Open navigation
Moderbolagets kassaflödesanalys (FAS)
MEUR 2018 2017
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 241 64
Korrektivposter:
Avskrivningar och nedskrivningar 4 4
Finansiella intäkter och kostnader -296 -151
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -51 -82
Förändring av rörelsekapital:
Räntefria rörelsefordringar, ökning (-) / minskning (+) -28 -9
Räntefria skulder, ökning (+) / minskning (-) 23 39
-5 30
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter -56 -52
Ränte- och finansiella kostnader -78 -37
Erhållna dividender från rörelseverksamheten 300 146
Ränte- och finansiella intäkter från rörelseverksamheten 74 41
Betalda skatter -5 -3
291 148
Rörelseverksamhetens kassaflöde 235 96
Investeringarnas kassaflöde:
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -13 -3
Överlåtelseinkomster från andra investeringar 1
Investeringarnas kassaflöde -13 -2
Kassaflöde efter investeringar 223 93
Finansieringens kassaflöde:
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) -492 270
Kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) 344 -242
Upptagna långfristiga lån 280 90
Amortering av långfristiga lån och övriga förändringar -84 -99
Koncernbidrag 99 34
Betalda dividender -272 -256
Finansieringens kassaflöde -126 -203
Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) 96 -110
Kassa och bank vid räkenskapsperiodens början 195 304
Kassa och bank vid räkenskapsperiodens slut 291 195

Anteckningen

Skapa en anteckning?