Open navigation

Wärtsilä Energy-affärsområdet

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsilä Energy leder omvandlingen mot en framtid som till 100% fungerar med förnybar energi. I egenskap av en integrerare av energisystem förstår, konstruerar, tillverkar och servar vi optimala kraftförsörjningssystem för framtida generationer baserad på djupgående systemmodellering. Vårt sortiment omfattar flexibla kraftverk som kan drivas med kolneutrala bränslen, hybridsolkraftverk, energilagringssystem och integrationslösningar samt gasbaserade kraftförsörjningssystem. Vi stöder våra kunder under deras installationers livscykel genom tjänster som ökar effektiviteten och garanterar prestandan. Våra lösningar möjliggör integration av förnybara energikällor och garanterar kraftförsörjningssystemens tillförlitlighet.

Vi har tre kundsegment

Wärtsiläs tre huvudsakliga kundsegment på energimarknaden är kraftverksbolag, självständiga kraftproducenter (IPP) och industrikunder.

Kraftverksbolag distribuerar el och gas till invånare samt kommersiella och industriella slutanvändare. De investerar i olika slags kraftverk och lagringsanläggningar för att säkerställa en adekvat belastning och en optimerad palett bestående av kostnadseffektiva och tillförlitliga produkter och tjänster för sina kunder.

IPP-aktörer investerar i kraftförsörjning och lagringsanläggningar i syfte att sälja el till elbolag eller direkt till slutkunderna. Deras investeringar är avkastningsinriktade, och liksom när det gäller elbolagen beror deras tekniska krav på applikationerna.

Industriella kunder utgörs främst av privata företag med energiintensiv produktion. Genom att investera i interna kraftverk kan de uppnå lägre energikostnader och tillförlitlig kraftförsörjning. Wärtsilä betjänar den översta kundkategorin, dvs. stora industriföretag med en relativt hög elförbrukning, såsom datacentraler samt cement- och gruvanläggningar.

Vårt sortiment baserar sig på flexibilitet och livscykelstöd

Wärtsiläs energilösningar används i flera applikationer. Dessa omfattar lösningar för basbelastning, kapacitet för nätstabilitet, lösningar för toppbelastning och reglerkraft av vind- och solenergi. Vi erbjuder våra kunder en övergripande förståelse av energisystem, inklusive fullständigt integrerade anläggningar och avancerad mjukvara med värdeskapande livscykeltjänster.

Våra kraftverk skräddarsys enligt kundernas specifika behov med hjälp av modulbaserade produkter och tjänster. Leveranserna varierar mellan leveranser av utrustning till kompletta EPC-projekt som omfattar projektering, upphandling och utförande med hjälp av Wärtsiläs överlägsna projekthantering. Wärtsiläs lösningar erbjuder de bästa metoderna för att stödja kraftförsörjningssystem genom att erbjuda en så stor flexibilitet som möjligt, avsevärda besparingar och en optimerad respons på snabba intermittent i kraftförsörjning. Med hjälp av vårt utbud av energilagring, hybridlösningar och avancerad mjukvara för energiförvaltning möjliggör vi en övergång till hållbara, tillförlitliga och prisvärda kraftförsörjningssystem med låga kolutsläpp.

Med hjälp av våra tjänster som omfattar allt från reservdelar och grundläggande support till kompletta drifts- och underhållstjänster maximerar vi kraftverkens driftstid och tillförlitlighet samt erbjuder en livscykelkostnadsgaranti. Prestandan hos våra kunders installationer optimeras genom uppgraderingar, moderniseringar, bränslekonversioner och säkerhetslösningar. När affärsmodeller förändras ökar behovet av driftstjänster, vilket skapar möjligheter till användning av uppföljning och analys i realtid för att optimera kundernas affärsverksamhet.

Marknadsfaktorer

På energimarknaden är de viktigaste drivkrafterna för Wärtsilä

 • Ekonomisk tillväxt, elektrifiering och förbättrad levnadsstandard
 • Snabbt ökande användning av förnybara bränslen
 • Decentraliserad energi
 • Flexibel användning av gas får större betydelse
 • Nya lagringsteknologier
 • Data och digitalisering

Ekonomisk tillväxt, en förbättrad levnadsstandard och en ökande elektrifiering leder till en ökning i elförbrukningen i länder utanför OECD. Utvecklingen av en mer hållbar energiinfrastruktur styrs av klimatpolitiken, energisäkerheten och ekonomin. Den strängare regleringen av utsläpp leder till att gamla kraftverk läggs ner och till att kolintensiva energikällor ersätts av bränslen med låga kolutsläpp, såsom naturgas och förnybara energikällor. Investeringarna i kraftförsörjning med förnybara energikällor ökar när sol- och vindkraft blir allt mer kostnadseffektiva. Detta minskar i sin tur driftstimmarna för konventionell termisk kapacitet och skapar ett avsevärt behov av flexibilitet i kraftförsörjningssystemen som kan lösas med hjälp av energilagring och flexibel kapacitet. Gas spelar en nyckelroll i flexibla system, och framöver kommer gas att vara ett allt mer kolneutralt bränsle (t.ex. syntetisk gas härledd från förnybara energikällor och väte). Nya data- och plattformsbaserade affärsmodeller och -lösningar möjliggör systemintegration och optimering av anläggningar.

Konkurrenter och marknadsposition

Wärtsiläs huvudsakliga konkurrenter inom större gasbaserade projekt är gasturbintillverkare såsom GE, Siemens och Mitsubishi Hitachi Power Systems. I konkurrensen med gasturbiner gör Wärtsiläs kombination av en hög effektivitet, en bättre bränsleflexibilitet och en överlägsen operativ flexibilitet det möjligt för Wärtsilä att erbjuda bättre värdeförslag för många kunder. När det gäller mindre gaskraftverk och kraftverk som drivs med flytande bränslen är de största konkurrenterna främst andra leverantörer av interna förbränningsmotorer, såsom MAN Energy Solutions, Caterpillar (MAK) och Rolls-Royce samt tillverkare av högvarviga motorer. Wärtsiläs avancerade gas- och flerbränslebaserade motorteknik, optimerade modulbaserade kraftverk, överlägsna projekthanteringsförmåga och globala support under installationernas livscykel har gett Wärtsilä en marknadsledande position inom förbränningsmotorbaserade kraftverk som drivs med gas och flytande bränslen.

Inom systemintegration, energiförvaltningsmjukvara och batterilagringssystem består konkurrenterna av bland annat Fluence, NEC och Tesla. Konkurrensen inom underhållstjänster är fragmenterad och består främst av lokala aktörer med ett begränsat serviceutbud. Konkurrensen inom livscykellösningar kommer från några regionala aktörer som kan tillhandahålla driftstjänster. När det gäller tjänster relaterade till drift av anläggningar finns det både nya och mer etablerade konkurrenter som tillhandahåller mjukvara och analysverktyg över branschgränser, medan vissa elbolag själva utvecklar sådana verktyg.

Wärtsiläs styrkor:

 • Konkurrenskraftiga kapitalkostnader och planering, försäljning och konstruktion (EPC)
 • Unik operativ flexibilitet och bränsleflexibilitet
 • Värdeskapande hybridlösningar för gamla och nya kunder
 • Den mest beprövade energiförvaltningsmjukvaruplattformen för integration av olika energikällor
 • Systemintegration med livscykelsupport
 • Global teknisk support och know-how
 • Starka resultat inom drift och underhåll när det gäller att optimera driftskostnader och öka kraftverks tillförlitlighet och effektivitet

Relaterade berättelser

Förnybara möjligheter

Mervärde genom Smart Power Generation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?