Open navigation

Wärtsilä Marine-affärsområdet

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsilä har en stark position inom marin- samt olje- och gasindustrin. Genom att erbjuda optimerade, miljöanpassade och ekonomiska lösningar bidrar vi till en mer livskraftig och lönsam sjöfart och främjar därmed utvecklingen av mer hållbara samhällen. Vårt rykte bygger på en djup förståelse av kundernas verksamheter, teknikledarskap, en bred produktportfölj och branschens mest omfattande servicenätverk.

Betjänar rederier, varv och managementbolag

Wärtsilä har kunder inom alla de största sjöfartssegmenten, bland annat traditionella handelsfartyg, gastankfartyg, kryssningsfartyg och färjor, militärfartyg och specialfartyg. Inom olje- och gasindustrin är kunderna offshoreinstallationer med tillhörande fartyg samt landbaserade gasterminaler. 

Kunderna är rederier, varv och managementbolag med mycket varierande behov och krav. Det viktigaste för rederier är säker och effektiv drift, tillförlitlighet och support samt lättillgänglig service. Andra faktorer som påverkar beslutsfattandet är fraktpriserna, räntenivån och fartygens kapital- och driftskostnader. Även miljöbestämmelser och bränsleflexibilitet har blivit allt viktigare för redare och fartygsoperatörer. Managementbolag bistår rederier och operatörer med teknisk support och underhåll av fartyg, och kan även erbjuda besättningar och hantera den kommersiella verksamheten. Vanliga faktorer som påverkar beslutsprocessen för skeppsvarv är produktpriser, leveranstider och leveranssäkerhet, projektledning, enkel installation samt leverantörens förmåga att hantera omfattande leveranser.

Wärtsilä kan tillgodose behoven hos alla dessa kundgrupper. Våra framgångar bygger på en bred förståelse av deras affärsverksamhet, operativa modeller och krav. Denna förståelse backas upp av vår portfölj och starka serviceutbud som garanterar att vi kan stötta våra kunder med produkter och lösningar som ger dem maximal affärsnytta genom installationens hela livscykel.

Det bredaste utbudet i branschen

Wärtsiläs marknadsnärvaro kombinerat med branschens bredaste utbud innebär att vi förstår de särskilda behoven och kraven i varje segment från fartygsdesign ända fram till daglig drift under fartygets hela livscykel. Vi erbjuder innovativa och konkurrenskraftiga produkter av högsta kvalitet samt effektiva leveranser.

marine.svg


Genom digitalisering, uppkopplad smart teknik och prestandaoptimering bidrar vi till ökad effektivitet och säkerhet samt ett minimerat miljöavtryck för sjöfarten. På så sätt hjälper vi rederier och fartygsoperatörer runt om i världen att bedriva en hållbar, säker och tillförlitlig verksamhet.

Marknadsfaktorer

De viktigaste drivkrafterna på marinmarknaden för Wärtsiläs del är:

  • Den globala ekonomiska utvecklingen och dess effekter på världshandeln
  • Bränslepriser och tillgång till bränsle
  • Efterlevnad av miljökrav
  • Teknisk utveckling och innovationer

Den globala efterfrågan på nya fartyg inom skeppsbyggnads- och sjöfartsbranschen styrs till stor del av den globala ekonomiska utvecklingen och dess inverkan på handeln och behovet av transportkapacitet. Den globala ekonomin påverkar även bränslepriserna, vilket i sin tur har både en direkt och indirekt inverkan på sjöfarten samt olje- och gasindustrin. Inom olje- och gasindustrin är pris, utbud och efterfrågan de viktigaste pådrivande faktorerna. Inom sjöfarten innebär höga bränslepriser ökad efterfråga på maskinuppgraderingar, nya driftsprofiler och mer effektiva fartygskonstruktioner. Andra faktorer såsom skeppsvarvens kapacitet, priset på nybyggen, nedmontering och skrotning, räntenivån och fraktpriserna påverkar också dessa branscher. 

En ytterligare pådrivande faktor är skärpta miljöbestämmelser och deras inverkan på efterfrågan på optimerad fartygseffektivitet, miljölösningar och gas som marinbränsle. Wärtsiläs djupgående expertis och systemkunskap gör det möjligt för kunderna att reagera på dessa krav och uppnå den prestanda, kostnadsnivå och miljövänlighet som motsvarar deras specifika operativa profil.

Teknisk utveckling och innovationer möjliggör en mer effektiv, hållbar och säker sjöfart genom bättre fartygsdesign, systemlösningar och fartygsdrift. För rederier och operatörer innebär detta ett sätt att utmärka sig och uppnå konkurrensfördelar och är därför en viktig marknadsdrivande faktor. Wärtsiläs samarbeten med kunder, myndigheter, universitet och andra intressenter ger företaget en bra position att leverera lösningar och tjänster som tillgodoser kundernas individuella behov.

Konkurrenter och marknadsposition

På grund av företagets omfattande produktportfölj och globala marknadsnärvaro har Wärtsilä ett brett spektrum av konkurrenter. Konkurrenterna består av OEM-tillverkare, till exempel motorföretag som MAN Energy Solutions, Caterpillar och HiMSEN, propellertillverkare som Schottel och Thrustmaster samt leverantörer av miljösystem och kringutrustning som Alfa Laval. Till våra konkurrenter räknas även Siemens, GE, ABB och Kongsberg inom elsystem och automation, TGE Marine inom gassystem samt företag med ett brett utbud av produkter såsom Rolls-Royce. På servicemarknaden är våra främsta konkurrenter fristående serviceföretag med global verksamhet samt lokala aktörer med mer begränsat utbud, till exempel reservdelshandlare, reparationsvarv, lokala verkstäder, komponentleverantörer (icke OEM) samt företag som utför service ute i fält. Wärtsilä är känt för sina innovativa och hållbara tekniska lösningar för marin- samt olje- och gasmarknaden.

Företagets breda utbud, erfarenhet och servicenätverk ger oss konkurrensfördelar och en stabil plattform för att hjälpa nya och befintliga kunder att förbättra sin prestanda, säkerhet och hållbarhet.

Wärtsiläs styrkor:

  • Stark närvaro inom alla betydande sjöfarts- och offshore olje- och gassegment
  • Branschens bredaste portfölj av tillförlitliga och högpresterande produkter, system och lösningar
  • Bränsleeffektiva lösningar som uppfyller även de striktaste miljökraven
  • Förmåga att förbättra kostnadseffektiviteten och skapa nya intäktsflöden genom integration, digitalisering och uppkopplad teknik
  • Ett serviceutbud som omspänner produkternas hela livscykel med stöd av ett globalt nätverk för service och teknisk support
  • Förmåga att erbjuda drifts- och prestandaoptimering världen över

Relaterade berättelser

Ett år med visionen om ett Smart Marine-ekosystem

Skrubberboom inför skärpta svavelgränser

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?