automatiserad ankomst och tilläggning för fartyg som erbjuder effektivitetsfördelar, ökad säkerhet samt lägre bränsleförbrukning och därmed minskade utsläpp. I testet kunde en färja utan mänskligt ingripande lämna kajen och hamnen, segla till nästa hamn och in i hamnområdet och lägga till vid terminalen. Till Wärtsiläs övriga produktlanseringar under året hör den första höghastighetsmotorn under varumärket Wärtsilä. Wärtsilä 14 är en kompakt höghastighetsmotor som designats för krav på begränsat utrymme och vikt, lägre kapitalkostnader, för att uppfylla nuvarande och framtida globala utsläppsbestämmelser samt för att erbjuda kunderna förbättrad effektivitet, säkerhet och miljömässig hållbarhet.

Hallbara_innovationer_i_2018.svg

Relaterade berättelser

Ett hållbart alternativ till förkromning

Skrubberboom inför skärpta svavelgränser

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?