Open navigation
Koncernens kassaflödesanalys
MEUR 2018 2017 Not
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Räkenskapsperiodens resultat 386 375
Justeringar:
Avskrivningar och nedskrivningar 130 134 8
Finansiella intäkter och kostnader 39 47 10
Realisationsvinster och -förluster på immateriella och materiella tillgångar och övriga korrektivposter -26 -17
Resultatandel i intresse- och samföretag -13 -13 15
Inkomstskatter 116 117 11
Övriga justeringar, som inte påverkar kassaflödet -7
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 625 643
Förändring av rörelsekapital:
Räntefria fordringar, ökning (-) / minskning (+) -22 -284
Varor i lager, ökning (-) / minskning (+) -130 -27 17
Räntefria skulder, ökning (+) / minskning (-) 117 223
Förändring av rörelsekapital -35 -87
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 589 555
Finansiella poster och skatter:
Ränteintäkter 6 1
Räntekostnader -14 -6
Övriga finansiella intäkter och kostnader -7 -2
Betalda skatter -104 -119
Finansiella poster och skatter -119 -126
Rörelseverksamhetens kassaflöde 470 430
Investeringarnas kassaflöde:
Förvärv -191 -191 2
Investeringar i intresse- och samföretag -1 15
Övriga placeringar -3 16
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -110 -64 13 14
Minskning av aktiekapital i intresse- och samföretag 13
Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar 11 17 15
Överlåtelseinkomster från aktier i dotterbolag 41 3
Överlåtelseinkomster från övriga placeringar 2 16
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) och övriga förändringar 1 1
Investeringarnas kassaflöde -240 -235
Kassaflöde efter investeringar 230 195
Finansieringens kassaflöde:
Upptagna långfristiga lån 279 90
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar -84 -101 26
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) -4 2
Kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) -35 -5
Betalda dividender -274 -264
Finansieringens kassaflöde -118 -278
Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) 112 -83
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 379 472
Kursdifferenser -5 -10
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut 487 379
Noter är en del av koncernens bokslut.

Anteckningen

Skapa en anteckning?