Open navigation
Moderbolagets resultaträkning (FAS)
MEUR 2018 2017 Not
Övriga rörelseintäkter 80 72 1
Personalkostnader -26 -63 2
Avskrivningar och nedskrivningar -4 -4 3
Övriga rörelsekostnader -104 -91
Rörelseresultat -55 -87
Finansiella intäkter och kostnader 4
Intäkter från placeringar bland bestående aktiva 300 146
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter 74 41
Kursdifferenser -1 1
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader -77 -38
296 151
Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 241 64
Förändring av avskrivningsdifferens 1 1
Koncernbidrag 76 99
Resultat före skatter 318 164
Inkomstskatter -10 -3 5
Räkenskapsperiodens resultat 308 161

Anteckningen

Skapa en anteckning?