Open navigation
Formler för nyckeltal
Avkastning på sysselsatt kapital (ROI)
resultat före skatter + räntekostnader och övriga finansiella kostnader x 100
eget kapital och skulder – räntefria skulder – avsättningar, i medeltal under räkenskapsperioden
Avkastning på eget kapital (ROE)
räkenskapsperiodens resultat x 100
eget kapital, i medeltal under räkenskapsperioden
Räntebidrag
resultat före skatter + avskrivningar och nedskrivningar + räntekostnader och övriga finansiella kostnader
räntekostnader och övriga finansiella kostnader
Soliditet
eget kapital x 100
eget kapital och skulder totalt – erhållna förskott
Nettoskuldsättningsgrad
räntebärande skulder – likvida medel
eget kapital
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning
räkenskapsperiodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare
justerat antal aktier i medeltal under räkenskapsperioden
Eget kapital per aktie
eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare
justerat antal aktier i slutet av räkenskapsperioden
Dividend per aktie
betalda dividender för räkenskapsperioden
justerat antal aktier i slutet av räkenskapsperioden
Dividend per resultat
dividend per aktie x 100
resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning
Direktavkastning
dividend per aktie x 100
justerad aktiekurs i slutet av räkenskapsperioden
Aktiekurs/resultat per aktie (P/E-tal)
justerad aktiekurs i slutet av räkenskapsperioden
resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning
Aktiekurs/eget kapital per aktie (P/BV-tal)
justerad aktiekurs i slutet av räkenskapsperioden
eget kapital per aktie
Nettorörelsekapital (WCAP)
(varor i lager + kundfordringar + skattefordringar + övriga räntefria fordringar)
– (skulder till leverantörer + erhållna förskott + pensionsförpliktelser + avsättningar + skatteskulder + övriga räntefria skulder – dividendskulder)
Jämförbart justerat EBITA
rörelseresultat – jämförelsestörande poster – avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden
Jämförbart rörelseresultat
rörelseresultat – jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster är relaterade till omstruktureringsåtgärder och exceptionella transaktioner, som inte tillhör normal affärsverksamhet

Anteckningen

Skapa en anteckning?