Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Noter till koncernbokslutet

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

1. Segmentinformation
Wärtsiläs högsta operativa beslutsfattare (CODM, Chief Operating Decision Maker) är koncernchefen med direktionen och i vissa fall även styrelsen som stöd. Koncernchefen utvärderar koncernens lönsamhet, ekonomiska situation och utveckling som en helhet. På grund av den högsta operativa beslutsfattarens ledarstil, är Wärtsilä ett rörelsesegment.
Rörelsesegmentet är indelat i två ömsesidigt stödjande marknadsområden, Marine Solutions och Energy Solutions, som stöds av Services. Wärtsilä tillhandahåller avancerade teknologier och livscykellösningar för sina kunder på sjöfarts- och energimarknaden. Dessa teknologier och lösningar säljs och levereras globalt av samma företag. Tillverkningen levererar produkter till både Energy Solutions och Marine Solutions från samma monteringsband, vilket möjliggör synergier i tillverkningsprocessen och i FoU. Även sourcingfunktionen stöder båda marknadsområdena och Services. På grund av affärsmodellen, integrerade verksamheter och styrningsstrukturen är koncernen rapporterad som ett segment. För att bättre förstå de olika marknadsområdenas utveckling och konjunkturcykler publicerar Wärtsilä omsättningen per marknadsområde och Services.
Omsättning per marknadsområde och Services
Justerad
MEUR 2018 2017
Energy Solutions 1 517 1 401
Marine Solutions 1 232 1 104
Services 2 426 2 407
Totalt 5 174 4 911
Som geografisk information rapporteras Finland, övriga Europa, Asien, Amerika och övriga världsdelar. Omsättningen anges enligt kundens hemland medan anläggningstillgångar anges enligt var de uppkommit i den geografiska informationen.
Under räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2018 och 1.1.–31.12.2017 hade Wärtsilä inte några enskilda betydande kunder eller länder. Försäljning till USA var 14% (12) av den total omsättningen.
Geografisk information
Justerad
2018 2017
MEUR Omsättning Anläggnings-
tillgångar*
Omsättning Anläggnings-
tillgångar*
Finland 56 242 115 249
Övriga Europa 1 429 1 534 1 411 1 378
Asien 1 867 90 1 933 112
Amerika 1 245 266 1 132 265
Övriga 577 5 321 5
Totalt 5 174 2 137 4 911 2 009
* Anläggningstillgångar för det här ändamålet består av goodwill, immateriella och materiella tillgångar och innehav i intresse- och samföretag.
2. Förvärv
Förvärv 2018
Transas-koncernen
I maj förvärvade Wärtsilä 100% av Transas, ett globalt företag med huvudkontor i Storbritannien.
Transas är en global marknadsledare inom marin navigation som innefattar kompletta bryggsystem, digitala produkter och elektroniska sjökort. Företaget är också ledande inom utbildnings- och simuleringstjänster, sjötrafikledning samt bevakning och stödtjänster.
Tabellerna nedan sammanfattar de preliminära värdena av vederlaget som betalats för Transas, kassaflödet från förvärvet och de antagna förvärvade tillgångarna och skulderna som redovisats vid förvärvstidpunkten.
Preliminär vederlag MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 183
Totalt överfört vederlag 183
Preliminära kassaflöde från förvärvet MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 183
Likvida medel i det förvärvade företaget -12
Totalt kassaflöde från förvärvet 171
Preliminära värden på tillgångar och skulder till följd av förvärvet MEUR
Immateriella tillgångar 66
Materiella tillgångar 2
Varor i lager 8
Försäljnings- och andra fordringar 50
Uppskjuten skattefordran 2
Likvida medel 12
Tillgångar totalt 140
Avsättningar 3
Räntebärande skulder 29
Leverantörs- och andra skulder 39
Uppskjuten skatteskuld 13
Skulder totalt 83
Totala tillgångar, netto 57
Preliminär goodwill 113
De preliminära verkliga värdena på de förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna vid förvärvstidpunkten (inklusive teknologi, kundrelationer och varumärken) uppgick till 55 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringar och övriga fordringar är cirka 50 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringarna innehåller inte några signifikanta risker.
Det preliminära goodwillvärdet på 113 miljoner euro återspeglar värdet på know-how och expertis i digitala marinlösningar och -tjänster. Förvärvet innebär ett väsentligt steg framåt mot Wärtsiläs syfte om att möjliggöra hållbara samhällen med smart teknologi. Dessutom kommer bolaget att fortare kunna infria sitt löfte om att omvälva industrin genom införandet av ett ekosystem som är digitalt anslutet genom hela leveranskedjan via säkra, smarta och molnbaserade applikationer.
Under 2018 ådrog sig koncernen förvärvsrelaterade kostnader till ett belopp av 3 miljoner euro för externa juridiska tjänster och kostnader relaterade till externa experter. Kostnaderna har inkluderats i övriga kostnader i koncernens resultaträkning.
Pro forma
Om förvärvet hade verkställts 1.1.2018 skulle den konsoliderade omsättningen enligt ledningens uppskattning ha uppgått till 5.213 miljoner euro. Inverkan på det konsoliderade rörelseresultatet skulle inte ha varit betydande. Vid fastställandet av dessa belopp har ledningen antagit att de justeringar av verkliga värden som fastställdes vid förvärvstidpunkten skulle ha varit de samma som om förvärvet hade inträffat 1.1.2018.
Övriga förvärv
I februari förvärvade Wärtsilä 100% av Trident B.V. och LOCK-N-STITCH Inc. I oktober förvärvade Wärtsilä 100% av Burriel Navarro, S.L.
Trident B.V. är ett Hollandsbaserat företag som är specialiserat på fartygsunderhåll, inspektion och reparationsservice under vatten. Genom förvärvet av Trident B.V. kan Wärtsilä bygga upp intern kompetens, till fullo utnyttja synergieffekterna mellan olika serviceprodukter och stärka sin marknadsposition.
LOCK-N-STITCH Inc. är ett amerikanskt teknikföretag, som har kunder inom marin- och energiindustrin, men representerar även andra industriella branscher. Företaget är specialiserat på reparationer av gjutjärn. Genom förvärvet stärker Wärtsilä sitt serviceutbud till kunder med ett brett varumärkessortiment.
Burriel Navarro, S.L bedriver undervattensarbete i Spaniens största hamnar. Förvärvet stöder tillväxten av Wärtsiläs undervattentjänster samt utökar företagets lokala närvaro på den europeiska marknaden.
Tabellerna nedan sammanfattar de preliminära värdena av de betalda vederlagen som betalats, kassaflödet från förvärven och de antagna förvärvade tillgångarna och skulderna som redovisats vid förvärvstidpunkter.
Preliminär vederlag MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 27
Totalt överfört vederlag 27
Preliminära kassaflöde från förvärvet MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 23
Villkorad köpeskilling 4
Likvida medel i de förvärvade företag -1
Totalt kassaflöde från förvärvet 26
Preliminära värden på tillgångar och skulder till följd av förvärven MEUR
Immateriella tillgångar 10
Materiella tillgångar 2
Varor i lager 1
Försäljnings- och andra fordringar 6
Likvida medel 1
Tillgångar totalt 19
Leverantörs- och andra skulder 4
Uppskjuten skatteskuld 3
Skulder totalt 6
Totala tillgångar, netto 13
Preliminär goodwill 13
De preliminära verkliga värdena på de förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna vid förvärvstidpunkter (inklusive teknologi, kundrelationer och varumärken) uppgick till 10 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringar och övriga fordringar är cirka 6 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringarna innehåller inte några signifikanta risker.
Det preliminära goodwillvärdet på 13 miljoner euro återspeglar värdet på know-how och expertis inom undervattensservice.
Under 2018 ådrog sig koncernen förvärvsrelaterade kostnader till ett belopp som inte var signifikant. Kostnaderna har inkluderats i övriga kostnader i koncernens resultaträkning.
Pro forma
Om förvärven hade verkställts 1.1.2018 skulle den konsoliderade omsättningen enligt ledningens uppskattning ha uppgått till 5.176 miljoner euro. Inverkan på det konsoliderade rörelseresultatet skulle inte ha varit betydande. Vid fastställandet av dessa belopp har ledningen antagit att de justeringar av verkliga värden som fastställdes vid förvärvstidpunkterna skulle ha varit de samma som om förvärven hade inträffat 1.1.2018.
Förvärv 2017
Greensmith Energy Management Systems Inc.
3.7.2017 förvärvade Wärtsilä 100% av USA-baserade Greensmith Energy Management Systems Inc.
Greensmith är en marknadsledare inom programvara och inbyggda lösningar för storskalig energilagring. Med förvärvet av Greensmith ökar Wärtsilä sitt inflytande på den globala energilagringsmarknaden och positionerar sig som ledande global energisystemintegrerare.
Tabellerna nedan sammanfattar de värdena av vederlaget som betalats för Greensmith, kassaflödet från förvärvet och de antagna förvärvade tillgångarna och skulderna som redovisats vid förvärvstidpunkten.
Totalt vederlag MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 144
Totalt överfört vederlag 144
Kassaflöde från förvärvet MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 144
Totalt kassaflöde från förvärvet 144
Tillgångar och skulder till följd av förvärvet MEUR
Immateriella tillgångar 42
Försäljnings- och andra fordringar 5
Uppskjuten skattefordran 4
Tillgångar totalt 51
Avsättningar 5
Leverantörs- och andra skulder 5
Uppskjuten skatteskuld 17
Skulder totalt 27
Totala tillgångar, netto 24
Goodwill 120
De verkliga värdena på de förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna vid förvärvstidpunkten (inklusive varumärken och teknologi) uppgick till 42 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringar och övriga fordringar är cirka 5 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringarna innehåller inte några signifikanta risker.
Det goodwillvärdet på 120 miljoner euro återspeglar värdet på know-how och expertis inom energilagringsprogram och integrering. Wärtsilä förutser att förvärvet kommer att stärka bolagets position inom integrering av energisystem samt serviceberedskapet gentemot kundkretsen, vilket stöder tillväxtstrategin.
Under 2017 ådrog sig koncernen förvärvsrelaterade kostnader till ett belopp av 1 miljon euro för externa juridiska tjänster och kostnader relaterade till externa experter. Kostnaderna har inkluderats i övriga kostnader i koncernens resultaträkning.
Pro Forma
Om förvärvet hade verkställts 1.1.2017 skulle den konsoliderade omsättningen enligt ledningens uppskattning ha uppgått till 4.928 miljoner euro. Inverkan på det konsoliderade rörelseresultatet skulle inte ha varit betydande. Vid fastställandet av dessa belopp har ledningen antagit att de justeringar av verkliga värden som fastställdes vid förvärvstidpunkten skulle ha varit de samma som om förvärvet hade inträffat 1.1.2017.
Övriga förvärv
I oktober förvärvade Wärtsilä 100% av Puregas Solutions Ab och Guidance Navigation Holdings Limited.
Puregas Solutions är en svensk leverantör av nyckelfärdiga lösningar för uppgradering till biogas. Förvärvet kompletterar Wärtsiläs befintlig portfölj på marknaden för flytande biogas.
Guidance Navigation Holdings Limited är ett privatägt företag i Storbritannien. Företaget är en teknologiledare inom sensorlösningar för marinindustrin relaterade till dynamisk positionering och andra kontrollsystem för fartyg. Förvärvet av Guidance Marine kommer att stärka Wärtsiläs utbud inom situationsmedvetenhet och mätning av närområden som är viktiga faktorer för en mer intelligent fartygsnavigation.
Tabellerna nedan sammanfattar de värdena av vederlaget som betalats, kassaflödet från förvärven och de antagna förvärvade tillgångarna och skulderna som redovisats vid förvärvstidpunkter.
Totalt vederlag MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 63
Totalt överfört vederlag 63
Kassaflöde från förvärven MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 53
Villkorad köpeskilling 9
Likvida medel i de förvärvade företag -10
Totalt kassaflöde från förvärven 52
Tillgångar och skulder till följd av förvärven MEUR
Immateriella tillgångar 17
Varor i lager 1
Försäljnings- och andra fordringar 14
Likvida medel 10
Tillgångar totalt 43
Avsättningar 1
Leverantörs- och andra skulder 9
Erhållna förskott 4
Uppskjuten skatteskuld 4
Skulder totalt 17
Totala tillgångar, netto 26
Goodwill 37
De verkliga värdena på de förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna vid förvärvstidpunkten (inklusive kundrelationer, teknologi och varumärken) uppgick till 17 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringar och övriga fordringar är cirka 14 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringarna innehåller inte några signifikanta risker.
Det goodwillvärdet på 37 miljoner euro återspeglar värdet på know-how och expertis inom nyckelfärdiga lösningar för uppgradering till biogas och mer intelligent fartygsnavigation. Wärtsilä förutser att förvärvet av Puregas Solutions Ab kommer att stärka och komplettera företagets befintliga portfölj på marknaden för flytande biogas, och utöka Wärtsiläs totala täckning i värdekedjan för gas. Förvärvet av Guidance Navigation Holdings Limited kommer att stärka Wärtsiläs utbud inom situationsmedvetenhet och mätning av närområden som är viktiga faktorer för en mer intelligent fartygsnavigation.
Under 2017 ådrog sig koncernen förvärvsrelaterade kostnader till ett belopp av 1 miljon euro för externa juridiska tjänster och kostnader relaterade till externa experter. Kostnaderna har inkluderats i övriga kostnader i koncernens resultaträkning.
Pro forma
Om de övriga förvärven hade verkställts 1.1.2017 skulle den konsoliderade omsättningen enligt ledningens uppskattning ha uppgått till 4.940 miljoner euro. Inverkan på det konsoliderade rörelseresultatet skulle inte ha varit betydande. Vid fastställandet av dessa belopp har ledningen antagit att de justeringar av verkliga värden som fastställdes vid förvärvstidpunkter skulle ha varit de samma som om förvärven hade inträffat 1.1.2017.
3. Avyttringar
Avyttringar 2018
Avyttring av pump-verksamheten
31.12.2018 sålde Wärtsilä sin affärverksamhet som omfattade pumpar till det skandinaviska investeringsbolaget Solix Goup. Wärtsilä Pumps tillhörde Wärtsilä Marine Solutions-organisationen och blev en del av koncernen i samband med förvärvet av Hamworthy år 2012. År 2017 uppvisade Wärtsilä Pumps en omsättning på ungefär 50 miljoner euro. Ersättningen i kontant för transaktionen uppgick till 45 miljoner och utöver detta ingår 20 miljoner euro av transaktionspriset som fordran i koncernens balansräknings långfristiga övriga fordringar. Wärtsilä uppvisar i övriga intäker en vinst på 27 miljoner för denna transaktion. Vinsten baserar sig på preliminär beräkning.
Övriga avyttringar
20.10.2018 sålde Wärtsilä sitt majoritetsintresse i Wärtsilä Yuchai Engine Co. Ltd. Varken köpesumman eller avyttringens inverkan på räkenskapsperiodens resultat var inte signifikant.
Avyttringar 2017
Under 2017 gjordes det inga avyttringar.
4. Uppdelningen av intäkterna
Intäkter från avtal med kunder redovisas över tiden och vid en tidpunkt enligt följande intäktstyper.
Omsättning per intäktstyp
MEUR 2018 2017
Produkter 1 145 1 149
Varor och tjänster 557 567
Projekt 2 992 2 785
Långfristiga avtal 480 410
Totalt 5 174 4 911
Uppfyllning av prestationsåtagande
MEUR 2018 2017
Vid en tidpunkt 3 740 3 555
Över tiden 1 434 1 356
Totalt 5 174 4 911
Produktförsäljningen består av försäljning av reservdelar och standardutrustning där intäkterna redovisas vid den tidpunkt då kontrollen över produkterna överförs till kunden, i allmänhet vid leveransen.
Intäkterna för varor och tjänster omfattar kortfristiga fältservicearbeten, alltså kombinationer av tjänster och utrustning. Intäkterna redovisas vid den tidpunkt då tjänsten tillhandahålls.
Projekt omfattar kort- och långfristiga projekt. Beroende på avtalsvillkoren och längden på projektet redovisas intäkter vid en tidpunkt eller över tiden. Intäkter relaterade till långfristiga projekt, som entreprenadavtal, projekt för integrerade lösningar, fartygsdesign och energilösningar, redovisas över tiden. Intäkter för skräddarsydd utrustning redovisas vid en tidpunkt.
Långfristiga avtal omfattar långfristiga drifts- och underhållsavtal där intäkterna redovisas över tiden.
5. Övriga intäkter
MEUR 2018 2017
Försäljningsvinster från immateriella och materiella tillgångar 32 18
Statliga bidrag 7 10
Intäkter från skrotförsäljning 3 3
Försäljningsintäkter från biprodukter 2 1
Intäkter från avbeställningar* 10 6
Försäkringsersättningar 4 4
Övriga 24 19
Totalt 80 60
* Kostnaderna för avbeställningar redovisas bland respektive kostnadsslag.
6. Material och tjänster
Justerad
MEUR 2018 2017
Inköp under räkenskapsperioden -1 598 -1 418
Förändring av lager 40 1
Köpta tjänster -1 294 -1 144
Totalt -2 852 -2 561
7. Kostnader för ersättningar till anställda
MEUR 2018 2017
Löner och arvoden 954 1 000
Pensionskostnader
Förmånsbestämda planer 7 9
Övriga pensionskostnader 71 66
Övriga obligatoriska personalkostnader 142 139
Totalt 1 175 1 214
Ledningens ersättningar specificeras i not 30. Transaktioner med närkretsen.
Långfristigt incitamentsprogram
I lönekostnaderna ingår återförning av bonusreserveringar för bonusprogram 2016–2018 samt 2017–2019, totalt 21 miljoner euro (föregående år ökning på 40 miljoner euro). Reserveringen bokas enligt verkligt värde. Bonusprogrammen är bundna till aktiens kursutveckling under en i förväg fastställd tidsperiod, och en övre gräns har fastställts för bonusen. Då bonusprogrammet tar slut, betalas bonusen ut som kontant ifall kravet på anställningstid har uppfyllts. Direktionsmedlemmar skall anskaffa aktier i Wärtsilä motsvarande 50% av nettobonusen som mottagits, tills personens aktieägandenivå uppnått den individuella direktionsmedlemmens bruttoårsinkomst.
För bonusprogram baseras bonusutbetalningen på kursutvecklingen under en tre-års period. Det lånsiktiga bonusprogrammets mängd och kriterier har justerats för att reflektera inverkan av beslutet om den verderlagsfira aktieemissionen. Bonusprogrammet 2016–2018 omfattar 4.857.000 bonusrätter, bonusprogrammet 2017–2019 5.490.000 bonusrätter och bonusprogrammet 2018–2020 4.845.000 bonusrätter. Bonusprogrammet 2016–2018 utgår från baskursen 15,82 euro, bonusprogrammet 2017–2019 från baskursen 16,19 euro och bonusprogramet 2018–2020 från baskursen 22,58 euro. I bonusprogrammen beaktas 100% av utbetalda dividender under löptiden och den utbetalda bonusen kan inte överstiga 4,61 euro per bonusrätt i bonusprogrammet 2016–2018, 6,07 euro per bonusrätt i bonusprogrammet 2017–2019 och 8,47 euro per bonusrätt i bonusprogrammet 2018–2020.
2018 2017
Anställda i medeltal 18 899 17 866
Anställda i slutet av perioden 19 294 18 065
8. Avskrivningar och nedskrivningar
MEUR 2018 2017
Utvecklingskostnader 11 12
Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden 43 36
Övriga immateriella tillgångar 12 12
Byggnader och konstruktioner 16 15
Maskiner och inventarier 43 45
Övriga materiella tillgångar 1 1
Nedskrivningar 3 14
Totalt 130 134
9. Övriga intäkter
MEUR 2018 2017
Resekostnader 145 138
Räntekostnader 90 90
Juridik- och konsulttjänster 89 71
IT-kostnader 61 55
Övriga kostnader relaterade till personalen 58 51
Övriga 204 173
Totalt 648 577
10. Finansiella intäkter och kostnader
MEUR 2018 2017
Ränteintäkter från lån och fordringar 2 2
Ränteintäkter från finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen 20 9
Ränteintäkter från investeringstillgångar till periodiserad anskaffningsutgift 1
Övriga finansiella intäkter 1 2
Finansiella intäkter, totalt 24 12
Räntekostnader från finansiella skulder som bokas till den periodiserade anskaffningsutgiften -11 -10
Räntekostnader från finansiella skulder till verkligt värde via resultaträkningen -34 -14
Nettoräntor från förmånsbestämda planer -3 -3
Finansiella tillgångar/skulder till verkligt värde via resultaträkningen -4 1
Nedskrivningar av finansiella tillgångar -1
Valutakursdifferenser* -6 -27
Bankavgifter -2 -1
Övriga finansiella kostnader -4 -4
Finansiella kostnader, totalt -65 -59
Totalt -40 -47
* Under 2018 inkluderades den ineffektiva delen av kassaflödessäkringar, -2 miljoner euro (-15) samt -5 miljoner euro (-7) valutakursdifferenser från oskyddade interna lån i koncernens resultaträkning.
11. Inkomstskatter
Justerad
MEUR 2018 2017
Inkomstskatter
under räkenskapsperioden -126 -121
under tidigare räkenskapsperioder 1 -2
Förändring i uppskjutna skatter
nya och upplösta temporära skillnader 10 2
förändring av skattesatsen i andra länder 1 4
Totalt -116 -117
Avstämning av effektiv skattesats:
Resultat före skatter 502 491
Skatter beräknade med moderbolagets skatteprocent 20,0% -100 -98
Effekt av förändringar i skattesats 1 4
Effekten av förändring i skattesatser hos dotterbolagen 6 4
Effekt av skattefria inkomster och ej avdragbara kostnader 2 -3
Effekt av resultatandel i intresse- och samföretag 3 3
Utnyttjat oredovisade förlustavdrag 4
Outnyttjade förlustavdrag för räkenskapsperioden -17 -14
Övriga skatter* -10 -14
Övriga periodiseringsavvikelser -1 -1
Inkomstskatt för tidigare räkenskapsperioder 1 -2
Skatt i koncernens resultaträkning -116 -117
Effektiv skattesats (%) 23,1 23,7
* Merparten av övriga skatter utgörs av outnyttjade källskatter och av sådana direkta skatter, som inte är baserade på vinsten.
Inkomstskatter i övrigt totalresultat presenteras i Rapport över totalresultat. Tilläggsinformation om förändring i uppskjutna skattefordringar och -skulder presenteras i not 22. Uppskjuten skattefordran och -skuld.
Wärtsilä är föremål för skattegranskningar i vissa länder, som kan föranleda efterbeskattningsbeslut med motsvarande skatter och avgifter.
12. Resultat per aktie
Resultat per aktie beräknas genom att dela räkenskapsperiodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare med justerat antal aktier i medeltal under räkenskapsperioden. Under rapporteringsperioderna fanns det inga program som skulle ha gett utspädande effekt.
Justerad
MEUR 2018 2017
Räkenskapsperiodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 386 375
Antal aktier i tusental
Vägt medeltal av antal utestående aktier* 591 723 591 723
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (före/efter utspädning):
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,65 0,63
* Tilläggsinformation om antal aktier i not 24. Eget kapital.
Resultat per aktie har justerats i jämförelseperiod för att återspegla ökningen i antalet aktier.
13. Immateriella tillgångar
Goodwill
Goodwill-allokering
Goodwill som uppkommer vid företagsförvärv fördelas till koncernens kassagenererande enhet (KGE) som är koncernens rörelsesegment. Rörelsesegmentet representerar den lägsta nivån inom koncernen där goodwill övervakas. Bolagen förvärvade under räkenskapsperioden är integrerade i koncernens KGE vid förvärvstidpunkten. Även CGU som presenterades separat tidigare har integrerats i koncernen under räkenskapsperioden. Goodwill presenteras i tabellen nedan.
Goodwill/kassagenererande enhet
MEUR 2018 2017
Wärtsilä 1.1. 1 237 1 112
Förvärv och avyttringar 113 157
Övriga förändringar 1
Kursdifferenser 4 -33
Totalt 1 355 1 237
Prövning av nedskrivningsbehov av goodwill
Koncernen utför sin årliga nedskrivningsprövning av goodwill den 30 september. Nedskrivning av goodwill utförs även om förändringar i omständigheterna indikerar att det redovisade värdet inte kan återvinnas.
Återvinningsvärden för kassagenererande enheter fastställs genom beräkning av nyttjandevärdet. Dessa beräkningar utgår från den nuvarande orderstocken och diskonterade 5-års kassaflöden uppskattade i den strategiska planen godkänd av ledningen. Det uppskattade kassaflödet för en enhet baseras på att fastigheter, anläggningar och inventarier används i nuvarande skick och med normala underhållsinvesteringar. Eventuella förvärv har inte beaktats. Kassaflöden efter 5-årsperioden ingår enligt den så kallade slutvärdemetoden. Tillväxttakten vid beräkningen av slutvärdet har baserats på ledningens konservativa bedömning av en långfristig tillväxt. En tillväxttakt på 2% har använts vid beräkning av slutvärdet.
Värderingen påverkas främst av tillväxten i den globala ekonomin och framför allt av utvecklingen av den globala energimarkanden, den globala skeppsbyggnadsindustrin och på efterfrågan av relaterade servicetjänster. Inget enskilt kostnadsslag har ansetts ha någon materiell lönsamhetsinverkan, utan den uppskattade utvecklingen av den totala kostnadsnivån på marknaden anses påverka lönsamheten. Värderingen av nyförsäljningen påverkas i huvudsak av utvecklingen inom den globala ekonomin medan serviceverksamheten dessutom påverkas av efterfrågan på underhållstjänster och lönekostnadsutvecklingen.
Som diskonteringsränta används en vägd medelkapitalkostnad före skatt (WACC), såsom den definierats av Wärtsilä. WACC-komponenterna består av riskfri ränta, marknadens riskpremium, industrispecifikt beta, kostnaden för skulder och förhållandet mellan eget och främmande kapital. Vid fastställande av WACC för 2018 har det beaktats att den allmänna räntesatsen har sjunkit. I kalkylerna har Wärtsilä använt WACC 8,9% (9,4).
Värderingarna ledde inte till nedskrivning för någondera av kassagenererande enheterna för den räkenskapsperiod som slutade 31.12.2018 eller 31.12.2017. Återvinningsvärdet för de kassagenererande enheterna överskrider betydligt alla bokföringsvärden.
Känslighetsanalys
Ledningen har bedömt att inga rimliga och möjliga förändringar i de viktigaste antagandena skulle orsaka att koncernens KGE:s bokvärde överstiger dess återvinningsvärde. För varje identifierad kassagenererande enhet har känslighetsanalys utgående från de antagna förändringarna i de långsiktiga förutsättningarna gjorts. Med hjälp av dessa scenarier undersöktes förändringen av företagsvärdet genom att ändra på värdedefinitionernas grundantaganden. Förändringarna i grundantagandena samt deras inverkan visas i tabellen nedan.
Förändring
Diskonteringsränta, före skatt ökning över 20 procentenheter
Slutvärdets tillväxttakt ökning över 68 procentenheter
Lönsamheten minskning över 82 procent
Enligt ledningens uppskattning skulle inga möjliga förändringar i de viktigaste antagandena leda till att KGE:s bokvärde skulle överstiga övervinningsvärdet. Känslighetsanalysen behandlar hypotetiska utfall och bör därmed behandlas med försiktighet.
2018
MEUR Utveck-
lings-
kost-
nader
Pågående
nyanlägg-
ningar
och för-
skotts-
betal-
ningar
Övriga
lång-
fristiga
utgifter
Goodwill Totalt
Anskaffningsutgift 1.1.2018 142 21 783 1 243 2 189
Valutakursdifferenser -2 4 2
Förvärv och avyttringar -2 10 66 113 187
Ökning 2 35 8 1 45
Minskning och övriga förändringar -12 -1 -13
Omgruppering -13 13
Anskaffningsutgift 31.12.2018 141 53 857 1 361 2 411
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1.2018 -85 -521 -6 -612
Valutakursdifferenser 1 1
Ackumulerade avskrivningar på minskningar och övriga förändringar 2 12 1 15
Räkenskapsperiodens avskrivningar -11 -55 -66
Nedskrivningar -1 -1 -2
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 31.12.2018 -94 -565 -6 -665
Bokvärde 31.12.2018 47 53 292 1 355 1 747
Under räkenskapsperioden har utvecklingskostnader aktiverats till ett värde på 30 miljoner euro (16). Bokvärdet var 91 miljoner euro (73).

Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärdet var 43 miljoner euro (36) och bokvärden var 248 miljoner euro (227).
2017
MEUR Utveck-
lings-
kost-
nader
Pågående
nyanlägg-
ningar
och för-
skotts-
betal-
ningar
Övriga
lång-
fristiga
utgifter
Goodwill Totalt
Anskaffningsutgift 1.1.2017 107 41 743 1 118 2 008
Valutakursdifferenser -15 -33 -49
Förvärv 61 157 217
Ökning 1 19 5 25
Minskning och övriga förändringar -12 1 -12
Omgruppering 34 -39 5
Anskaffningsutgift 31.12.2017 142 21 783 1 243 2 189
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1.2017 -73 -495 -5 -574
Valutakursdifferenser 9 10
Ackumulerade avskrivningar på minskningar och övriga förändringar 12 12
Räkenskapsperiodens avskrivningar -12 -48 -60
Nedskrivningar -1 -1
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 31.12.2017 -85 -521 -6 -612
Bokvärde 31.12.2017 57 21 262 1 237 1 577
14. Materiella tillgångar
2018
MEUR Mark-
och
vatten-
områden
Bygg-
nader
och
kon-
struk-
tioner
Mas-
kiner
och
inven-
tarier
Pågående
nyanlägg-
ningar
och för-
skotts-
betal-
ningar
Övriga
materi-
ella
till-
gångar
Totalt
Anskaffningsutgift 1.1.2018 43 313 787 18 23 1 185
Valutakursdifferenser -1 -1 -3
Förvärv och avyttringar -9 -22 -19 -50
Ökning 1 5 23 35 64
Minskning -4 -4 -22 -30
Omgruppering 7 12 -14 5
Anskaffningsutgift 31.12.2018 31 297 780 40 24 1 171
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1.2018 -2 -172 -642 -20 -835
Valutakursdifferenser 1 1 1
Ackumulerade avskrivningar på minskningar och avyttringar 1 11 41 53
Räkenskapsperiodens avskrivningar -16 -43 -1 -60
Nedskrivningar -2 -2
Omgruppering -1 -4 -5
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 31.12.2018 -1 -177 -648 -21 -847
Bokvärde 31.12.2018 30 120 132 39 3 324
Materiella tillgångar förvärvade genom finansiell leasing 1 1 3
2017
MEUR Mark-
och
vatten-
områden
Bygg-
nader
och
kon-
struk-
tioner
Mas-
kiner
och
inven-
tarier
Pågående
nyanlägg-
ningar
och för-
skotts-
betal-
ningar
Övriga
materi-
ella
till-
gångar
Totalt
Anskaffningsutgift 1.1.2017 46 349 834 12 25 1 266
Valutakursdifferenser -1 -10 -18 -30
Ökning 2 20 17 39
Minskning -2 -22 -45 -69
Omgruppering -6 -5 -11 -1 -22
Anskaffningsutgift 31.12.2017 43 313 787 18 23 1 185
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1.2017 -1 -179 -660 -21 -861
Valutakursdifferenser 4 13 18
Ackumulerade avskrivningar på minskningar 15 44 59
Räkenskapsperiodens avskrivningar -15 -45 -1 -61
Nedskrivningar -6 -7 -13
Omgruppering 9 13 1 22
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 31.12.2017 -2 -172 -642 -20 -835
Bokvärde 31.12.2017 41 142 146 18 3 349
Materiella tillgångar förvärvade genom finansiell leasing 1
15. Investeringar i intresse- och samföretag
MEUR 2018 2017
Bokvärde 1.1. 83 84
Investeringar 1
Andel av resultatet 13 13
Dividender -17 -12
Omräkningsdifferenser -1 -1
Minskning av aktiekapital i intresse- och samföretag -13
Bokvärde 31.12. 66 83
Under 2018 investerade Wärtsilä 1 miljon euro i samföretaget CSSC Wärtsilä Electrical & Automation Co., Ltd. och erhöll 13 miljoner euro i kapitalåterbäring från Wärtsilä Hyundai Engine Co Ltd. i Korea.
Ekonomisk ställning (100%):
2018
MEUR Andel-% Till-
gångar
Eget
kapital
Skulder Omsätt-
ning
Räkenskaps-
periodens
resultat
Samföretag
Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd. Kina 50,0 26 19 8 17
Wärtsilä Hyundai Engine Co Ltd. Sydkorea 50,0 111 91 20 164 29
CSSC Wärtsilä Electrical & Automation Co., Ltd. Kina 49,0 2 2 1 -1
CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co., Ltd. Kina 49,0 70 19 51 49 -3
Repropel Sociedad de reparacao de helices Portugal 50,0 1 1 1 1
Intresseföretag
Wärtsilä Land & Sea Academy, Inc. Filippinerna 40,0 -2 2
Neptun Maritime AS Norge 40,0 1 1 1
CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co., Ltd. tillverkar medelvarviga diesel- och flerbränslemotorer med medelstor och stor cylinderdiameter i Lingang, Shanghai. Wärtsilä Hyundai Engine Co Ltd. tillverkar Wärtsilä 50DF-flerbränslemotorer till LNG (flytande naturgas) -fartyg och till andra marina tillämpningar i Mokpo, Sydkorea. Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd. tillverkar marina hjälpmotorer i Shanghai, China. CSSC Wärtsilä Electrical & Automation Co., Ltd. tillverkar avancerade elektronik- och automationslösningar för kryssningsbranschen.
2017
MEUR Andel-% Till-
gångar
Eget
kapital
Skulder Omsätt-
ning
Räkenskaps-
periodens
resultat
Samföretag
Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd. Kina 50,0 25 19 7 13
Wärtsilä Hyundai Engine Co Ltd. Sydkorea 50,0 192 122 70 176 34
CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co., Ltd. Kina 49,0 62 22 40 26 -9
Repropel Sociedad de reparacao de helices Portugal 50,0 1 1 1 1
Intresseföretag
Wärtsilä Land & Sea Academy, Inc. Filippinerna 40,0 -2 2
Neptun Maritime AS Norge 40,0 1 1 1
16. Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp
2018
MEUR Till
periodi-
serad
anskaff-
nings-
utgift
Till
verkligt
värde via
resultat-
räkningen
Till
verkligt
värde via
övrigt
total-
resultat
Bok-
värdet
av
balans-
posterna
Verkligt
värde
Långfristiga finansieringstillgångar
Räntebärande placeringar 3 3 3
Kundfordringar 49 49 49
Derivat 3 3 3
Övriga placeringar 16 16 16
Övriga fordringar 20 20 20
Kortfristiga finansieringstillgångar
Kundfordringar 1 219 1 219 1 219
Kundfordringar som säljs 3 3 3
Derivat 5 3 8 8
Övriga finansiella fordringar 3 3 3
Likvida medel 466 21 487 487
Bokvärde per värderingsgrupp 1 758 52 3 1 813 1 813
Långfristiga finansieringsskulder
Räntebärande lån 748 748 754
Derivat 16 16 16
Kortfristiga finansieringsskulder
Räntebärande lån 74 74 74
Skulder till leverantörer 596 596 596
Derivat 27 36 63 63
Övriga finansiella skulder 9 9 9
Bokvärde per värderingsgrupp 1 428 43 36 1 507 1 513
2017
MEUR Till
periodi-
serad
anskaff-
nings-
utgift
Till
verkligt
värde via
resultat-
räkningen
Till
verkligt
värde via
övrigt
total-
resultat
Bok-
värdet
av
balans-
posterna
Verkligt
värde
Långfristiga finansieringstillgångar
Räntebärande placeringar 5 5 5
Kundfordringar 109 109 109
Övriga placeringar 13 13 13
Övriga fordringar 3 3 3
Kortfristiga finansieringstillgångar
Kundfordringar 1 306 1 306 1 306
Kundfordringar som säljs 1 1 1
Derivat 15 14 28 28
Övriga finansiella fordringar 4 4 4
Likvida medel 360 19 379 379
Bokvärde per värderingsgrupp 1 782 53 14 1 848 1 848
Långfristiga finansieringsskulder
Räntebärande lån 517 517 524
Derivat 19 19 19
Kortfristiga finansieringsskulder
Räntebärande lån 102 102 102
Skulder till leverantörer 539 539 539
Derivat 12 10 22 22
Övriga finansiella skulder 11 11 11
Bokvärde per värderingsgrupp 1 169 31 10 1 211 1 218
Hierarki av verkligt värde
Finansiella instrument värderade till verkligt värde klassificeras enligt följande hierarki: instrument som noteras officiellt på en aktiv marknad (nivå 1), instrument för vilka det finns en annan direkt eller indirekt prisobservation än officiella noteringar (nivå 2) och instrument för vilka det inte finns ett observerat marknadspris (nivå 3). Till ovanstående hierarkier hör finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen. På grund av de kortfristiga fordringarnas korta karaktär, anses bokvärdet vara detsamma som det verkliga värdet.
Värderingsmodeller använda för finansiella instrument inkluderar:
• verkligt värde för terminskontrakt fastställs genom att använda terminskurser på balansdagen
• verkligt värde på ränteswappar beräknas som nuvärdet av beräknade framtida kassaflöden som baserar sig på observerbara avkastningskurvor
• användningen av noterade marknadspriser eller motsvarande priser erbjudna av förmedlare för liknande instrument
2018 2017
MEUR Nivå 2 Nivå 3 Nivå 2 Nivå 3
Finansieringstillgångar
Övriga investeringar 16 13
Räntebärande placeringar, långfristiga 3 5
Övriga fordringar, långfristiga 3 3
Derivat 12 28
Finansieringsskulder
Räntebärande lån, långfristiga* 754 524
Derivat 79 41
* Värderat till periodiserad anskaffningsutgift i koncernens balansräkning.
Tilläggsinformation om finansiella skulder i not 26. Finansiella skulder.
Övriga placeringar
I övriga placeringar ingår icke börsnoterade aktier. Dessa värderas till verkligt värde med vissa diskonterade kassaflödesmodeller (DCF) där de kritiska antagandena relaterar till WACC-nivån och de förväntade kassaflödena från framtida dividender. Resultaten från olika scenarion varierar ändå så mycket att ledningen anser att den periodiserade anskaffningsutgiften är det bästa estimatet av det verkliga värdet.
MEUR 2018 2017
Bokvärde 1.1. 13 15
Förvärv av aktier 3
Försäljning av aktier -1
Nedskrivningar -1
Bokvärde 31.12. 16 13
Under 2018 var anskaffningsutgiften för icke börsnoterade aktier 16 miljoner euro (13), och deras marknadsvärde var 16 miljoner euro (13).
17. Varor i lager
MEUR 2018 2017
Material och förnödenheter 471 432
Halvfärdiga produkter 615 557
Färdiga produkter och varor 35 27
Erlagda förskott 43 36
Totalt 1 165 1 051
Under 2018 har föråldrat lager skrivits ner 1 miljon euro (4) i koncernens resultaträkning. Av lagerökningen hänför sig 8 miljoner euro (1) till förvärv.
18. Avtalsbalanser
MEUR 2018 2017
Kundfordringar 1 271 1 416
Avtalstillgångar 557 351
Avtalsskulder
Erhållna förskott 584 523
Periodiserade inkomster 345 265
Kundfordringar och avtalstillgångar
Långfristiga 49 109
Kortfristiga 1 779 1 658
Avtalsskulder
Långfristiga 41 64
Kortfristiga 888 724
Intäkter som ingick i avtalsskulden 1 januari och vilka bokats som omsättning under räkenskapsperioden 724 615
Ännu ej uppfyllda prestationsåtaganden från pågående projekt och avtal* 3 794
* Den andel av kundavtalens transaktionspris, som fördelats till återstående prestationsåtaganden den 31 december 2017, uppvisas inte i enlighet med de praktiska lättnadsregler IFRS 15 tillåter i övergångsskedet.
Försälningsfordringar som gäller intäkter från avtal med kunder är icke räntebärande fordringar. Försäljningsfordringarna har minskat under 2018 främst på grund av att betalning för vissa större förfallna fordringar har erhållits.

Avtalstillgångarna omfattade främst koncernens rätt till ersättning för överförda varor eller service, vilka inte ännu fakturerats vid bokslutstidpunkten.

Avtalsskulderna gällde främst ersättning för kundavtal som erhållits på förhand och vars motsvarande produkt eller service inte ännu överförts till kunden.

Avtalstillgångarna och -skulderna uppkom mer främst från långvariga serviceavtal och projekt vars intäkter redovisas över tid, som konstruktionsprojekt inom gaslösningar, projekt för integrerade lösningar, fartygsdesign samt avtal om nyckelfärdiga lösningar inom Energy Solutions. Ökningen i avtalastillgångar under 2018 orsakades främst av för affärverksamheten typisk variation inom Energy Solutions-projekt samt de avtalstillgångar hos de bolag som förvärvats under 2018, vilkas inverkan uppgick till 15 miljoner euro. Utöver detta har avtalstillgångarna från vissa större långsiktiga serviceavtal ökat. Ökningen i avtalsskulderna under 2018 påverkades också av sedvanlig fluktuation i Energy Solutions-projekt samt ökningen som uppkom av de avtalsskulder 1 miljon euro som uppvisades av under året förvärvade bolag.
19. Övriga fordringar
Justerad
MEUR 2018 2017
Derivat 12 28
Räntor och övriga finansiella poster 3 4
Försäkringsfordringar 5 3
Hyresreserveringar 3 4
Förutbetalda kostnader 6
Övriga resultatregleringar 42 46
Lånefordringar 3 3
Förmånsbestämda pensionsplaner 1
Mervärdesskattefordringar 104 97
Övriga* 83 52
Totalt 262 238
Långfristiga 34 18
Kortfristiga 228 221
* Innehåller fordran relaterad till övriga personalskatter i Brasilien, 9 miljoner euro (10), som inte nödvändigtvis kan utnyttjas inom ett år.
20. Likvida medel
MEUR 2018 2017
Kassa och bank* 461 359
Övriga likvida medel 26 20
Totalt 487 379
* 128 miljoner euro (122) av kassa och bank finns i länder som har begränsat hemtagning enligt den lokala lagstiftningen, och därefter var kassan inte omedelbart tillgängligt för moderbolaget.
21. Avstämning av nettoskuld
Räntebärande nettoskulder
MEUR 2018 2017
Långfristiga räntebärande skulder 748 517
Kortfristiga räntebärande skulder 74 102
Räntebärande skulder totalt 823 619
Räntebärande fordringar -3 -5
Likvida medel -487 -379
Räntebärande fordringar totalt -490 -385
Räntebärande nettoskulder totalt 333 234
Avstämning av nettoskuld
MEUR Bokvärde
1.1.2018
Kassa-
flöde
Valuta-
kursdiffe-
renser
Förvärv
och
avyttringar
Bokvärde
31.12.2018
Långfristiga räntebärande skulder 517 231 -1 748
Kortfristiga räntebärande skulder 102 -40 -6 18 74
Räntebärande fordringar -5 -2 6 -3
Likvida medel -379 -101 4 -11 -487
Nettoskuld 31.12.2018 234 87 -2 13 333
MEUR Bokvärde
1.1.2017
Kassa-
flöde
Valuta-
kursdiffe-
renser
Förvärv Bokvärde
31.12.2017
Långfristiga räntebärande skulder 520 -12 9 517
Kortfristiga räntebärande skulder 108 10 -14 102
Räntebärande fordringar -7 1 2 -5
Likvida medel -472 94 9 -10 -379
Nettoskuld 31.12.2017 150 92 6 -10 234
22. Uppskjuten skattefordran och -skuld
Förändring i uppskjutna skattefordringar och -skulder under räkenskapsperioden 2018
MEUR 1.1.2018 I resultat-
räkningen
I övrigt
totalresultat
Omräknings-
differenser
Förvärv
och
avyttringar
31.12.2018
Uppskjuten skattefordran
Skattemässiga underskottsavdrag 18 2 18
Pensionsförpliktelser 23 -2 21
Avsättningar 30 -2 28
Internt bidrag i lagret 5 5
Fond för verkligt värde 6 3 9
Övriga temporära skillnader 49 6 1 -7 49
Totalt 131 1 3 1 -6 129
Uppskjuten skatteskuld
Materiella och immateriella tillgångar 57 -6 14 66
Fond för verkligt värde 2 -2
Övriga temporära skillnader 42 -2 -7 32
Totalt 102 -8 -2 7 99
Uppskjuten skattefordran/-skuld, netto 29 9 5 1 -13 30
31.12.2018 hade koncernen oredovisade uppskjutna skattefordringar på 63 miljoner euro (47), eftersom osäkerhet huruvida de kan utnyttjas föreligger. Största delen av de oredovisade uppskjutna skattefordringarna är relaterade till ackumulerade skatteförluster. 18 miljoner euro (8) av dessa kommer att föråldras inom fem år och resten senare eller aldrig. Största delen av de ackumulerade förlusterna för vilka uppskjutna skattefordringar har bokats kommer aldrig att föråldras.
Förändring i uppskjutna skattefordringar och -skulder under räkenskapsperioden 2017
Justerad
MEUR 1.1.2017 I resultat-
räkningen
I övrigt
totalresultat
Omräknings-
differenser
Förvärv
och
avyttringar
31.12.2017
Uppskjuten skattefordran
Skattemässiga underskottsavdrag 19 -1 -1 2 18
Pensionsförpliktelser 25 -2 -1 23
Avsättningar 32 -2 -2 2 30
Internt bidrag i lagret 9 -3 5
Fond för verkligt värde 12 -6 -1 6
Övriga temporära skillnader 44 5 -3 49
Totalt 141 -3 -6 -7 4 131
Uppskjuten skatteskuld
Materiella och immateriella tillgångar 59 -19 -1 21 57
Fond för verkligt värde 1 2 2
Övriga temporära skillnader 35 8 -3 42
Totalt 93 -10 2 -3 21 102
Uppskjuten skattefordran/-skuld, netto 48 7 -8 -4 -17 29
23. Pensionsansvar
MEUR 2018 2017
Förmånsbestämda nettotillgångar 31.12. 149 154
Andra långfristiga skulder för förmåner till anställda 31.12. 13 11
Wärtsilä har förmånsbestämda planer för sina anställda främst i Europa och Asien. De största planerna finns i Schweiz, Tyskland, Storbritannien och Sverige. Den schweiziska förmånsbestämda planen står för 31% av koncernens totala förmånsbestämda ansvarsförbindelser och 57% av tillgångarna i planerna. De flesta planerna handlar om normal ålderspension till medlemmarna men det finns också planer för engångsbetalningar till personer som uppnår pensionsåldern. De flesta av dessa förmånsbestämda pensionsplaner förvaltas av pensionsfonder. Deras tillgångar ingår inte i koncernens tillgångar. Tillgångarna i planerna investeras i regel enligt investeringsstrategier som godkänts av fondernas förtroendevalda. I vissa fall förvaltas de i sin helhet av försäkringsbolag. Koncernbolag gör inbetalningar i pensionsfonder enligt lokal lagstiftning och praxis. Auktoriserade aktuarier i respektive land har gjort de aktuariella kalkyler som de förmånsbestämda planerna kräver.
Planen i Schweiz
Wärtsilä har en förmånsbestämd plan i Schweiz i enlighet med den lokala pensionslagstiftningen och regleringen. Planen ger förmåner till medlemmarna i form av pension som kan betalas ut efter pensioneringen. Förmånen beror på det upplupna sparkapitalet, som består av insättningar fram till pensionsåldern och ränta på det insatta kapitalet. Planen förvaltas som en pensionsfond av förtroendevalda separat från bolaget.

Pensionspremierna betalas både av arbetstagare och arbetsgivare enligt en procentsats baserad på försäkringslönen enligt regelverket för pensionsfonder. Arbetstagarnas premier beror på deras ålder och omfattar i genomsnitt två tredjedelar av de totala premierna.

De förtroendevalda ansvarar för pensionsfondens investeringsstrategi. Medlen investeras enligt strategin och tillgångsslagen för investeringarna fastställs enligt lokal lagstiftning. Andra risker i planen är att medlemmar når mycket hög ålder, avlider eller invalidiseras före pensioneringen. Pensionsplanen är återförsäkrad för dödsfall och invaliditet till 31.12.2018. De förtroendevalda fattar beslut om förhöjning av pensioner på grund av inflation då förmånerna som utbetalas enligt planen överskrider minimipensionen.
Planer i Tyskland
Wärtsilä har förmånsbestämda planer i Tyskland i enlighet med den lokala pensionslagstiftningen och regleringen. Planerna ger förmåner till medlemmarna i form av pension som kan betalas ut efter pensioneringen. Förmånen beror på det upplupna sparkapitalet, som består av insättningar fram till pensionsåldern och ränta på det insatta kapitalet. Det finns olika planer, från ofonderade planer till en plan som förvaltas som pensionsfond.

Pensionspremierna betalas i vissa planer av arbetstagare och arbetsgivare enligt en procentsats baserad på försäkringslönen enligt regelverket för pensionsfonder. I vissa planer är endast arbetsgivaren betalningsskyldig. Arbetsgivarens premier beror på arbetstagarens ålder, anställningstid och i några fall också på positionen av arbetstagaren.

Huvudsakliga risker i planerna är att medlemmar når mycket hög ålder, avlider eller invalidiseras före pensioneringen. Också investeringsstrategin väljt för pensionsfondens medel innehåller en viss risk. Möjliga förhöjningar av pensioner på grund av inflation analyseras årligen.
MEUR 2018 2017
Nuvärde av ofonderade förmånsbestämda ansvarsförbindelser 108 111
Nuvärde av fonderade förmånsbestämda ansvarsförbindelser 177 197
Verkligt värde på förvaltade tillgångar -135 -154
Nettoskuld i balansräkningen 149 154
% Nuvärde av
förmåns-
bestämda
ansvars-
förbindelser
Verkligt
värde på
förvaltade
tillgångar
Schweiz 31 57
Tyskland 24 5
Övriga Europa 35 25
Asien 10 13
Totalt 100 100
MEUR Nuvärde av
förmåns-
bestämda
ansvars-
förbindelser
Verkligt
värde på
förvaltade
tillgångar
Förmåns-
bestämd
nettoskuld
Ingående balans 1.1.2017 323 -156 168
Förändring i valutakurser -14 10 -4
Förvärv 4 4
Redovisat som vinst eller förlust:
Kostnader avseende tjänstgöring under perioden 8 9
Räntekostnader (+) / inkomster (-) 5 -2 3
Redovisade omvärderingar i övrigt totalresultat:
Avkastning på planens tillgångar, exklusive ränteinkomst -3 -3
Erfarenhetsjusteringar 8 8
Förändringar i demografiska antaganden -1 -1
Förändringar i finansiella antaganden -10 -10
Premier betalda av medlemmar 1 -1
Premier betalda av arbetsgivaren -10 -10
Utbetalda förmåner -19 10 -9
Balansomslutning 31.12.2017 307 -154 154
Ingående balans 1.1.2018 307 -154 154
Kursdifferenser 2 -2 -1
Redovisat som vinst eller förlust:
Kostnader avseende tjänstgöring under perioden 10 10
Tidigare kostnader -1 -1
Vinster (-) / förluster (+) för minskningar och avvecklingar -21 20 -2
Räntekostnader (+) / inkomster (-) 5 -3 3
Redovisade omvärderingar i övrigt totalresultat:
Avkastning på planens tillgångar, exklusive ränteinkomst 11 11
Erfarenhetsjusteringar -6 -6
Förändringar i finansiella antaganden -2 -2
Premier betalda av medlemmar 1 -1
Premier betalda av arbetsgivaren -11 -11
Utbetalda förmåner -13 5 -8
Balansomslutning 31.12.2018 282 -134 149
Placering av fonderade medel:
% 2018 2017
Aktier och andra eget kapital-instrument 17 26
Obligationer och andra skuldinstrument 33 35
Fastigheter 17 16
Andra tillgångar 33 23
Centrala aktuariella antaganden i slutet av räkenskapsperioden (angivna som vägda medeltal):
% 2018 2017
Diskonteringsränta 1,78 1,65
Framtida lönetillväxt 2,16 2,15
Framtida pensionstillväxt 1,18 1,14
31.12.2018 var den vägda genomsnittliga durationen för de förmånsbestämda ansvarsförbindelserna 12 år. Koncernen förväntar sig att betala 5 miljoner euro till planerna under följande räkenskapsperiod.
Antagandena gällande den framtida dödligheten baserar sig på aktuariell rådgivning och officiell statistik och erfarenhet i respektive land. Dessa antaganden resulterar i en genomsnittlig vägd förväntad livslängd för en person som når pensionsåldern enligt följande:
2018 2017
Deltagare i planen som gick i pension i slutet av räkenskapsperioden:
Män 17,0 17,7
Kvinnor 17,1 19,6
Deltagare i planen som går i pension 20 år efter slutet av räkenskapsperioden:
Män 16,1 19,5
Kvinnor 18,1 21,9
Tabellen nedan innehåller en känslighetsanalys av varje signifikant aktuariellt antagande som visar hur de förmånsbestämda ansvarsförbindelserna skulle ha påverkats av förändringar i vissa aktuariella antaganden som var rimliga i slutet av räkenskapsperioden. Denna känslighetsanalys gäller endast de förmånsbestämda ansvarsförbindelserna och inte den förmånsbestämda nettoskulden i sin helhet.
Känslighetsanalys
Inverkan på
förmånsbestämda
ansvarsförbindelser, MEUR
Förändring i antagande 2018 2017
Diskonteringsränta ökning 1% -33 -36
Diskonteringsränta minskning 1% 41 44
Framtida lönetillväxt ökning 1% 9 13
Framtida lönetillväxt minskning 1% -8 -10
Framtida pensionstillväxt ökning 1% 25 28
Framtida pensionstillväxt minskning 1% -15 -15
24. Eget kapital
Eget kapital består av aktiekapital, överkursfond, omräkningsdifferens, fond för verkligt värde, försäkringsmatematiska vinster och förluster och balanserad vinst.
Aktiekapital och antal aktier
MEUR
Aktiekapital Antal
aktier
och röster
Aktie-
kapital
Över-
kurs-
fond
Totalt
1.1.2017 197 241 130 336 61 397
31.12.2017 197 241 130 336 61 397
Vederlagsfri aktieemission 12.3.2018 394 482 260
31.12.2018 591 723 390 336 61 397
Wärtsiläs aktie har inget nominellt värde. Wärtsilä har en typ av aktieserie. Varje aktie medför en rösträtt i bolagstämman och likvärdig rätt till dividend.
Aktiekapital
En akties teckningskurs, vilken företaget erhållit i samband med aktieemissioner, bokförs till aktiekapitalet, om det inte beslöts i samband med aktieemissionen att en del av teckningskursen bokförs i fonden för investerat fritt eget kapital.
Överkursfond
Överkursfonden utgör bundet eget kapital. Den kan minskas i enlighet med föreskrifterna om minskning av aktiekapitalet i aktiebolagslagen. Aktiekapitalet kan också höjas genom att överföra medel från överkursfonden.
Omräkningsdifferens
Omräkningen av räkenskapsperiodens resultat och posterna i övrigt totalresultat till olika kurser i resultaträkningen och balansen leder till omräkningsdifferenser, vilka redovisas i eget kapital. Omräkningsdifferenser vid eliminering av anskaffningsvärdet för utländska dotterbolag och omräkningen av poster i eget kapital som uppstått efter anskaffningstidpunkten redovisas också i eget kapital. Även omräkninsgdifferenser som uppkommer i samband med lån som kan jämföras med utländska nettoinvesteringar visas i det egna kapitalet. Förändringar i omräkningsdifferenser redovisas i övrigt totalresultat.
Fond för verkligt värde
Fond för verkligt värde innehåller förändringar i verkligt värde för derivat som uppfyller villkoren för ett säkringsinstrument och som är effektiva. Förändringar i poster inkluderade i fond för verkligt värde redovisas i övrigt totalresultat.
MEUR Kassaflödes-
säkring
Skillnaden mellan verkligt värde och bokvärde 1.1.2017 -50
Skatter relaterade till förändring i verkligt värde 12
Fond för verkligt värde 1.1.2017 -39
Redovisats i resultaträkningen efter skatt 28
Förändring i verkligt värde 1
Skatter relaterade till förändring i verkligt värde -1
Fond för verkligt värde 31.12.2017 -10
Redovisats i resultaträkningen efter skatt -6
Förändring i verkligt värde -17
Skatter relaterade till förändring i verkligt värde 3
Fond för verkligt värde 31.12.2018 -31
Moderbolagets utdelningsbara medel
Efter balansdagen har styrelsen föreslagit en dividend på 0,48 euro per aktie för räkenskapsperioden 2018. Då blir totala dividendskulder 284 miljoner euro. Resten av ackumulerade vinster lämnas i balanserad vinst. För räkenskapsperioden 2017 utdelades det en dividend på 0,46 euro per aktie, totalt 272 miljoner. Resten av ackumulerade vinster lämnades i balanserad vinst. Dividend per aktie har justerats i jämförelseperioden för att återspegla ökningen i antalet aktier.
Tilläggsinformation om eget kapital i Noter till moderbolagets bokslut, i not 10. Eget kapital.
25. Avsättningar
2018
MEUR Rättegångs-
kostnader
Garanti-
avsättningar
Förlust-
reser-
veringar
Omstruktu-
reringar
Övriga
avsättningar
Totalt
Avsättningar 1.1.2018 19 173 27 6 35 261
Förvärv 1 1 1 3
Ökning 12 60 107 9 11 198
Använda avsättningar -2 -62 -64 -6 -5 -138
Återförning av oanvända avsättningar -9 -5 -4 -4 -21
Avsättningar 31.12.2018 21 172 67 7 38 305
Långfristiga 54
Kortfristiga 251
2017
Justerad
MEUR Rättegångs-
kostnader
Garanti-
avsättningar
Förlust-
reser-
veringar
Omstruktu-
reringar
Övriga
avsättningar
Totalt
Avsättningar 1.1.2017 17 170 17 18 29 250
Valutakursdifferenser -2 -1 -1 -4
Förvärv 1 5 6
Ökning 10 57 20 6 11 104
Använda avsättningar -2 -52 -10 -17 -3 -84
Återförning av oanvända avsättningar -6 -3 -1 -10
Avsättningar 31.12.2017 19 173 27 6 35 261
Långfristiga 52
Kortfristiga 209
Som garantiavsättning upptas beräknade framtida garantikostnader som hänför sig till levererade produkter. Garantireserveringens storlek baseras på erfarenheter från tidigare utfall av garantikostnader. Standardgarantin gäller ett år från leveransen.
Koncernbolagen är svarande i ett antal rättsprocesser som uppkommit i den ordinarie verksamheten. Dessa rättsprocesser gäller bland annat produktansvar, personalrelaterade frågor och egendoms- och personskador. Koncernen får tidvis olika stora och i varierande grad motiverade ersättningsanspråk. För närvarande finns det ett ovanligt ansenligt krav, som anses vara mycket osannolik. Det behandlas som en eventualförpliktelse, eftersom koncernens princip är att göra avsättningar för de processer där ogynnsamma slutresultat är sannolika och förpliktelsen kan fastställas med rimlig säkerhet.
26. Finansiella skulder
2018
Kortfristigt Långfristig
MEUR < 1 år 1–3 år 3–5 år > 5 år Totalt
Skulder till övriga kreditinstitut* 63 186 311 250 809
Finansiella leasinglån* 1 2 2
Övriga räntebärande lån* 11 11
Skulder till leverantörer 596 596
Derivat** 63 12 3 79
Övriga skulder 9 9
Totalt 744 199 314 250 1 507
* Beräknade räntekostnader totalt 8 13 11 7 39
Estimerade avtalsmässiga kassaflöde 752 212 326 257 1 546
2017
Kortfristigt Långfristig
MEUR < 1 år 1–3 år 3–5 år > 5 år Totalt
Skulder till pensionsförsäkringsbolag* 8 8
Skulder till övriga kreditinstitut* 90 112 237 166 605
Finansiella leasinglån* 1 1
Övriga räntebärande lån* 4 4
Skulder till leverantörer 539 539
Derivat** 23 1 17 41
Övriga skulder 11 11
Totalt 676 114 255 166 1 211
* Beräknade räntekostnader totalt 7 12 10 5 34
Estimerade avtalsmässiga kassaflöde 683 126 265 171 1 245
** Värdering för derivat med negativt värde vid maturitetsdatum. Nominella avtalsvärden presenteras i not 28. Derivatinstrument.
Räntekostnader för långfristiga lån har beräknats med genomsnittsräntan den 31 december 2018. Verkliga värdet av finansieringsskulder presenteras i not 16. Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp.
27. Övriga skulder
Justerad
MEUR 2018 2017
Periodiserade kostnader 295 335
Personalkostnader 124 191
Derivat 79 41
Räntor och övriga finansiella poster 9 11
Övriga resultatregleringar 45 52
Mervärdesskatteskulder 26 26
Övriga 67 70
Totalt 645 726
Långfristiga 1 1
Kortfristiga 645 726
28. Derivatinstrument
Koncernen tillämpar säkringsredovisning för största delen av valutaterminerna. Tilläggsinformation i not 31. Finansiella risker.
MEUR 2018 varav
stängda
2017 varav
stängda
Derivatinstrumentens nominella värde (nivå 2)
Ränteswappar 270 165
Valutaränteswappar 238 74
Valutaterminer, inkluderade i säkringsredovisning 1 227 314 814 312
Valutaterminer, utanför säkringsredovisning 1 600 721 1 134 435
Totalt 3 335 1 035 2 187 746
Derivatinstrumentens marknadsvärde (nivå 2)
Ränteswappar -4 -2
Valutaränteswappar -8 -17
Valutaterminer, inkluderade i säkringsredovisning -22 2
Valutaterminer, utanför säkringsredovisning -33 3
Totalt -67 -13
Koncernen hade även 264 ton (254) kopparfuturer, som har värderats till 1 miljoner euro (2).
Valutaterminer är mot transaktionsrisker och förfaller inom de närmaste 12 månaderna (12). Valutaterminer anses vara stängda när det finns motstridiga kassaflöden i samma valuta med samma värdetid. Ränteswappar är denominerade i euro ock deras medellöptid är 48 månader (18). Valutaränteswappar har en medellöptid på 54 månader (40).
Alla koncernens derivatinstrument görs normalt enligt International Swaps and Derivatives Association Master Agreement (ISDA). I fall enligt avtalet definierad kredittransaktion uppkommer för ena avtalsparten har den andra parten rätt att kräva att alla öppna derivatinstrument avslutas i förtid och kvittas. Dessa avtal uppfyller inte kriterierna för kvittning av balansposter. I nedanstående tabell finns bokföringsvärden för de finansiella instrumenten som är föremål för ovan nämnda avtal.
MEUR 2018 2017
Derivatinstrumentens marknadsvärde under ISDA avtal
Tillgångar
Valutaränteswappar 3
Valutaterminer 8 28
Totalt 12 28
Skulder
Ränteswappar -4 -19
Valutaränteswappar -11
Valutaterminer -63 -22
Totalt -79 -41
Derivatinstrumentens marknadsvärde under ISDA avtal
Tillgångar 12
Skulder -67 -27
Totalt -67 -16
29. Säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga ansvar
2018 2017
MEUR Skuld i
balans-
räkningen
Säkerhet Skuld i
balans-
räkningen
Säkerhet
Skulder och ansvar för vilka fastighetsinteckningar har ställts som säkerhet
Övriga ansvar 15 10 16 10
Totalt 15 10 16 10
Skulder och ansvar och övriga ansvarsförbindelser och garantier för vilka företagsinteckningar har ställts som säkerhet
Skulder till kreditinstitut 8 2 11 4
Övriga ansvar 17 16
Totalt 8 19 11 19
MEUR 2018 2017
Borgens- och ansvarsförbindelser
för företag inom samma koncern 775 737
Totalt 775 737
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal
Betalas inom ett år 53 35
Betalas mellan ett och fem år 148 101
Betalas senare 83 48
Totalt 284 185
30. Transaktioner med närkretsen
Till närkretsen hör styrelseledamöterna, verkställande direktören och direktionsmedlemmarna samt intresse- och samföretagen.
Ledningens ersättningar
Förmåner redovisade i resultaträkningen
TEUR 2018 2017
Verkställande direktören
Löner och övriga kortfristiga löneförmåner 862 785
Resultatpremier 234
Premier som baserar sig på aktiens kursutveckling* -1 742 3 438
Lagstadgade pensionskostnader 119 145
Övriga pensionskostnader 170 156
Verkställande direktörens ställföreträdare
Löner och övriga kortfristiga löneförmåner 384 425
Resultatpremier 80
Premier som baserar sig på aktiens kursutveckling* -871 1 719
Lagstadgade pensionskostnader 115
Övriga pensionskostnader 107 88
Koncernens övriga direktionsmedlemmar
Löner och övriga kortfristiga löneförmåner 2 263 2 153
Resultatpremier 456
Premier som baserar sig på aktiens kursutveckling* -5 716 9 896
Lagstadgade pensionskostnader 315 322
Övriga pensionskostnader 368 493
Totalt -3 627 20 389
Styrelsens medlemmar 31.12.2018
Mikael Lilius, styrelsens ordförande 175 153
Tom Johnstone, styrelsens vice ordförande 119 108
Maarit Aarni-Sirviö, styrelseledamot 96 78
Kaj-Gustaf Bergh, styrelseledamot 82 74
Karin Falk, styrelseledamot 78 71
Johan Forssell, styrelseledamot 82 72
Risto Murto, styrelseledamot 94 79
Markus Rauramo, styrelseledamot 103 81
Styrelsens medlemmar ända till 2.3.2017
Sune Carlsson, styrelsens vice ordförande 1
Gunilla Nordström, styrelseledamot 1
Totalt 829 718
Ledningens ersättningar sammanlagt -2 798 21 107
* Premier som baserar sig på aktiens kursutveckling värderas till verkligt värde i balansdagen. Till följd av utvecklingen i Wärtsiläs aktiepris under 2018 påverkades räkenskapsperiodens resultat positivt.
Verkställande direktörens, styrelsens och direktionsmedlemmarnas innehav av Wärtsilä aktier vid slutet av året var 304.439 aktier (97.605).
Verkställande direktören har rätt att gå i pension efter att ha fyllt 63 år. Vissa direktionsmedlemmar har rätt att gå i pension efter att ha fyllt 60 eller 63 år, enligt den lokala pensionslagstiftningen. Inga lånefordringar finns på koncernens ledning och styrelsens medlemmar. Inga panter eller andra förbindelser har ställts för bolagets ledning eller aktieägare.
Affärstransaktioner med intresse- och samföretag
MEUR 2018 2017
Försäljning till intresse- och samföretag 40 49
Inköp från intresse- och samföretag 27 53
Fordringar på intresse- och samföretag 10 14
Betalda förskott till intresse- och samföretag 11
Skulder till intresse- och samföretag 7 8
Tilläggsinformation om intresse- och samföretag presenteras i not 15. Investeringar i intresse- och samföretag.