Open navigation
Femårsöversikt
Justerad
MEUR 2018 2017* 2016 2015 2014
Omsättning 5 174 4 911 4 801 5 029 4 779
utanför Finland % 98,9 97,7 97,5 97,8 98,9
Export från Finland 2 145 1 953 1 804 1 936 2 280
Personal i medeltal 18 899 17 866 18 332 18 565 18 042
i Finland 3 766 3 521 3 482 3 580 3 582
Orderstock 6 166 5 100 4 696 4 882 4 530
Ur koncernens resultaträkning
Avskrivningar och nedskrivningar 130 134 138 124 115
Resultatandel i intresse- och samföretag 13 13 14 17 26
Jämförbart rörelseresultat 577 576 583 612 569
i procent av omsättningen % 11,2 11,7 12,1 12,2 11,9
Rörelseresultat 543 538 532 587 522
i procent av omsättningen % 10,5 11,0 11,1 11,7 10,9
Jämförbart justerat EBITA 621 612 618 643 594
i procent av omsättningen % 12,0 12,5 12,9 12,8 12,4
Finansiella intäkter och kostnader -40 -47 -53 -34 -28
Resultat före skatter 502 491 479 553 494
i procent av omsättningen % 9,7 10,0 10,0 11,0 10,3
Räkenskapsperiodens resultat från fortsatta verksamheter 386 375 357 429 389
Räkenskapsperiodens resultat från avvecklade verksamheter - - - 22 -37
Räkenskapsperiodens nettoresultat 386 375 357 451 351
i procent av omsättningen % 7,5 7,6 7,4 9,0 7,4
Ur koncernens balansräkning
Anläggningstillgångar 2 369 2 285 2 116 2 215 1 884
Omsättningstillgångar 3 690 3 363 3 275 3 374 3 294
Tillgångar som innehas för försäljning - - - - 102
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 2 418 2 352 2 288 2 201 1 960
Innehav utan bestämmande inflytande 14 24 34 41 45
Räntebärande skulder 823 619 629 724 666
Räntefria skulder 2 804 2 653 2 441 2 623 2 554
Skulder direkt hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning - - - - 55
Eget kapital och skulder totalt 6 059 5 648 5 391 5 589 5 280
Ur koncernens kassaflödesanalys
Rörelseverksamhetens kassaflöde 470 430 613 255 452
Investeringarnas kassaflöde -240 -235 -126 -288 -71
Finansieringens kassaflöde -118 -278 -339 -210 -210
Bruttoinvesteringar 306 255 146 346 101
i procent av omsättningen % 5,9 5,2 3,0 6,9 2,1
Forsknings- och utvecklingskostnader 165 141 131 132 139
i procent av omsättningen % 3,2 2,9 2,7 2,6 2,9
Dividendutdelning 284** 272 256 237 227
Nyckeltal
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning*** EUR 0,65 0,63 0,60 0,75 0,59
Dividend/aktie*** EUR 0,48** 0,46 0,43 0,40 0,38
Dividend/resultat % 73,7** 70,8 72,8 53,3 65,4
Räntebidrag 10,8 11,8 18,6 15,9 15,9
Avkastning på sysselsatt kapital (ROI) % - - - - 18,7
Avkastning på sysselsatt kapital (ROI), fortsatta verksamheter % 18,1 18,5 17,1 21,0 20,3
Avkastning på eget kapital (ROE) % - - - - 18,0
Avkastning på eget kapital (ROE), fortsatta verksamheter % 16,1 16,0 15,6 20,2 20,0
Soliditet % 44,4 46,3 47,6 44,6 43,5
Nettoskuldsättningsgrad 0,14 0,10 0,07 0,17 0,05
Eget kapital/aktie*** EUR 4,09 3,97 3,87 3,72 3,31
Nettorörelsekapital (WCAP) EUR 581 563 490 543 251
* Siffrorna i jämförelseperioden 2017 har justerats till följd av den nya IFRS 15-standarden.
** Styrelsens förslag.
*** Bolagsstämman beslöt 8.3.2018 att genomföra en vederlagsfri aktieemission (aktiesplit), som höjde antalet aktier till 591.723.390. Siffrorna i jämförelseperioderna har justerats därefter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?