Open navigation

Strategi

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs syfte är att möjliggöra hållbara samhällen med hjälp av smart teknologi. Efterfrågan på ren och flexibel energi och behovet av effektiva och säkra transporter påverkar i allt högre grad kundernas verksamhet. Detta utgör grunden för vår Smart Marine- och Smart Energy-vision. Med en integrerad portfölj av tjänster, system och produkter som beaktar kundernas behov under hela livscykeln har vi en bra position när det gäller energieffektiva och innovativa lösningar. Betoningen ligger på att optimera installationernas prestanda under livscykeln med hjälp av dataanalys och artificiell intelligens som stöd för kundernas operativa beslut. Wärtsiläs digitala transformation kommer att erbjuda kunderna mer värde genom fokus på samarbete och kunskapsdelning. En stark närvaro på nyckelmarknaderna och ett överlägset globalt servicenätverk stöder våra tillväxtambitioner.

Med hjälp av vår flexibla produktion och styrning av leverantörskedjan söker vi fortlöpande efter nya sätt att upprätthålla en hög kvalitet och kostnadseffektivitet – ofta i samarbete med kunder och ledande industriella partner. Investeringarna i FoU och fokus på digitalisering skapar en stark grund genom vilken vår position som en föregångare inom marknadsinnovationer kan säkerställas och stärkas. I kombination med ett fortlöpande fokus på säkerhet, diversitet och höga etiska standarder kan vi med hjälp av denna innovativa kultur attrahera kompetenta och engagerade medarbetare som utgör grunden till en högpresterande organisation. Implementeringen av operativ effektivitet säkerställer att det är lätt att samarbeta med Wärtsilä samt främjar produktiviteten och effektiviteten för kunderna.

Smart Energy

Wärtsilä skapar optimala möjligheter att utveckla energisystem som använder förnybara bränslen till 100%. Vårt mål är att kunderna ska betrakta företaget som den ledande energisystemintegreraren, som tillhandahåller alla väsentliga teknologier, tjänster och lösningar för hållbara och tillförlitliga kraftsystem.

Energimarknaden förändras och satsar allt mer på flexibla energisystem där andelen förnybar energi ökar medan andelen oflexibel generering för basbelastning minskar. Dessutom lanseras allt mer applikationer för energilagring. De sjunkande kostnaderna för kraftsystem som drivs med förnybara bränslen har börjat minska nyinvesteringarna i kolkraft och andra oflexibla tekniker för basbelastning, och denna trend kommer eventuellt att leda till basbelastning med förnybara energikällor, men detta förutsätter flexibilitet och energilagring för att säkerställa kraftförsörjningens tillförlitlighet.

Våra lösningar är kritiska med tanke på de framtida energisystemen. Vi förstår vilken roll de olika teknologierna spelar i våra kunders kraftförsörjningssystem och vi förbättrar kundernas anläggningar med hjälp av mjukvara, EPC och global servicekapacitet. Wärtsiläs motorkraftverk är en språngbräda för den pågående industriella omvandlingen och erbjuder en unik kombination av energieffektivitet samt bränsle- och driftsflexibilitet under alla utvecklingsfaser. Våra energilagrings- och integrationslösningar klarar av dagliga och sekundvariationer i energiförsörjningen, vilket är en förutsättning för användning av förnybara energikällor.

Wärtsilä erbjuder driftstjänster för anläggningar under deras livscykel som optimerar prestandan hos våra kunders installationer genom uppgraderingar, moderniseringar, bränslekonversioner och säkerhetslösningar. Driftstjänsterna fokuserar på en tillförlitlig och optimal energiförsörjning. Med hjälp av uppkoppling optimerar vi anläggningarnas prestanda under livscykeln och erbjuder kunderna strategiska data med vars hjälp de kan främja tillväxten genom smart teknologi. Driftstjänsterna kommer att driva på tillväxten inom livscykellösningar och möjliggöra nya molnbaserade affärsmodeller. För att säkerställa den framtida tillväxten och lönsamheten kommer fokus främst att ligga på optimering av befintlig affärsverksamhet och utveckling av en solid grund för framtida affärsmodeller.

Smart Marine

Wärtsiläs ambition är att leda industrins omvandling mot ett smart marinekosystem. Genom att bygga på vår position som ledande leverantör av innovativa produkter, integrerade lösningar och livscykeltjänster till marin- samt olje- och gasindustrin vill vi hitta nya sätt att skapa mervärde för kunderna med uppkopplad smart teknik och digitalisering.

Sjöfartens framtid blir alltmer uppkopplad. Smart teknik och möjligheterna den skapar kommer att skapa en ny era av samarbete och kunskapsdelning med kunder, leverantörer och partner. Branschen har många ineffektivitetskällor som medför avsevärda negativa konsekvenser för verksamheten och lönsamheten. De tre största av dem är överkapacitet, otillräcklig bränsleeffektivitet från hamn till hamn och förlorad tid vid hamnar och i andra högtrafikerade områden. Att eliminera dessa ineffektivitetsfaktorer utgör grunden för Wärtsiläs ekosystembaserade marinstrategi. Vi har identifierat fyra primära drivkrafter som kommer att omvandla sjöfarten: delad kapacitet för att öka fyllnadsgraden och sänka enhetskostnaderna, analys av big data för att optimera både drift och energihantering, intelligenta fartyg med automatiserade och optimerade processer samt smarta hamnar med smidigare och snabbare hamnoperationer.

Tillsammans med sina kunder och partner har Wärtsilä en idealisk position för att leda utvecklingen mot framtidens sjöfart. Tack vare Wärtsiläs omfattande portfölj, enorma installerade bas och industriella know-how kan vi fortsätta att utveckla smart teknik, affärsmodeller och nödvändiga kompetensområden för att skapa ett smart marinekosystem.

Genom smart teknik och prestandaoptimering erbjuder Wärtsilä sjöfartsindustrin ökad effektivitet, minimerad klimatpåverkan och förbättrad säkerhet, och därmed mer hållbar, säker och lönsam drift för rederier och operatörer runt om i världen. Det slutgiltiga målet är att möjliggöra hållbara samhällen med smart teknologi.

Hållbar utveckling

Ekonomiskt ansvar

Wärtsiläs mål är att uppfylla aktieägarnas förväntningar och bidra till samhällets välfärd. Det förutsätter att vår operativa verksamhet är effektiv, lönsam och konkurrenskraftig. En bra ekonomisk prestanda utgör en plattform för andra hållbarhetsaspekter – såsom miljöansvar och socialt ansvar.

Miljöansvar

Wärtsiläs mål är att vara en föregångare inom hållbar innovation samt att minska utsläppen i våra kunders verksamheter och i samhällen överlag. Wärtsilä levererar smart teknik och smarta tjänster som hjälper till att mildra klimatförändringen och skydda våra oceaner och hav. Vi arbetar kontinuerligt med att uppnå höga miljöstandarder i vår verksamhet samt att förbättra miljöprestanda och effektivitet hos våra produkter och lösningar genom FoU, samarbete, partnerskap och aktivt engagemang i ekosystem.

Socialt ansvar

Vi har höga etiska normer och vi bryr oss om de samhällen där vi arbetar. Vår verksamhet och våra relationer med intressenterna styrs av våra verksamhetsprinciper. Wärtsilä är en ansvarsfull arbetsgivare, och vi vill erbjuda vår personal en intressant och spännande arbetsplats som präglas av öppenhet, respekt, förtroende, lika möjligheter och utrymme för personlig utveckling. Vår målsättning är även att erbjuda en säker arbetsmiljö för vår personal och våra leverantörer samt att minimera de hälso- och säkerhetsrisker som anknyter till användningen av våra produkter och tjänster. Genom effektiv hantering av leverenskedjan samt kontinuerlig utveckling strävar vi efter att säkerställa att värdena som uttryckts i verksamhetsprinciperna befrämjas i hela vår värdekedja.

wartsilas_strategi.svg

Relaterade berättelser

Förnybara möjligheter

Ett år med visionen om ett Smart Marine-ekosystem

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?