Open navigation
Koncernens balansräkning
Justerad
MEUR 31.12.2018 31.12.2017 Not
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Goodwill 1 355 1 237 13
Immateriella tillgångar 392 339 13
Materiella tillgångar 324 349 14
Innehav i intresse- och samföretag 66 83 15
Övriga placeringar 16 13 16
Räntebärande placeringar 3 5 16
Uppskjuten skattefordran 129 131 22
Kundfordringar 49 109 16 18
Övriga fordringar 34 18 19
Anläggningstillgångar totalt 2 369 2 285
Omsättningstillgångar
Varor i lager 1 165 1 051 17
Kundfordringar 1 222 1 307 16 18
Skattefordringar 31 53
Avtalstillgångar 557 351 18
Övriga fordringar 228 221 19
Likvida medel 487 379 20 21
Omsättningstillgångar totalt 3 690 3 363
Tillgångar totalt 6 059 5 648
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital 336 336 24
Överkursfond 61 61 24
Omräkningsdifferens -155 -132 24
Fond för verkligt värde -31 -10 24
Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder -39 -38 23
Balanserad vinst 2 245 2 135
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 2 418 2 352
Innehav utan bestämmande inflytande 14 24
Eget kapital totalt 2 432 2 376
Skulder
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder 748 517 16 21 26
Uppskjuten skatteskuld 99 102 22
Pensionsförpliktelser 149 154 23
Avsättningar 54 52 25
Avtalsskulder 41 64 18
Övriga skulder 1 1 27
Långfristiga skulder totalt 1 092 889
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder 74 102 16 21 26
Avsättningar 251 209 25
Skulder till leverantörer 596 539 16 26
Skatteskulder 81 83
Avtalsskulder 888 724 18
Övriga skulder 645 726 27
Kortfristiga skulder totalt 2 535 2 383
Skulder totalt 3 627 3 272
Eget kapital och skulder totalt 6 059 5 648
Noter är en del av koncernens bokslut.

Anteckningen

Skapa en anteckning?