Open navigation

Målsättningar

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Finansiella målsättningar

Omsättning

Målsättning

Målet är att omsättningen ska växa snabbare än den globala BNP-tillväxten.

Utveckling

År 2018 ökade Wärtsiläs omsättning med 5% till 5.174 miljoner euro.

Lönsamhet

Målsättning

Målet för rörelsevinstmarginalen (EBIT%) är 14% på toppen av konjunkturcykeln. I konjunkturdalarna är målet att hålla rörelsevinstmarginalen på en nivå som överstiger 10%.

Utveckling

År 2018 var rörelsevinsten före jämförelsestörande poster 577 miljoner euro, dvs. 11,2% av omsättningen.

Kapitalstruktur

Målsättning

Målet är att bibehålla nettoskuldsättningsgraden under 0,50.

Utveckling

År 2018 var nettoskuldsättningsgraden 0,14.

Dividend

Målsättning

Målet är att betala en dividend på minst 50% av resultatet per aktie över cykeln.

Utveckling

Styrelsen föreslår en dividend på 0,48 euro per aktie för räkenskapsåret 2018, vilket motsvarar 73,7% av resultatet per aktie.

Hållbarhetsmål

Hållbara kraftförsörjningssystem

Målsättning

Utveckling av förmånliga, tillförlitliga, hållbara och moderna kraftförsörjningssystem för hela världen.

Tidsschema: 2020

Utveckling

År 2018 tillkännagav Wärtsilä sin energivision om att leda energimarknadens övergång till en framtid som till 100% bygger på förnybar energi. Under året såldes nya moderna, högeffektiva och flexibla Smart Power Generation-anläggningar, som drivs med gas och flytande bränslen, med en sammanlagd effekt på ca 2.860 MW. Wärtsilä släppte också flera innovativa lösningar, bland annat den standardiserade energilagringslösningen GridSolv, Wärtsilä Hybrid Solar, ett hybridsolkraftverk och lagringslösning, och den senaste generationen av Wärtsiläs avancerade energihanteringsprogram GEMS 6.

Små och medelstora LNG-lösningar

Målsättning

Skapa Wärtsilä-lösningar som en viktig länk i den globala LNG-värdekedjan. Detta utvecklar möjligheter och skapar infrastruktur för ren förbränning av LNG för att ersätta flytande bränslen.

Tidsschema: 2020

Utveckling

År 2018 hade Wärtsilä tre projekt för LNG-terminaler i Finland. Den nybyggda LNG-terminalen i Fredrikshamn invigdes efter konstruktionen av cisternen och taket. I LNG-terminalen Manga i Torneå slutfördes de flesta prestandatester och tillgänglighetstestningen påbörjades. I Brahestad slutfördes installationen och idrifttagningen, och terminalen överlämnades till kunden.

Sol- och hybridlösningar

Målsättning

Sol- och solhybridkraftverk för renare energi och bränslebesparingar. Leverans av solkraftverk med en effekt på 200 MW fram till slutet av 2018.

Tidsschema: 2018

Utveckling

År 2018 levererade Wärtsilä ett solhybridkraftverk på 15 MWp till Essakane Solar SAS i Burkina Faso. Kraftverket minskar de årliga CO2-utsläppen med 18.500 ton. Dessutom höll man på att bygga ett solkraftverk på 52 MWp (PV) för AM Solar BV/Jordan. Totalt tillkännagavs order på 163 MWp under redovisningsperioden 2017-2018.

Klimatförändringen

Målsättning

Minska växthusgasutsläppen (GHG) från gasmotorer med 15% från 2015 till 2020.

Tidsschema: 2020

Utveckling

Under 2018 lanserade Wärtsilä gasmotorn Wärtsilä 31SG, som minskade utsläppen av växthusgaser från gasmotorer med 8% från basåret.

Avkarbonisering av transporter

Målsättning

Utveckla mer hållbara transporter med hjälp av gasbaserade och andra teknologier.

Tidsschema: 2020

Utveckling

År 2018 invigde Wärtsilä världens första hybridcenter i Trieste (Italien) och testade framgångsrikt världens första automatiserade dockningslösning samt lanserade viktiga nya lösningar. Dessa inkluderade Skylight 3,0 för övervakning av maskiners prestanda och Wärtsilä 14, Wärtsiläs första högvarviga motor. Dessutom presenterade Wärtsilä sitt end to end-koncept för att optimera fartygshastighet och trimning utifrån på väderförhållanden, trafik och kajplatser i hamnarna.

Klimatförändringen

Målsättning

Minska de årliga CO2-utsläppen från fartyg med över 300.000 ton med hjälp av Enirams lösningar.

Tidsschema: 2020

Utveckling

Den beräknade minskningen av CO2-utsläppen under 2018 var cirka 197.000 ton. Detta ökade besparingarna med 13% jämfört med året innan.

Energibesparingar

Målsättning

Minska den absoluta energiförbrukningen (GWh) med minst 7% från 2015 till 2025.

Tidsschema: 2025

Utveckling

Fram till slutet av 2018 uppgick energibesparingarna till 2,9 GWh, vilket motsvarar 9,8% av målet.

Etiskt beteende

Målsättning

Leva upp till verksamhetsprinciperna i hela organisationen (utbildningen i verksamhetsprinciperna omfattar 100%).

Tidsschema: 2020

Utveckling

Utbildningarna följs upp fortlöpande. I slutet av 2018 omfattade utbildningen i verksamhetsprinciperna (Code of Conduct) 89,8% av alla anställda.

Arbetarskydd

Målsättning

Uppnå målet noll arbetsolyckor på lång sikt.

Tidsschema: 2020

Utveckling

År 2018 var olycksfallsfrekvensen med förlorad tid 2,50, vilket var 1% högre än 2017 och över det interna målet för året (2,3). Wärtsilä lyckades dock öka fokus på proaktiva åtgärder, och rapporteringen av tillbud och risker ökade med 19% jämfört med 2017. I slutet av året hade 3.200 Wärtsiläs ledare slutfört säkerhetsworkshoppen Ledande inom säkerhet, ledande inom affärsverksamhet.

Klimatförändringen

Målsättning

Analys av hur klimatavtalet i Paris påverkar Wärtsilä.

Tidsschema: 2018

Utveckling

Under 2018 bevakade Wärtsilä fortlöpande klimatförhandlingarna som omfattar både marin- och energisektorn. Dessutom inleddes utarbetandet av ett tekniskt strategiprogram som omfattar lösningar för att minska utsläppen av växthusgaser.

Arbetshälsa – karriär

Målsättning

Etablera balans mellan externa och interna rekryteringar så att mer än 50% av de lediga arbetsplatserna rekryteras internt, inklusive befordringar och horisontala byten av jobb.

Tidsschema: 2020

Utveckling

År 2018 fylldes 40% av de lediga arbetsplatserna på minst jobbnivå 3 genom intern rekrytering och 60% genom extern rekrytering.

Personalutveckling

Målsättning

100% deltar i utvecklingssamtal.

Tidsschema: 2020

Utveckling

I slutet av 2018 hade sammanlagt 96,1% av medarbetarna haft utvecklingssamtal.

Mångfald

Målsättning

Ökning av andelen anställda kvinnor till 20%.

Tidsschema: 2020

Utveckling

År 2018 var andelen anställda kvinnor 17%.

Hantering av leverantörer

Målsättning

Riskbaserade utvärderingar av leverantörer och hanteringsprocesser införda 2018:

  • Fas I: nya leverantörer 2017
  • Fas II: befintliga leverantörer 2018

Tidsschema: 2018

Utveckling

Det nya riskbaserade verktyget för leverantörshantering togs i bruk för nya leverantörer under 2018. Verktyget kommer att tas i bruk för befintliga leverantörer under 2019. Alla befintliga leverantörer ska lämna in en självutvärdering i slutet av 2020.

Leverantörsuppföljning

Målsättning

Uppnå följande nivå för betygsatta leverantörer:

  • 96% av direkta globala leverantörsutgifter betygsatt
  • 70% av indirekta leverantörsutgifter betygsatt
  • 75% av lokala leverantörsutgifter betygsatt

Tidsschema: 2020

Utveckling

År 2018 uppnådde Wärtsilä sina ratingmål. För direkta globala leverantörer var andelen 97%, för indirekta leverantörer 77% och för lokala leverantörer 82%. För 2018 höjdes ratingmålet för lokala leverantörer till 80% från 75%. Trots detta uppnåddes målet.

Relaterade sidor

Wärtsiläs utsikter

Femårsöversikt

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?