Open navigation
Nyckeltal för kvartalen
Justerad Justerad Justerad Justerad
MEUR 10–12/
2018
7–9/
2018
4–6/
2018
1–3/
2018
10–12/
2017
7–9/
2017
4–6/
2017
1–3/
2017
Orderingång
Services 865 699 785 737 696 598 641 735
Energy Solutions 589 148 360 414 501 418 361 405
Marine Solutions 419 525 409 357 316 339 361 273
Totalt 1 874 1 372 1 553 1 507 1 514 1 354 1 363 1 413
Orderstock i slutet av räkenskapsperioden
Services 1 878 1 742 1 622 1 401 1 220 1 249 1 239 1 234
Energy Solutions 1 871 1 725 2 013 2 012 1 871 1 839 1 764 1 847
Marine Solutions 2 417 2 451 2 269 2 077 2 009 2 018 2 087 2 033
Totalt 6 166 5 918 5 904 5 490 5 100 5 107 5 089 5 114
Omsättning
Services 737 572 582 535 710 569 594 534
Energy Solutions 431 451 368 267 425 324 412 239
Marine Solutions 364 307 296 264 305 282 284 233
Totalt 1 532 1 330 1 246 1 066 1 441 1 175 1 290 1 005
Resultatandel i intresse- och samföretag 3 3 4 3 6 3 3 1
Jämförbart justerat EBITA 237 152 134 98 250 141 130 90
i procent av omsättningen 15,4 11,5 10,7 9,2 17,4 12,0 10,1 9,0
Avskrivningar och nedskrivningar -37 -31 -31 -30 -42 -30 -30 -33
avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -11 -11 -11 -10 -10 -9 -9 -9
Jämförbart rörelseresultat 226 141 123 88 241 131 122 82
i procent av omsättningen 14,7 10,6 9,8 8,3 16,7 11,2 9,5 8,1
Jämförelsestörande poster totalt -20 -12 -3 -19 -4 -8 -6
Rörelseresultat 206 141 111 85 222 127 114 76
i procent av omsättningen 13,4 10,6 8,9 8,0 15,4 10,8 8,8 7,5
Finansiella intäkter och kostnader -12 -11 -8 -9 -10 -17 -14 -5
Resultat före skatter 194 130 102 76 211 110 99 70
Inkomstskatter -41 -29 -28 -19 -47 -28 -26 -16
Räkenskapsperiodens resultat 153 101 75 57 165 82 73 54
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,25 0,17 0,13 0,10 0,28 0,14 0,12 0,09
Bruttoinvesteringar 48 26 194 37 79 156 11 9
aktier och förvärv -1 177 20 45 145 1
Rörelseverksamhetens kassaflöde 349 122 41 -42 276 150 2 2
Nettorörelsekapital (WCAP) i slutet av räkenskapsperioden 581 782 790 726 563 632 658 561
Anställda i slutet av räkenskapsperioden
Services 11 322 11 426 11 345 11 328 11 234 11 135 11 059 11 067
Energy Solutions 1 171 1 165 1 135 1 084 1 038 1 017 928 913
Marine Solutions 5 995 6 195 6 151 5 197 5 235 5 167 5 257 5 317
Övriga 805 634 601 573 559 540 539 533
Totalt 19 294 19 420 19 231 18 182 18 065 17 859 17 783 17 832
Resultat per aktie har justerats i jämförelseperioder för att återspegla ökningen i antalet aktier.
Siffrorna för jämförelseperioder i 2017 har justerats till följd av en intern överföring av vissa serviceaktiviteter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?