Open navigation

År 2018

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Marknadsutveckling

Stabil utveckling på servicemarknaden

Aktiviteten på servicemarknaden förbättrades något under 2018 tack vare en säsongsmässig ökning i efterfrågan i slutet av året. På marinmarknaden utvecklades segmentet kryssningsfartyg och passagerarfärjor positivt, och det stora intresset för miljörelaterade efterinstallationer i kombination med förbättrade servicevolymer inom gastankfartyg stödde aktiviteten inom handelsfartyg. Efterfrågan på service inom olje- och gasindustrin förbättrades, medan läget på offshoremarknaden förblev en utmaning. Den kraftverksrelaterade serviceverksamheten var stabil i alla regioner.

Kraftförsörjningsmarknaden stabil med fortsatt intresse för flexibel kapacitet

Intresset för flexibel kapacitet i form av kraftförsörjnings- och lagringslösningar ökar. Kostnaderna för sol- och vindenergi fortsätter att sjunka, och det har blivit mer ekonomiskt att ersätta konventionell basförsörjningskapacitet med förnybar energi och flexibilitet. Energibolag planerar hur de ska kunna integrera sådana energikällor i deras befintliga anläggningar och uppdaterar sina långsiktiga investeringsplaner därefter. Valutakursfluktuationerna på tillväxtmarknaderna som resulterat i långsammare beslutsfattande i vissa länder minskade i slutet av året. Samtidigt främjade det fortsatta behovet av tillförlitlig kapacitet för att stöda ekonomisk tillväxt och undvika elavbrott investeringarna i kraftverk.

Under den tolv månader långa perioden som gick ut i september minskade Wärtsiläs marknadsandel i segmentet <500 MW till 13% (17). De globala beställningarna av kraftverk som drivs med naturgas och flytande bränslen var stabila och uppgick till 20,8 GW (20,7). De globala beställningarna omfattar alla order på gasturbiner och Wärtsiläs order på motorer på över 5 MW. Datan har samlats från McCoy Power-rapporten.

Gradvis återhämtning på marinmarknaden och stor efterfrågan på miljölösningar

Under 2018 registrerades 1.237 (1.037, exklusive sena kontrakt) kontrakt på nybyggen. Marknadsläget inom LNG-tankfartyg förbättrades i och med de stigande fraktpriserna och det ökande intresset för miljövänliga bränslen. Investeringarna i container- och bulklastfartyg begränsades delvis av höga bränslekostnader och oron för globala tariffer. Orderaktiviteten var solid inom kryssningsfartyg och stöddes av behovet av modern kapacitet för att motsvara den förväntade ökningen i antalet passagerare. Inom passagerarfärjor riktades investeringar främst till förnyelse av flottan. Det fluktuerande oljepriset skapade osäkerhet inom offshoreindustrin, och överkapaciteten fortsatte att begränsa investeringar i nybyggen. Efterlevnad av miljöbestämmelser var ett nyckeltema inom shipping under året, och IMO 2020-svavelbestämmelserna ledde till att beställningarna av avgasreningssystem ökade.

Enligt kompenserat bruttotonnage var Sydkorea och Kina fortfarande de största länderna inom varvsindustri med 43% respektive 32% av alla konfirmerade kontrakt. Japan och Italien stod för 13% respektive 3%.

Orderingång

Wärtsiläs orderingång för 2018 ökade med 12% och uppgick till 6.307 miljoner euro (5.644). Orderingången jämfört med faktureringen var 1,22 (1,15).

Services orderingång ökade med 16% till 3.086 miljoner euro (2.670) tack vare den starka efterfrågan på efterinstallationer av avgasreningssystem och det fortsatta intresset för långfristiga serviceavtal. På marinmarknaden omfattade årets höjdpunkter en order på hybridskrubbrar och efterinstallationstjänster värd 170 miljoner euro från ett betydande europeiskt containerbolag och förlängningen av Wärtsiläs serviceavtal med Royal Caribbean till 2028. Viktiga nya avtal på energimarknaden var ett 10-årigt driftskontrakt för ett kraftverk i Papua Nya Guinea och ett treårigt drifts- och underhållsavtal för ett kraftverk på 130 MW som har levererats till Mexiko.

Energy Solutions orderingång var 1.511 miljoner euro (1.685), en minskning med 10% jämfört med motsvarande period året innan. Asien var den mest aktiva regionen när det gäller orderingång, och därefter kom Nord- och Sydamerika. Efterfrågan var god i Bangladesh, där regeringen fortsätter att satsa på att öka hushållens tillgång till el, och den var också god i tillväxtekonomier såsom Indonesien. På de utvecklade marknaderna fick Wärtsilä stora order från Australien och USA som stöder utbyggnaden av förnybar energi. Wärtsilä fick också flera order på mjukvara för energilagring och näthantering under året.

Marine Solutions orderingång ökade med 33% till 1.710 miljoner euro (1.288). Flera order mottogs från stora kryssningsbolag, vilket bidrog till den starka orderaktiviteten inom kryssningsfartyg och passagerarfärjor som stod för 30% av orderingången. Efterfrågan på miljölösningar fortsatte under hela året, främst till följd av IMO 2020-regelverket som snart träder i kraft. Ett stort antal skrubbersystem beställdes till nybyggen, i synnerhet inom handelsfartygssegmentet, som stod för 28% av orderingången. Andra viktiga order i detta segment omfattade leverans av teknologi för återvinning av lättflyktiga organiska föreningar, hanteringssystem för LNG och hjälpmotorer till två nya skytteltankers för Singaporebaserade AET Tankers samt lösningar för skytteltankers som byggs för TEEKAY. Gastankfartygens andel av orderingången var 14%, medan specialfartygen stod för 8%, marinen för 8% och offshore för 7%. Övriga order uppgick till 5%.

Samföretagens orderingång

Orderingången för samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd i Sydkorea och samföretagen Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd, CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd. samt CSSC Wärtsilä Electrical & Automation Company Ltd. i Kina uppgick till sammanlagt 156 miljoner euro (70). Dessa företags resultat rapporteras bland intäkterna från intresseföretag och samföretag.

Orderstock

Den totala orderstocken i slutet av räkenskapsperioden uppgick till 6.166 miljoner euro (5.100), en ökning med 21%. Services orderstock uppgick till 1.878 miljoner euro (1.220), vilket var 54% högre än vid motsvarande tidpunkt året innan tack vare den ökade efterfrågan på efterinstallationer av avgasreningssystem och fortsatt intresse för långfristiga serviceavtal. För serviceavtalen tas endast den förväntade omsättningen under de kommande 24 månaderna upp i orderstocken. Energy Solutions orderstock var stabil och uppgick till 1.871 miljoner euro (1.871), medan Marine Solutions orderstock ökade med 20% till 2.417 miljoner euro (2.009).

Omsättning

Under 2018 var Wärtsiläs omsättning 5.174 miljoner euro (4.911), en ökning med 5% jämfört med året innan. Detta berodde främst på större leveransvolymer för utrustning.

Services omsättning var stabil och uppgick till 2.426 miljoner euro (2.407). Med beaktande av valutakursförändringarna ökade Services omsättning med 4%. Energy Solutions omsättning uppgick till 1.517 miljoner euro (1.401), en ökning med 8%. Marine Solutions omsättning ökade med 12% till 1.232 miljoner euro (1.104). Services stod för 47%, Energy Solutions för 29% och Marine Solutions för 24% av den totala omsättningen.

Cirka 67% av Wärtsiläs omsättning under januari–december 2018 var denominerad i euro, 21% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

Utveckling av koncernens omsattning.svg

 

Levererade megawatt
2018 2017 Förändring %
Energy Solutions 3 706 3 119 19%
Marine Solutions 1 087 1 203 -10%
Wärtsiläs leveranser totalt 4 793 4 322 11%
Samföretagens leveranser 756 601 26%
Leveranser totalt 5 549 4 923 13%

Rörelseresultat och lönsamhet

Rörelseresultatet för 2018 var 543 miljoner euro (538), dvs. 10,5% av omsättningen (11,0). Leveranser av utrustning steg inom koncernens försäljningsmix, vilket i kombination med ökade kostnader för forskning, utveckling och digitalisering belastade lönsamheten. Jämförbart rörelseresultat var 577 miljoner euro (576), dvs. 11,2% av omsättningen (11,7). Jämförelsestörande poster uppgick till 35 miljoner euro (37), av vilka 29 miljoner euro (36) hänförde sig till omstruktureringsprogrammen och 6 miljoner euro (2) till förvärv och andra kostnader. Jämförbart justerat EBITA var 621 miljoner euro (612), dvs. 12,0% av omsättningen (12,5). Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 43 miljoner euro (36).

Resultatsiffrorna inkluderar en provision på ca 70 miljoner euro för att täcka kostnadsöverskridningar och förseningar för två reservkraftsprojekt för kärnkraftverk. Behovet av ytterligare avsättningar identifierades under en detaljerad genomgång av företagets kärnkraftsprojekt efter att Wärtsilä beslutat att upphöra med att leverera ny utrustning till detta segment. Den negativa effekten på resultatet motverkades delvis av realisationsvinsten på 27 miljoner euro från avyttringen av pumpverksamheten och frigörandet av en provision på 21 miljoner euro relaterad till långsiktiga belöningsprogram. Wärtsiläs tre år långa belöningsprogram är bundna till utvecklingen av företagets aktiekurs, och de omfattar cirka 100 direktörer.

De finansiella posterna var -40 miljoner euro (-47). Nettoräntorna var -7 miljoner euro (-8). Vinsten före skatter var 502 miljoner euro (491). Skatterna uppgick till 116 miljoner euro (117), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 23,1% (23,7). Resultatet för räkenskapsperioden uppgick till 386 miljoner euro (375). Resultatet per aktie var 0,65 euro (0,63) och det egna kapitalet per aktie 4,09 euro (3,97). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 18,1% (18,5), medan avkastningen på eget kapital (ROE) var 16,1% (16,0).

Resultat.svg

Balans, finansiering och kassaflöde

Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten var 470 miljoner euro (430) under 2018. I slutet av räkenskapsperioden uppgick rörelsekapitalet till 581 miljoner euro (563), en minskning med 201 miljoner euro från slutet av september. De erhållna förskottsbetalningarna i slutet av perioden var 584 miljoner euro (522). I slutet av september var förskottsbetalningarna 557 miljoner euro. De likvida tillgångarna i slutet av perioden var 487 miljoner euro (379). Outnyttjade kreditlöften uppgick till 640 miljoner euro (765).

Wärtsiläs räntebärande lån var 823 miljoner euro (619) i slutet av december 2018. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 74 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 748 miljoner euro. Räntebärande lån, netto, uppgick till 333 miljoner euro (234) och nettoskuldsättningsgraden till 0,14 (0,10).

Lon.svg
Maturitetsprofil_for_longfristiga_lon.svg
Bekraftade_kreditlimiter.svg
Nettoskuldsattningsgrad.svg

Bruttoinvesteringar

Bruttoinvesteringarna i immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning uppgick till 110 miljoner euro (64) under 2018. Investeringarna i förvärv och samföretag uppgick till 196 miljoner euro (191). Avskrivningarna och nedskrivningarna under räkenskapsperioden uppgick till 130 miljoner euro (134).

År 2019 väntas investeringarna relaterade till immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning vara mindre än avskrivningarna och nedskrivningarna.

Bruttoinvesteringar.svg

Förvärv och avyttringar

I februari meddelade Wärtsilä att QuantiServ-utbudet utvidgas genom förvärvet av Lock-n-Stitch Inc., ett amerikanskt konstruktionsföretag som specialiserat sig på att reparera gjutjärn. Förvärvet stärker Wärtsiläs serviceportfölj för kunder som har utrustning från flera tillverkare. Wärtsilä slutförde också förvärvet av Trident BV, ett nederländskt företag som specialiserat sig på underhåll, inspektion och reparation under vattenytan. Förvärvet gör det möjligt för Wärtsilä att bli en ledande global aktör inom service under vattenytan. Wärtsiläs undervattenstjänster befästes ytterligare i oktober genom förvärvet av Burriel Navarro, S.L, ett företag som tillhandahåller undervattenstjänster i de viktigaste hamnarna i Spanien.

I mars meddelade Wärtsilä om förvärvet av Transas, ett globalt marknadsledande företag inom marinnavigationslösningar, professionella utbildnings- och simuleringstjänster, kontroll av fartygstrafik samt monitorering och support. Förvärvet är ett viktigt steg framåt mot realiseringen av Wärtsiläs vision Smart Marine där smarta fartyg kommunicerar med smarta hamnar och andra parter för att ge branschen tre fundamentala fördelar: maximering av utnyttjandet av resurser och operativ effektivitet, minimering av miljökonsekvenserna och -riskerna samt uppnående av maximal säkerhet. Transaktionens värde är 210 miljoner euro (företagets värde), och den slutfördes i maj 2018.

I oktober avyttrade Wärtsilä sin pumpverksamhet till Solix Group, ett skandinaviskt investeringsföretag med kontor i Köpenhamn i Danmark och i Malmö i Sverige. Wärtsilä Pumps var en del av Wärtsilä Marine Solutions organisation efter förvärvet av Hamworthy 2012. Avyttringen gör det möjligt för Wärtsilä att fokusera mer på sin Smart Marine-vision.

Strategiska projekt, partnerskap och samföretag

I januari ingick Wärtsilä och Schneider Electric ett avtal om samarbete inom datacentralsprojekt. Syftet med samarbetsavtalet är att öppna marknader för innovativa optimeringslösningar för datacentralsenergi som fokuserar på projekt i hyperskala som har en elektrisk belastning på minst 10 MW. Wärtsilä kommer att leverera kraftverk, medan Schneider Electric kommer att fokusera på optimering av eldistribution.

I april offentliggjorde Wärtsilä ett partnerskapsavtal med cybersäkerhetsföretaget Templar Executives i syfte att etablera en cyberakademi i världsklass i Singapore. Akademin ordnar kurser som stöder och förbättrar cybermognaden inom shipping, främst operatörer och ägare. Wärtsilä samarbetar också med Maritime and Port Authority of Singapore för att främja maritima innovationer och FoU. Partnerskapet omfattar fyra områden: digital acceleration, cyber-fysisk säkerhet, intelligenta fartyg och hamnoperationer.

I juni ingick Wärtsilä och Hyundai Motor Group ett avtal om teknologiskt och kommersiellt partnerskap i syfte att använda begagnade batterier från eldrivna fordon i den växande energilagringsmarknaden. Partnerskapet fokuserar på avancerade energilagringsprodukter och -plattformar som maximerar användningen av Hyundais begagnade batterier från eldrivna fordon via Wärtsiläs existerande kundrelationer och kanaler i 178 länder.

I augusti meddelade Wärtsilä att man kommer att bygga ett nytt center för forskning, produktutveckling och produktion, Smart Technology Hub, i Vasa, Finland. Hubben kommer att vara unik på sitt område och möjliggöra smidigare och effektivare testning och produktutveckling för marin- samt olje- och gasindustrin, och även nya energisystem. I anslutning till projektet kommer Wärtsilä att investera 83 miljoner euro i modern testnings- och produktionsteknik. Majoriteten av dessa kostnader materialiseras under 2020. Den totala investeringen i hubben kommer att vara ca 200 miljoner euro, och den består av kontors- och fabriksbyggnader, logistik och infrastruktur.

I november undertecknade Wärtsilä, Tekniska universitetet i Villmanstrand (LUT), och Nebraska Public Power District (NPPD), det största elbolaget i delstaten Nebraska, en avsiktsförklaring (MoU) för att undersöka utvecklingen av affärsverksamhet med alternativa bränslen och Wärtsiläs generatorer. Målsättningen är att utveckla en tekniskt och kommersiellt gångbar lösning vilket gör det möjligt att framskrida med ett storskaligt pilotprojekt.

I december introducerade Wärtsilä Innovation Community Initiative tillsammans med Tieto, St1, Fortum och Demos Helsinki i syfte att påskynda den globala energisektorns omvandling till mer hållbar energiförsörjning. Sammanslutningen kommer att erbjuda en arena för studier, förbättringar, experiment, validering och lansering av nya innovationer som utmanar de befintliga paradigmen för energisystem.

Forskning och utveckling, lansering av nya produkter

Utgifterna för forskning och utveckling uppgick till 165 miljoner euro (141) under 2018, vilket motsvarade 3,2% av omsättningen (2,9). De viktigaste fokusområdena var digitalisering, förbättrad verkningsgrad, bränsleflexibilitet och mindre miljökonsekvenser.

På marinmarknaden genomförde Wärtsilä ett antal test relaterade till en automatisk dockningslösning. Dessa test kulminerade i oavbruten automatisk drift av den norska operatören Norleds 83 meter långa färja Folgefonn längs hela rutten. Utvecklingen inom miljölösningar omfattade beviljande av typgodkännande för systemet för hantering av ballastvatten, Aquarius EC, av USA:s kustbevakning (USCG) och slutförandet av alla testprocedurer som USCG kräver för Aquarius UV-systemet. I oktober invigdes Wärtsiläs nya hybridcenter. Centret bygger på ett innovativt koncept som gör det möjligt att vidareutveckla och sprida Wärtsiläs HY-hybridkraftmodul och samtidigt ge kunderna en möjlighet att erfara fördelarna med Wärtsilä HY. Centret kommer också att utbilda besättningar och ge tekniker konkreta erfarenheter. Nylanserade produkter under året omfattade Nacos Platinum solid state S-Band-radarsystem och den första högvarviga Wärtsilä-motorn. Wärtsilä 14 är en kompakt motor för ställen med utrymmes- och viktbegränsningar, och den har lägre kapitalkostnader och uppfyller de rådande och framtida globala utsläppskraven. Den erbjuder också kunderna en förbättrad effektivitet, säkerhet och hållbarhet.

I juni lanserades Wärtsiläs nya solkrafts- och lagringshybridlösning för energimarknaden. Wärtsilä Hybrid Solar integrerar motorer, solceller och lagring i syfte att leverera en lösning som är klimatvänlig, med ökad elasticitet och effektivitet och som också kan backas upp av en kraftproducents befintliga elnätsinfrastruktur. En kritisk komponent när det gäller att maximera värdet av denna hybridlösning är GEMS-mjukvaran och kontrollplattformen som utvecklats av Wärtsiläbolaget Greensmith Energy. I september lanserades GridSolv, en avancerad modulbaserad lagringslösning som designats för att ge maximal flexibilitet och snabb drift. Lösningens arkitektur stöder både enskild användning och hybridlösningar med termiska anläggningar eller anläggningar som drivs med förnybara energikällor. Den senaste versionen av Wärtsiläs avancerade mjukvaruplattform för energihantering, GEMS 6, lanserades i december. GEMS används i över 70 elnät i nio länder och är integrerad i många termiska kraftverk och kraftverk som drivs med förnybara bränslen. GEMS ger också belastnings- och väderprognoser.

Under året lanserade Wärtsilä tillsammans med Templar Executives MCERT, en internationell plattform för cyberunderrättelse och incidentrapportering som förbättrar det maritima ekosystemets säkerhet. Den ger internationella underrättelser, råd och stöd, inklusive assistans i realtid till medlemmar när det gäller cyberattacker och -incidenter och har en portal för cybersäkerhetsrapportering. MCERT administreras av Wärtsilä Acceleration Centre i Singapore, som öppnades under året.

Forsknings_och_utvecklingskostnader.svg

Personal

Wärtsilä hade 19.294 (18.065) anställda i slutet av december 2018. Antalet anställda i genomsnitt under januari–december 2018 var 18.899 (17.866). Ökningen i antalet anställda beror främst på förvärvet av Transas. Services hade 11.322 (11.234) anställda, Energy Solutions 1.171 (1.038) och Marine Solutions 5.995 (5.235).

Av Wärtsiläs totala personal fanns 20% (20) i Finland och 40% (38) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 24% (27) av de anställda, personalen i Nord- och Sydamerika för 11% (11) och personalen i övriga världen för 4% (4).

Antal anstallda.svg

Förändringar i ledningen

Följande personer har utnämnts till medlemmar av Wärtsilä Oyj Abp:s direktion under 2018:

Marco Wirén (52), ekon.mag., utnämndes till direktör för Energy Solutions och direktionsmedlem från och med 1.10.2018. Han ansvarar för den globala verksamheten inom Wärtsiläs Energy Solutions och rapporterar till koncernchef Jaakko Eskola. Han efterträder Javier Cavada Camino, som lämnade Wärtsilä för att bli koncernchef för det Londonbaserade energilagringsföretaget Highview Power.

MBA Arjen Berends (50) utnämndes till ekonomi- och finansdirektör och direktionsmedlem från och med 1.10.2018. Han rapporterar till koncernchef Jaakko Eskola.

Wärtsiläs nya organisation, baserad på två affärsområden som omfattar både nybyggen och service, blev verksam från och med 1.1.2019. Roger Holm, tidigare direktör för Marine Solutions, utnämndes till direktör för Wärtsilä Marine-affärsområdet, och Marco Wirén, tidigare direktör för Energy Solutions, utnämndes till direktör för Wärtsilä Energy-affärsområdet. Pierpaolo Barbone (61), direktör för Services och ställföreträdande verkställande direktör, lämnade Wärtsilä i slutet av året. 

Icke-finansiell rapport

Den ökande miljömedvetenheten skapar fundamentala förändringar inom både marin- och energiindustrin. Tack vare sina olika teknologier och specialiserade tjänster har Wärtsilä utmärkta möjligheter att minska utsläppen och förbrukningen av naturresurser samt stödja sina kunder i förberedelser inför nya regelverk. Inom FoU fortsätter Wärtsilä att fokusera på utvecklingen av avancerade miljötekniker och -lösningar. Wärtsilä fäster vikt vid ansvarsfull affärsverksamhet och har förbundit sig att stöda FN:s Global Compact och dess principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption.

Ansvarsfull affärsverksamhet

I Wärtsiläs verksamhetsprinciper fastställs allmänna regler för alla medarbetare och riktlinjer för ansvarsfull affärsverksamhet. Verksamhetsprinciperna kompletteras av policyer som omfattar hela koncernen, inklusive policyn för kvalitet, miljö, hälsa och arbetarskydd, policyn för lika möjligheter och rättvisa anställningsrutiner samt policyerna relaterade till antikorruption, rapportering om compliance och inköp.

Wärtsilä intar en aktiv roll i tillämpningen av verksamhetsprinciperna och främjar implementeringen av dem genom effektiv kommunikation av innehållet till medarbetarna. Wärtsilä följer upp tillämpningen av dessa principer internt för att se till att hela organisationen förstår och engagerar sig i dem. I slutet av 2018, hade 17.255 medarbetare, dvs. 90% av alla anställda deltagit i utbildningen i verksamhetsprinciperna.

Leverantörer och affärspartner är en väsentlig del av den totala värdekedjan för Wärtsiläs produkter och tjänster. De förväntas bedriva sin affärsverksamhet enligt samma höga lagstiftningsmässiga och etiska standarder och affärsrutiner som Wärtsilä. Wärtsiläs specifika krav finns i bolagets mall for leverantörsavtal.

Miljöprestanda

Wärtsiläs främsta bidrag till en förbättrad miljöprestanda går ut på att erbjuda kunderna tillförlitliga och säkra teknologier och tjänster som utöver att uppfylla miljökraven bidrar till en hållbar utveckling inom marin- och energiindustrin. Wärtsiläs produkter och lösningar har en driftstid på upp till 30 år. Därför är det viktigt att man genom FoU-satsningar förbättrar produkternas och systemens prestanda och likaså att man tillämpar livscykeltänkande på optimering av prestanda och strävar efter att utveckla lösningar som gynnar kompletta kraftsystem och marina ekosystem. Förutom att förbättra produkternas miljöprestanda följer Wärtsilä också fortlöpande upp konsekvenserna av sina aktiviteter och strävar efter att minska energiförbrukningen i sina lokaler.

Wärtsiläs policy för kvalitet, miljö, arbetshälsa och arbetarskydd innehåller principer för hanteringen av miljökonsekvenserna av Wärtsiläs produkter och tjänster. De potentiella riskerna i anslutning till miljöfrågor och klimatförändringen har att göra med utsläppsbestämmelser och förändringar i kundernas attityder gentemot förbränningsmotorer och fossila bränslen. Riskerna hanteras genom att man fokuserar på FoU-aktiviteter för att förbättra produkternas effektivitet och minska utsläppen samt genom att utveckla ett brett utbud, inklusive teknologier relaterade till minskning av avfall, bekämpning av buller och hantering av avlopps- och ballastvatten. Under 2018 uppgick FoU-investeringar till 165 miljoner euro, vilket motsvarar 3,2% av omsättningen. Av dessa investeringar fokuserade majoriteten på en förbättrad miljöprestanda. Viktiga framsteg under året omfattade framgångsrika test relaterade till Wärtsiläs automatiska dockningslösning. Inom energimarknaden lanserades en ny solkrafts- och lagringshybridlösning, Wärtsilä Hybrid Solar och GridSolv, en avancerad modulbaserad lagringslösning.

Sociala frågor och personalfrågor

Wärtsilä är en ansvarsfull arbetsgivare som erbjuder personalen en arbetsplats som präglas av öppenhet, respekt, förtroende, lika möjligheter och utrymme för personlig utveckling. Wärtsilä har undertecknat FN:s initiativ Global Compact och stöder arbetsrättigheter som fastställts av Internationella arbetsorganisationen (ILO). Wärtsiläs policy för lika möjligheter och rättvisa anställningsrutiner skapar gemensamma ramar för anställningspraxis i alla Wärtsiläbolag. Personalledningsprocesser och -verktyg samt arbetsrutiner utvecklas för att säkerställa att de är konsekventa över nationella och organisatoriska gränser. Wärtsilä har globala arbetsgraderingssystem och belöningsprinciper för att garantera transparens och likabehandling för alla medarbetare, och de iakttas av alla Wärtsiläenheter runt om i världen.

Målet för Wärtsiläs strategi för personalledning är att säkerställa att affärsenheterna har tillgång till nödvändiga resurser samt kompetenta och motiverade medarbetare. För att utveckla deras kompetens erbjuds medarbetarna ett stort urval av interna utbildningar i bland annat teknologi, arbetshälsa och arbetarskydd, språk och kultur, projekthantering, miljö, säkerhet och ledarskap. År 2018 uppgick det genomsnittliga antalet utbildningsdagar till 2,16 per anställd.

Wärtsilä strävar efter att erbjuda medarbetare och leverantörer en trygg arbetsmiljö samt att minimera hälso- och säkerhetsriskerna relaterade till användningen av bolagets produkter och tjänster. Principerna för Wärtsiläs arbetshälsa och arbetarskydd fastställs i verksamhetsprinciperna samt policyn för kvalitet, miljö, arbetshälsa och arbetarskydd (QEHS) samt direktivet för miljö, arbetshälsa och arbetarskydd (EHS). Alla Wärtsiläenheter ska ha ett ledningssystem som överensstämmer med QEHS-policyn och EHS-direktivet. Dessutom tillämpar Wärtsiläbolagen program för arbetshälsa och arbetarskydd enligt den lokala lagstiftningen. Wärtsilä strävar efter noll arbetsolyckor på lång sikt. År 2018 var frekvensen för personskador som leder till förlorad arbetstid 2,50 (2,48).

Respekt för de mänskliga rättigheterna

Wärtsilä stöder och respekterar grundläggande mänskliga värden i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Wärtsilä har också undertecknat FN:s Global Compact och har därigenom förbundit sig till dess principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Ingen medarbetare tillåts vidta någon åtgärd som strider mot dessa principer för de mänskliga rättigheterna, vare sig direkt eller indirekt. Wärtsilä accepterar inte tvångs- eller barnarbete i någon form. De mänskliga rättigheterna och arbetsrättigheterna utgör en del av utbildningen i verksamhetsprinciperna, och de är inkluderade i Wärtsiläs policy för lika möjligheter och rättvisa anställningsrutiner samt i bolagets leverantörshandbok.

Antikorruption och bestickning

Wärtsiläs verksamhetsprinciper, antikorruptionspolicy och brokerdirektiv förbjuder uttryckligen bolaget och dess arbetstagare att erbjuda eller ta emot någon som helst förmån som betraktas som muta och att agera på ett sätt som kan leda till intressekonflikter eller bristande lojalitet. Enligt dessa direktiv ska antikorruptionslagar iakttas i alla länder där Wärtsilä har eller planerar att etablera affärsverksamhet, och dessutom ska eventuella fall av korruption och bestickning rapporteras.

Wärtsilä känner till riskerna för att bli föremål för bedrägerier utförda av externa affärspartner och riskerna med korruption och bedrägerier på flera marknader där bolaget bedriver affärsverksamhet. Därför förutsätts alla medarbetare iaktta de strikta antikorruptionsreglerna. Wärtsilä ordnar omfattande utbildning för sin personal i antikorruptionsprinciper och tillämplig lagstiftning samt i relevanta företagspolicyer och -procedurer. Fram till slutet av 2018 hade 90% av Wärtsiläs medarbetare deltagit i antikorruptionsutbildning. Medarbetarna uppmuntras till att komma med respons och rapportera om misstänkta oegentligheter till linjeledningen eller direkt till enheten för juridiska ärenden, compliance-funktionen eller interna revisionen. Wärtsilä har också ett dedikerat verktyg med vars hjälp medarbetare kan rapportera om oegentligheter.

Aktier och aktieägare

Under januari–december 2018 uppgick handelsvolymen på börsen Nasdaq Helsinki till 278.938.159 aktier, vilket motsvarade en omsättning på 4.754 miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser, såsom Turquoise, BATS CXE och BATS BXE. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var 226.474.065 aktier.

Aktierna på Nasdaq Helsinki

 

31.12.2018 Antal aktier och röster Aktieomsättning 1‑12/2018
WRT1V 591 723 390 278 938 159
1.1.-31.12.2018 Högsta Lägsta Medelkurs¹ Sista
Aktiekurs 19,88 12,75 17,04 13,90
1 Enligt handelsvolym vägd medelkurs
Marknadsvärde 31.12.2018 31.12.2017
MEUR 8 222 10 375
Utländska aktieägare 31.12.2018 31.12.2017
% 54,5 55,9

Flaggningsanmälningar

Under rapportperioden januari-december 2018 informerades Wärtsilä om följande ändringar av ägarandelar:

Publicerings-datum Transaktions-datum Aktieägare Flaggningsgräns Direkt ägarandel, % Total ägarandel, %
26.2.2018 23.2.2018 BlackRock, Inc. Över 10% 9,88 10,04
28.2.2018 27.2.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Under 5% 4,85 6,10
2.3.2018 1.3.2018 BlackRock, Inc. Under 10% 7,13 9,98
8.3.2018 6.3.2018 BlackRock, Inc. Över 10% 6,64 10,01
9.3.2018 8.3.2018 BlackRock, Inc. Under 10% 6,60 9,97
14.3.2018 13.3.2018 BlackRock, Inc. Över 10% 6,69 10,04
19.3.2018 16.3.2018 BlackRock, Inc. Under 10% 8,22 9,66
22.3.2018 21.3.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Över 5% 5,07 6,03
6.9.2018 5.9.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Under 5% 4,75 5,78
28.9.2018 27.9.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Över 5% 5,03 5,14
2.10.2018 1.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Under 5% 4,9999 5,11
3.10.2018 2.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Över 5% 5,04 5,16
5.10.2018 4.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Under 5% 4,99 5,11
8.10.2018 5.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Över 5% 5,04 5,11
16.10.2018 12.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Under 5% 4,98 5,04
18.10.2018 16.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Under 5% - -
23.10.2018 19.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Över 5% 4,98 5,01
24.10.2018 22.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Över 5% 5,005 5,029
25.10.2018 23.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Under 5% - -

Beslut av ordinarie bolagsstämman

Bolagsstämman som ordnades 8.3.2018 fastställde bokslutet samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till åtta. Till styrelseledamöter valdes Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone, Mikael Lilius, Risto Murto och Markus Rauramo.

Till revisor för 2018 valdes revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy.

Dividend

Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala 1,38 euro per aktie i dividend i två poster. Den första dividendposten på 0,69 euro per aktie betalades 19.3.2018. I enlighet med den godkända vederlagsfria aktieemissionen (aktiesplit) fördelades den andra posten mellan en gammal och två nya aktier så att 0,23 euro betalades för varje aktie. Den andra posten betalades 27.9.2018. Justerat till det ökade antalet aktier till följd av den vederlagsfria emissionen var dividenden 0,46 euro per aktie.

Vederlagsfri aktieemission (aktiesplit)

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till en vederlagsfri aktieemission i proportion till aktieägarnas innehav så att två nya aktier emitteras för varje befintlig aktie. Därigenom emitterades totalt 394.482.260 nya aktier. De nya aktierna infördes i handelsregistret 12.3.2018.

Fullmakt att köpa och distribuera aktier i bolaget

Styrelsen beviljades fullmakt att köpa högst 57.000.000 egna aktier i bolaget. Fullmakten är i kraft till nästa bolagsstämma, dock högst i 18 månader från beviljandet av fullmakten.

Styrelsen beviljades fullmakt att distribuera högst 57.000.000 egna aktier i bolaget. Styrelsens fullmakt att distribuera bolagets egna aktier gäller i tre år från bolagsstämman och återkallar den fullmakt som bolagsstämman gav 2.3.2017. Styrelsen beviljades fullmakt att avgöra till vem och i vilken ordningsföljd aktierna kommer att distribueras. Styrelsen har fullmakt att köpa eller distribuera aktierna på ett annat sätt än i proportion till de existerande aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier i bolaget.

Styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Mikael Lilius till ordförande och Tom Johnstone till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en utnämnings- och en ersättningskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna:

Revisionskommittén: Ordförande Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Risto Murto.
Utnämningskommittén: Ordförande Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Johan Forssell, Risto Murto.
Ersättningskommittén: Ordförande Mikael Lilius, Maarit Aarni-Sirviö, Tom Johnstone.

Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten

Inom affärsområdet Services är de största riskerna för hur efterfrågan kommer att utvecklas den låga ekonomiska tillväxten och den politiska instabiliteten i vissa regioner. Vissa länders försvagade valutor kan påverka kundernas köpkraft. Det svåra läget inom konventionella handelsfartyg och offshore fortsätter att skapa osäkerhet.

På kraftförsörjningsmarknaden fortsätter den sköra ekonomiska tillväxten och det långsamma beslutsfattandet att vara de primära riskerna för hur efterfrågan utvecklas. Geopolitiska spänningar och eventuella handelshinder i kombination med stora valutakursfluktuationer kan leda till att investeringsbeslut skjuts upp i vissa länder. Pristrycket på grund av den fortsatt hårda konkurrensen är fortfarande en riskfaktor.

Spänningarna i världshandeln och den makroekonomiska osäkerheten fortsätter att vara riskfaktorer för marinindustrin. Offshoresegmentet förblir en utmaning på grund av överkapacitet och fluktuerande oljepriser. Klimatförändringen kräver ytterligare åtgärder för att minska utsläppen inom shipping. Nya och potentiella miljöbestämmelser är dock en osäkerhetsfaktor. En effektiv hantering av cyberrisker blir allt viktigare, eftersom cybersäkerhet har blivit en kritisk faktor i många säkerhetssystem inom shipping.

Wärtsilä betonar ett holistiskt tillvägagångssätt i hanteringen av cyberrisker och fysiska säkerhetsrisker i sin interna verksamhet och sina relationer med kunderna. Företagets cybersäkerhetsteam utför sina operativa, administrativa och compliancerelaterade aktiviteter enligt protokollen IEC62443 och ISO 27k. Dessa aktiviteter omfattar cybersäkerhet, riskhantering, upptäckt, säker utveckling av mjukvara, utbildning, ändpunktsskydd, nätverkssäkerhet och rådgivning i cyberfrågor. Wärtsilä har implementerat nya processer för lagring, behandling, och användning av data i företagets system för att uppfylla kraven enligt den allmänna dataskyddsförordningen. Cybersäkerheten beaktades i implementeringen.

Koncernen är svarande i ett antal juridiska processer som beror på eller är underordnade den normala affärsverksamheten. Dessa processer handlar främst om frågor relaterade till avtal och andra skyldigheter, arbetsförhållanden, sakskador och reglering. På koncernen ställs nu och då skadeståndskrav på olika belopp och varierande grunder. För närvarande finns det ett ovanligt ansenligt krav. Enligt koncernens policy ska avsättningar göras relaterade till sådana krav samt för rättsprocesser och skiljeförfarande när ett ogynnsamt utfall är sannolikt och förlusten rimligt kan estimeras.

Avsnittet Risker och riskhantering i denna årsredovisning innehåller en mer detaljerad beskrivning av Wärtsiläs risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten.

Händelser efter rapportperioden

Den 30 januari 2019 offentliggjorde Wärtsilä planer om att omstrukturera sin verksamhet och sina resurser för att säkra lönsamheten och konkurrenskraften i framtiden. Det koncernövergripande programmet betonar hållbara besparingar och åtgärder som ökar värdet för kunderna. Detta omfattar starkare fokus på målinriktade försäljningsåtgärder, utveckling av den avtals- och tjänstebaserade verksamheten, genomgång av kostnadsstrukturen, samt optimering av affärsportföljen och organisationen. Programmet förväntas leda till en minskning av ca 1.200 arbetsplatser globalt. Minskningarna påverkar alla affärsområden och stödfunktionerna. Genom dessa åtgärder förväntas Wärtsilä uppnå årliga besparingar på ca 100 miljoner euro. Effekten av besparingarna kommer att ta form gradvis under andra hälften 2019 och de kommer att ha införts fullständigt fram till slutet av 2020. Kostnaderna som uppstår i samband med omstruktureringen beräknas uppgå till ca 75 miljoner euro.

Relaterade sidor

Koncernchefens hälsning

Femårsöversikt

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?