Open navigation

Koncernchefens hälsning

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Ökad orderingång och omsättning

År 2018 kännetecknades av en positiv orderutveckling inom våra marinrelaterade verksamheter och en ökad omsättning. Det sistnämnda berodde främst på ett ökat antal nya leveranser inom både Marine Solutions och Energy Solutions, men samtidigt drabbades lönsamheten av en långsammare utveckling av transaktionella servicevolymerna än väntat och högre kostnader för forskning, utveckling och digitalisering.

Bra position trots tufft marknadsklimat

På energimarknaderna resulterade den ekonomiska utvecklingen, geopolitisk osäkerhet och svängningar i valutakurserna i långsammare investeringsbeslut bland kunderna, vilket påverkade orderaktiviteten negativt. Trots det tuffa konkurrensläget är vårt utbud väl positionerat med hänsyn till aktuella marknadstrender. Kostnaderna för sol- och vindkraft fortsätter att sjunka och det har blivit alltmer lönsamt att ersätta traditionell baskapacitet med förnybara och flexibla energiformer. Utbyggnaden av förnybar energi återspeglades i betydande kontrakt i Australien och USA. Samtidigt stöds kraftverksinvesteringar på tillväxtmarknaderna av det fortsatta behovet av tillförlitlig kapacitet för att stödja den ekonomiska tillväxten och förebygga elbrist.

Marinmarknadens återhämtning har varit långsammare än väntat, vilket har drabbat marknaden för nybyggen och fått många kunder att begränsa sina serviceåtgärder till nödvändiga reparationer och underhåll. De största orosmomenten är överkapaciteten och den geopolitiska osäkerheten. Vår breda marknadsnärvaro har återigen gynnat oss, för den största aktiviteten inom fartygsbeställningar har skett inom mer specialiserade segment, exempelvis kryssningsfartyg, färjor och LNG-tankfartyg. Även efterfrågan på service inom dessa segment låg kvar på en god nivå. Miljöaspekter har blivit ett viktigt tema på marinmarknaden. För Wärtsiläs del avspeglades detta i en betydande efterfrågeökning på avgasreningssystem för både nya fartyg och som efterinstallation, då kunderna förberedde sig för IMO:s nya globala svavelgränser som börjar gälla 2020.

Framsteg mot vår vision för marin- och energimarknaden

Förnybar energiproduktion är avgörande för att säkerställa en hållbar och lönsam framtid för energiindustrin. Mot denna bakgrund lanserade Wärtsilä under året en ny vision för energimarknaden. Vår ambition är att leda industrin i dess omvandling mot en framtid som till 100 procent använder förnybar energi. För att uppnå visionen behövs flexibel kapacitet. Nya lösningar för integration av förnybar energi och energilagring, såsom Wärtsilä Hybrid Solar och Wärtsiläs modulära energilagringslösning GridSolv, är två konkreta exempel på hur vi gör verklighet att vår vision.

Marinindustrins omvandling drivs av uppkopplad teknik, nya affärsmodeller och ett starkare fokus på efterlevnad av miljökraven. Vi förbinder oss att stödja våra kunder genom att ta en ledande roll i omvandlingen. Det är grunden för vår vision Smart Marine som handlar om att utnyttja digitaliseringens möjligheter för ökad säkerhet, minskad miljöpåverkan och ökad effektivitet. En viktig milstolpe under året som ytterligare stärker vårt utbud av smarta lösningar var förvärvet av Transas, ett ledande företag inom marin navigation, utbildnings- och simuleringstjänster samt sjötrafikledning. Framsteg gjordes även inom intelligent sjöfart, exempelvis ett framgångsrikt test med vårt automatiserade dockningskoncept och ett nytt projekt för att utveckla en självstyrande bogserbåt för hamnar.

Utvecklingen av digitala lösningar har gjort cybersäkerhet till en avgörande faktor för många säkerhets- och skyddssystem inom sjöfarten. Därför har Wärtsilä i partnerskap med cybersäkerhetsföretaget Templar Executives etablerat en cyberakademi som erbjuder utbildningar för att stödja och öka kännedomen om cybersäkerhet i sjöfarten som helhet. Partnerskapet resulterade även i MCERT, en ny internationell plattform för IT-säkerhet och incidentsupport, som kommer att bidra till ökad cyberresiliens (dvs. mer motståndskraftiga IT-system) i det marina ekosystemet.

Fokus på samarbete, nya arbetssätt och företagsansvar

För att garantera våra framgångar måste vi kunna locka till oss och behålla kunniga personer. Vårt mål är att bygga upp en inkluderande företagskultur som lägger vikt vid mångfald, en hög etisk standard och en säker arbetsmiljö. I anslutning till detta förbinder vi oss att stödja FN:s Global Compact och dess principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. Frekvensen för arbetsolyckor som ledde till förlorad arbetstid ökade något till 2,50 (2,48). Efter flera år av förbättring på detta område är detta en oroväckande försämring, även om ökningen är liten. Vi kommer därför intensifiera vårt arbete för att uppnå vårt mål om noll olyckor.

Parallellt med vår omvandling till ett teknologiserviceföretag utvecklas organisationen. Samarbete och kunskapsdelning, såväl inom koncernen som med externa partner, leverantörer och kunder är avgörande för att tillmötesgå de förändrade kraven på marknaden och för att utveckla den smarta teknik som krävs. Vi betonar därför vikten av nya arbetssätt och hållbar utveckling i hela organisationen. Under hösten stärktes vårt fokus på dessa frågor då vi flyttade till vårt toppmoderna nya huvudkontor i Helsingfors med avancerad fastighetsteknik samt genom beslutet att bygga ett nytt center för forskning, utveckling och produktion i Vasa. Denna hubb för smart teknologi kommer när den står klar 2020 att möjliggöra mer flexibel och effektiv testning, utveckling och produktion av lösningar för marin-, olje- och gas- samt energiindustrin. Vi har även invigt ett nytt digitalt utvecklingscenter i Singapore med fokus på bland annat intelligenta fartyg, uppkopplade smarta hamnar, cyber-fysisk säkerhet och en digital accelerator för startups. Centret är ytterligare ett exempel på vår ambition att främja innovation och samarbete inom vår sektor.

Framtidsutsikter

Vi inleder det nya året med en ny organisation uppbyggd kring två affärsområden som omfattar både nyförsäljning och service. Avsikten med denna struktur är att erbjuda kunderna ökat mervärde med betoning på livscykellösningar anpassade efter specifika marknadsbehov, ökad flexibilitet och snabbare responstider. Jag är övertygad om att denna förändring kommer att hjälpa oss att bygga upp starkare partnerskap med kunderna och säkerställa en fortsatt snabb utveckling av innovativa lösningar, och därmed påskynda vår utveckling mot vårt långsiktiga mål om lönsam tillväxt.

Marknadsläget under 2019 väntas i stort sett inte skilja sig åt från året innan. Den långsamma återhämtningen på marinmarknaden fortsätter samtidigt som efterfrågan på flexibel kraftkapacitet innebär ökad aktivitet på energimarknaden, även om konkurrensläget förblir tufft. Båda våra affärsområden har därmed solida efterfrågeutsikter. För att förbli konkurrenskraftiga i det aktuella marknadsklimatet måste vi vidta åtgärder för att öka kundvärdet och säkerställa lönsam tillväxt. Detta är grunden för det koncernomfattande omstruktureringsprogrammet som tillkännagavs i januari 2019. Utöver en genomgång av kostnadsstrukturen omfattar de planerade åtgärderna en starkare fokus på målinriktade försäljningsåtgärder, utveckling av den avtals- och tjänstebaserade verksamheten samt optimering av affärsportföljen.

Jag vill tacka hela personalen på Wärtsilä som arbetat hårt mot våra gemensamma mål, våra kunder som litar på våra lösningar och tjänster och sist men inte minst våra aktieägare som har förtroende för Wärtsiläs framtida utveckling.

 

Jaakko Eskola
Koncernchef

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nyckeltal
MEUR 2018 10-12/2018 7-9/2018 4-6/2018 1-3/2018 Justerad
20173
2016
Omsättning 5 174 1 532 1 330 1 246 1 066 4 911 4 801
Services 2 426 737 572 582 535 2 407 2 190
Energy Solutions 1 517 431 451 368 267 1 401 943
Marine Solutions 1 232 364 307 296 264 1 104 1 667
Avskrivningar och nedskrivningar -130 -37 -31 -31 -30 -134 -138
Jämförbart rörelseresultat1 577 226 141 123 88 576 583
Jämförbart rörelseresultat1, % 11,2 14,7 10,6 9,8 8,3 11,7 12,1
Resultat före skatter 502 194 130 102 76 491 479
Resultat/aktie, EUR2 0,65 0,25 0,17 0,13 0,10 0,63 0,60
Orderingång 6 307 1 874 1 372 1 553 1 507 5 644 4 927
MEUR 2018 31.12.2018 30.9.2018 30.6.2018 31.3.2018 Justerad
20173
2016
Balansomslutning 6 059 6 059 5 880 5 906 5 632 5 648 5 391
Räntebärande främmande kapital, brutto 823 823 874 893 726 619 629
Likvida medel 487 487 221 245 282 379 472
ROI, fortsatta verksamhet, % 18,1 18,1 18,6 18,9 19,7 18,5 17,1
Nettoskuldsättningsgrad 0,14 0,14 0,28 0,29 0,21 0,10 0,07
Orderstock i slutet av perioden 6 166 6 166 5 918 5 904 5 490 5 100 4 696
Aktiestockens marknadsvärde i slutet av räkenskapsperioden 8 222 8 222 9 935 9 959 10 621 10 375 8 418
Personal, antal i slutet av perioden 19 294 19 294 19 420 19 231 18 182 18 065 18 011
1 Siffrorna visas exklusive jämförelsestörande poster.
2 Den vederlagsfria aktieemissionen som godkändes av Wärtsiläs bolagsstämma 8.3.2018 ökade det totala antalet Wärtsiläaktier till 591.723.390. De aktierelaterade siffrorna för jämförelseperioderna har justerats för att återspegla ökningen i antalet aktier.
3 Siffrorna i jämförelseperioden 2017 har justerats i enlighet med IFRS 15 och den interna överföringen av serviceaktiviteter.

Relaterade sidor

Femårsöversikt

Styrelsens verksamhetsberättelse

Anteckningen

Skapa en anteckning?