Open navigation
Koncernens resultaträkning
Justerad
MEUR 2018 2017 Not
Omsättning 5 174 4 911 1 4
Förändring av lager av färdiga varor och varor i arbete 64 28
Tillverkning för eget bruk 14 12
Övriga intäkter 80 60 5
Material och tjänster -2 852 -2 561 6
Kostnader för ersättningar till anställda -1 175 -1 214 7
Avskrivningar och nedskrivningar -130 -134 8
Övriga kostnader -648 -577 9
Resultatandel i intresse- och samföretag 13 13 15
Rörelseresultat 543 538
i procent av omsättningen 10,5 11,0
Finansiella intäkter 24 12 10
Finansiella kostnader -65 -59 10
Resultat före skatter 502 491
Inkomstskatter -116 -117 11
Räkenskapsperiodens resultat 386 375
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 386 375 12
Innehav utan bestämmande inflytande 1 -1
386 375
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (före/efter utspädning):
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,65 0,63 12
Resultat per aktie har justerats i jämförelseperioden för att återspegla ökningen i antalet aktier.
Noter är en del av koncernens bokslut.

Anteckningen

Skapa en anteckning?