Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Noter till moderbolagets bokslut

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

1. Övriga rörelseintäkter
MEUR 2018 2017
Hyror 1 1
Tjänster till koncernbolag 78 71
Övriga 1 1
Totalt 80 72
2. Personalkostnader
MEUR 2018 2017
Löner och arvoden -19 -57
Pensionskostnader -5 -5
Övriga obligatoriska personalkostnader -1 -1
Totalt 26 -63
Betalda löner och arvoden
Verkställande direktör, hans ställföreträdare och styrelsemedlemmar -5 -3
Moderbolagets verkställande direktör har rätt att gå i pension vid 63 års ålder. Direktionsmedlemmar har rätt att gå i pension enligt lokal pensionslagstifning. En av direktionsmedlemmarna har rätt att gå i pension tidigare, efter att ha fyllt 60 år.
Bolagets styrelse fastställer lönevillkoren för verkställande direktören och hans direkta underordnade.
Tilläggsinformation om ledningens ersättningar hittas i koncernbokslut not 30.
Medelantalet anställda under räkenskapsperioden 371 324
3. Avskrivningar och nedskrivningar
MEUR 2018 2017
Planenliga avskrivningar
Övriga utgifter med lång verkningstid -3 -4
Planenliga avskrivningar totalt -3 -4
Nedskrivningar av anläggningstillgångar -1
Avskrivningar i beskattningen -4 -4
Avskrivningsdifferens 1 1
Avskrivningsdifferens
Avskrivningsdifferens den 1 januari 2 2
Förändring av avskrivningsdifferens -1 -1
Avskrivningsdifferens den 31 december 1 2
4. Finansiella intäkter och kostnader
MEUR 2018 2017
Dividendintäkter
Från företag inom samma koncern 300 146
Totalt 300 146
Övriga ränteintäkter
Från företag inom samma koncern 28 22
Från övriga företag 1 1
Totalt 29 22
Övriga finansiella intäkter
Från företag inom samma koncern 24 10
Från övriga företag 20 9
Totalt 45 19
Kursdifferenser -1 1
Räntekostnader
Till företag inom samma koncern -6 -5
Till övriga företag -9 -8
Totalt -14 -13
Övriga finansiella kostnader
Till företag inom samma koncern -21 -10
Till övriga företag -42 -15
Totalt -62 -25
Finansiella intäkter och kostnader totalt 296 151
5. Skatter
MEUR 2018 2017
Inkomstskatt
För räkenskapsperioden -4 -3
För tidigare räkenskapsperioder -6
Totalt -10 -3
6. Bestående aktiva
Immateriella tillgångar
MEUR Övriga
långfristiga
utgifter
Pågående ny-
anläggningar
Totalt 2018 Totalt 2017
Anskaffningsutgift 1.1 121 2 123 122
Ökning 1 6 7 3
Minskning -5 -5 -1
Anskaffningsutgift 31.12 117 8 125 123
Ackumulerade avskrivningar
och nedskrivningar 1.1
-115 -115 -113
Ackumulerade avskrivningar på minskningar och övriga förändringar 5 5 1
Periodens avskrivningar -3 3 -4
Ackumulerade avskrivningar
och nedskrivningar 31.12
-113 -113 -115
Bokvärde 31.12.2018 3 8 12
Bokvärde 31.12.2017 6 2 8
Materiella tillgångar
MEUR Mark- och
vatten-
områden
Byggnader
och kon-
struktioner
Maskiner, inventarier och övriga materiella tillgångar Pågående ny-
anläggningar
Totalt 2018 Totalt 2017
Anskaffningsutgift 1.1 7 2 4 13 13
Ökning 6 6 1
Minskning -2 -3
Anskaffningsutgift 31.12 7 2 2 6 17 13
Ackumulerade avskrivningar
och nedskrivningar 1.1
-2 -3 -5 -4
Ackumulerade avskrivningar på minskningar och övriga förändringar 2 3
Nedskrivningar av anläggningstillgångar -1
Ackumulerade avskrivningar
och nedskrivningar 31.12
-2 -1 -3 -5
Bokvärde 31.12.2018 7 1 6 14
Bokvärde 31.12.2017 7 1 2 9
Placeringar
MEUR Aktier i
koncern-
företag
Aktier i
övriga
företag
Totalt 2018 Totalt 2017
Anskaffningsutgift 1.1 950 1 951 951
Minskning -1
Anskaffningsutgift 31.12 950 1 951 951
Bokvärde 31.12.2018 950 1 951
Bokvärde 31.12.2017 950 1 951
7. Långfristiga fordringar
MEUR 2018 2017
Fordringar hos företag inom samma koncern
Lånefordringar 100 104
Totalt 100 104
8. Kortfristiga fordringar hos företag inom samma koncern
MEUR 2018 2017
Kundfordringar 16 6
Lånefordringar 2 153 1 657
Derivat 54 19
Övriga fordringar 76 99
Resultatregleringar 10 4
Totalt 2 308 1 786
9. Aktiva resultatregleringar
MEUR 2018 2017
Derivat 12 32
Övriga finansiella poster 1
Försäkringsfordringar 1
Övrigt 4 3
Totalt 16 35
10. Eget kapital
MEUR 2018 2017
Aktiekapital
Aktiekapital den 1.1 336 336
Aktiekapital den 31.12 336 336
Överkursfond
Överkursfond den 1.1 61 61
Överkursfond den 31.12 61 61
Balanserad vinst
Balanserad vinst den 1.1 1 002 1 097
Dividendutdelning -272 -256
Räkenskapsperiodens resultat 308 161
Balanserad vinst den 31.12 1 038 1 002
Eget kapital totalt 1 435 1 399
Utdelningsbara medel 1 038 1 002
Bolagsstämman beslöt 8.3.2018 att genomföra en vederlagsfri emission, som höjde antalet av aktier till 591.723.390.
11. Främmande kapital
MEUR 2018 2017
Långfristigt
Räntebärande 741 508
Totalt 741 508
Kortfristigt
Räntefritt 155 133
Räntebärande 1 349 1 032
Totalt 1 504 1 165
Lån och deras amorteringsplan
2018 Kortfristiga Långfristiga
MEUR <1 år 1-5 år >5 år Totalt
Skulder till kreditinstitut 56 491 250 797
Totalt 56 491 250 797
2017 Kortfristiga Långfristiga
MEUR <1 år 1-5 år >5 år Totalt
Skulder till kreditinstitut 75 342 166 583
Lån från pensionsförsäkringsbolag 8 8
Totalt 83 342 166 591
12. Passiva resultatregleringar
MEUR 2018 2017
Inkomst- och övriga skatter 5
Derivat 79 45
Personalkostnader 11 35
Räntor och övriga finansiella poster 3 3
Övrigt 5 4
Totalt 102 85
13. Skulder till företag inom samma koncern
MEUR 2018 2017
Skulder till leverantörer 9 3
Övriga skulder 1 293 950
Derivat 24 29
Resultatregleringar 2 3
Totalt 1 327 985
14. Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp
2018
MEUR Värderat till periodiserad anskaffningsutgift Värderat till
verkligt
värde via
resultat-
räkningen
Bokvärdet
av
balans-
posterna
Verkligt
värde
Långfristiga finansieringstillgångar
Räntebärande placeringar från företag inom samma koncern 100 100 100
Övriga fordringar 1 1 1
Kortfristiga finansieringstillgångar
Räntebärande fordringar från företag inom samma koncern 2 153 2 153 2 153
Kundfordringar från företag inom samma koncern 16 16 16
Derivat 12 12 12
Derivat från företag inom samma koncern 54 54 54
Övriga fordringar från företag inom samma koncern 8 8 8
Övriga likvida medel 5 5 5
Kassa och bank 286 286 286
Bokvärde per värderingsgrupp 2 569 65 2 635 2 635
Långfristiga finansieringsskulder
Räntebärande lån 741 741 747
Kortfristiga finansieringsskulder
Räntebärande lån 56 56 56
Räntebärande lån till företag inom samma koncern 1 293 1 293 1 293
Skulder till leverantörer 18 18 18
Skulder till leverantörer till företag inom samma koncern 9 9 9
Derivat 79 79 79
Derivat till företag inom samma koncern 24 24 24
Övriga skulder 3 3 3
Bokvärde per värderingsgrupp 2 120 103 2 223 2 229
Information om hierarkin för verkligt värde och principen för värderingen hittas i koncernredovisning not 16.
2017
MEUR Värderat till periodiserad anskaffningsutgift Värderat till
verkligt
värde via
resultat-
räkningen
Bokvärdet
av
balans-
posterna
Verkligt
värde
Långfristiga finansieringstillgångar
Räntebärande placeringar från företag inom samma koncern 103 103 103
Övriga fordringar 1 1 1
Kortfristiga finansieringstillgångar
Räntebärande fordringar från företag inom samma koncern 1 657 1 657 1 657
Kundfordringar från företag inom samma koncern 6 6 6
Derivat 32 32 32
Derivat från företag inom samma koncern 19 19 19
Övriga fordringar 2 2 2
Övriga fordringar från företag inom samma koncern 3 3 3
Övriga likvida medel 16 16 16
Kassa och bank 179 179 179
Bokvärde per värderingsgrupp 1 969 51 2 019 2 019
Långfristiga finansieringsskulder
Räntebärande lån 508 508 515
Kortfristiga finansieringsskulder
Räntebärande lån 83 83 83
Räntebärande lån till företag inom samma koncern 950 950 950
Skulder till leverantörer 10 10 10
Skulder till leverantörer till företag inom samma koncern 3 3 3
Derivat 45 45 45
Derivat till företag inom samma koncern 29 29 29
Övriga skulder 3 3 3
Övriga skulder från företag inom samma koncern 1 1 1
Bokvärde per värderingsgrupp 1 557 74 1 631 1 639
Information om hierarkin för verkligt värde och principen för värderingen hittas i koncernredovisning not 16.
15. Derivatinstrument
MEUR Med externa finansiella institut Med koncernbolag Totalt 2018
Derivatinstrumentens nominella värde
Valutaterminer, transaktionsrisk 2 821 2 799 5 620
Ränteswappar 270 270
Valutaswappar 238 238
6 128
Derivatinstrumentens marknadsvärde (nivå 2)
Valutaterminer, transaktionsrisk -55 30 -25
Ränteswappar -4 -4
Valutaswappar -8 -8
Totalt -37
MEUR Med externa finansiella institut Med koncernbolag Totalt 2017
Derivatinstrumentens nominella värde
Valutaterminer, transaktionsrisk 1 927 1 707 3 635
Ränteswappar 165 165
Valutaswappar 74 74
3 874
Derivatinstrumentens marknadsvärde (nivå 2)
Valutaterminer, transaktionsrisk 6 -10 -4
Ränteswappar -2 -2
Valutaswappar -17 -17
Totalt -23
Valutaterminerna är uppgjorda för att skydda transaktionsrisker och riktas mot risksäkrat kassaflöde. Ränteswappar är i euro med en medellöptid på 48 (18) månader. Valutaränteswappar har en medellöptid på 29 (40) månader.
16. Finansiella risker
Allmänt
Wärtsiläkoncernens centraliserade finansfunktion har två huvuduppgifter: att skaffa tillräcklig finansiering för koncernen till konkurrenskraftiga priser, och att identifiera och bedöma koncernens finansiella risker och verkställa de säkringar som koncernbolagen behöver. Centraliserade finansfunktionen är en del av moderbolagets organisation.
Koncernens finansiella risker beskrivs detaljerat i koncernbokslutets not 31. Eftersom koncernens likviditets- och ränterisker hanteras på moderbolagsnivå, är de också tillämpbara i moderbolaget.
Valutarisk
Operativa valutarisker uppföljs och skyddas på dotterbolags nivå. Centraliserade finansfunktionen fungerar som motpart för dessa säkringar, om det är tillåtet enligt lokala bestämmelser. För att möjliggöra netting av koncernens interna valutaflöden och för att minska mängden externa transaktioner, får centraliserade finansfunktionen ha små öppna valutarisker. Eventuella vinster/förluster från centraliserade finansfunktionen bokförs direkt i finansiella poster och inga materiella valutakursvinster/förluster förväntas från verksamheten.
17. Säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga ansvar
MEUR 2018 2017
Borgens- och ansvarsförbindelser
För företag inom samma koncern 3 215 2 902
Totalt 3 215 2 902
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal
Betalas inom ett år 4 3
Betalas senare 32 36
Totalt 36 39
18. Lån beviljade bolagets närkrets och närkretsens ansvar
Inga lånefordringar finns på koncernens ledning och styrelsens medlemmar. Inga panter eller andra förbindelser har ställts för bolagets ledning eller aktieägare. I not 30 i koncernbokslutet specificeras transaktioner med närkretsen. Till närkretsen hör styrelsemedlemmarna, verkställande direktören och direktionsmedlemmarna samt intresse- och samföretagen. I moderbolagets noter 8 och 13 specificeras dotterbolagens fodringar och skulder.
19. Revisorernas arvoden och tjänster
Följande arvoden betalades åt revisorerna och revisionsbyrån för lagstadgad revision samt övriga tjänster.
År 2018 valde bolagsstämman revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy till Wärtsilä Oyj Abp:s revisor.
Revisorernas arvoden
TEUR 2018 2017
Revision 524 399
Övriga tjänster 6 85
Totalt 528 484

Anteckningen

Skapa en anteckning?