Open navigation
Rapport över totalresultat
Justerad
MEUR 2018 2017 Not
Räkenskapsperiodens resultat 386 375
Övrigt totalresultat efter skatter:
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen
Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder -3 7
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt -4 7
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser
för moderbolagets aktieägare -23 -73
för innehav utan bestämmande inflytande -1 -2
Intresse- och samföretag, andel av övriga totalresultat -1 -1
Kassaflödessäkring
värdering till verkligt värde -17 1 24
överförts till resultaträkningen -8 36
Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen
Kassaflödessäkring
värdering till verkligt värde 3 -1
överförts till resultaträkningen 2 -8
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt -45 -48
Räkenskapsperiodens övriga totalresultat efter skatter -48 -41
Räkenskapsperiodens totalresultat 338 334
Fördelning av totalresultat:
Moderbolagets aktieägare 338 337
Innehav utan bestämmande inflytande -3
338 334
Noter är en del av koncernens bokslut.

Anteckningen

Skapa en anteckning?