Open navigation

Strategi

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs syfte är att möjliggöra hållbara samhällen med hjälp av smart teknologi. Efterfrågan på ren och flexibel energi och behovet av effektiva och säkra transporter påverkar i allt högre grad kundernas verksamhet. Detta utgör grunden för Wärtsiläs Smart Marine- och Smart Energy-vision. Med en integrerad portfölj av tjänster, system och produkter som beaktar kundernas behov under hela livscykeln har Wärtsilä en bra position när det gäller energieffektiva och innovativa lösningar. Betoningen ligger på att optimera installationernas prestanda under livscykeln med hjälp av dataanalys och artificiell intelligens som stöd för kundernas operativa beslut. Wärtsiläs digitala transformation kommer att erbjuda kunderna mer värde genom fokus på samarbete och kunskapsdelning. En stark närvaro på nyckelmarknaderna och ett överlägset globalt servicenätverk stöder bolagets tillväxtambitioner.

Med hjälp av sin flexibla produktion och styrning av leverantörskedjan söker Wärtsilä fortlöpande efter nya sätt att upprätthålla en hög kvalitet och kostnadseffektivitet – ofta i samarbete med kunder och ledande industriella partner. Investeringarna i FoU och fokus på digitalisering skapar en stark grund genom vilken bolagets position som en föregångare inom marknadsinnovationer kan säkerställas och stärkas. I kombination med ett fortlöpande fokus på säkerhet, diversitet och höga etiska standarder kan Wärtsilä med hjälp av denna innovativa kultur attrahera kompetenta och engagerade medarbetare som utgör grunden till en högpresterande organisation. Implementeringen av operativ effektivitet säkerställer att det är lätt att samarbeta med Wärtsilä samt främjar produktiviteten och effektiviteten för kunderna.

Implementering av strategin under 2018

Wärtsilä lanserade flera nya koncept och lösningar under 2018 som stöder implementeringen av strategin. Införandet av visionen Smart Energy, som syftar till att leda industrins omvandling mot en framtid som till 100% använder förnybara energikällor med hjälp av flexibel kapacitet, efterföljdes av lanseringen av nya lösningar för integration av förnybara energikällor och lagring. Expansionen av förnybara energikällor främjades av att Wärtsilä fick viktiga order från Australien och USA. Inom marinindustrin var förvärvet av Transas ett viktigt steg som stärkte Wärtsiläs utbud av smarta lösningar. Betydande framsteg inom smart shipping omfattade framgångsrik testning av det automatiska dockningskonceptet och påbörjandet av ett projekt för att utveckla en hamnbogserbåt med autonom navigation.

Samarbete och kunskapsdelning både inom koncernen och utomstående partner, leverantörer och kunder är centralt för att utveckla den smarta teknologi som behövs för att uppfylla marknadens krav. I denna kontext var beslutet att bygga ett nytt center för forskning, utveckling och produktion i Vasa i Finland en viktig milstolpe under året.

Fokus på en digitalisering av Wärtsiläs verksamhet och utbud fortsatte. Under året öppnade Wärtsilä ett accelerationscenter i Singapore i syfte att främja innovationer och samarbete med industrin, universitet och lokala partner för att stärka och utveckla det maritima ekosystemet i Singapore. Wärtsilä offentliggjorde också ett partnerskap med cybersäkerhetsföretaget Templar Executives för att etablera en cyberakademi, som ordnar kurser för att stöda och främja cybersäkerheten inom shipping. Under året lanserades inom ramen för partnerskapet MCERT, en internationell plattform för cyberunderrättelse och incidentrapportering som förbättrar det maritima ekosystemets cybersäkerhet.

För att främja en högpresterande kultur har Wärtsilä fortsatt sina chefsutvecklingsprogram på många områden. Sedan etableringen av Operational Excellence Academy år 2016 har närmare 2.000 chefer och medarbetare deltagit i inlärningsmoduler i operativ förträfflighet. Akademin etablerades för att garantera att fortlöpande förbättringar blir en integrerad del av företagskulturen och arbetsrutinerna. Under året införde Wärtsilä företagskulturinitiativet Leap och appen WeLeap för att påskynda utvecklingen av den digitala kompetensen inom företaget. Sedan starten i juni har inlärningsportalen haft över 3.300 användare. Med särskilt fokus på den pågående digitala omvandlingen infördes dessutom ett nytt rekryteringssystem, vars syfte är att attrahera nya talanger, förbättra kandidaternas upplevelser och främja Wärtsiläs renommé som arbetsgivare. MyVoice, Wärtsiläs medarbetarenkät, uppdaterades också för att i högre grad uppfylla företagets behov. Den förnyade enkäten fäster vikt vid engagemang och motivation samt är fullständigt digital och tillgänglig via mobilenheter.

Personalens hälsa och säkerhet är en prioritering inom Wärtsilä, och det globala målet är fortfarande noll olyckor som leder till förlorad arbetstid. Efter flera år av förbättringar på detta område ökade frekvensen för olyckor som leder till förlorad arbetstid något under 2018 till 2,50 (2,48). Att ytterligare förbättra säkerhetsledningen inom företaget har varit ett fokusområde, och fram till slutet av året hade 3.200 Wärtsilächefer deltagit i en en dag lång workshop i säkerhetsledning. Den fjärde globala säkerhetsdagen ordnades med temat "On the Road" i syfte att öka medvetenheten om risker och stöda medarbetarna att fatta säkrare beslut på resor.

Finansiella mål

Wärtsiläs långsiktiga finansiella mål är att företaget ska växa snabbare än globala BNP och bevara sin rörelsevinstmarginal mellan 14% på konjunkturtoppen och 10% på konjunkturbotten. Ett annat mål är att hålla nettoskuldsättningsgraden under 0,50 och att betala en dividend som åtminstone motsvarar 50% av resultatet per aktie över cykeln.

Wärtsiläs prestanda under 2018 var i linje med företagets långsiktiga mål. Omsättningen ökade med 5%, vilket ledde till att Wärtsiläs 5-åriga tillväxt landade på 2,4%. Globala reella BNP uppskattas ha ökat med 3,7% under 2018, vilket motsvarar en 5-årig tillväxttakt på 2,0%. Det jämförbara rörelseresultatet var 11,2% av omsättningen. Nettoskuldsättningsgraden var 0,14 och styrelsens dividendförslag på 0,48 euro per aktie motsvarar 73,7% av rörelsevinsten.

Målsättningar Utveckling 2018 Utveckling 2017, justerad
Omsättningen skall växa snabbare än den globala BNP-tillväxten 5% tillväxt 3% tillväxt
Rörelsevinstmarginalen mellan 10% och 14% 11,2% 11,7%
Nettoskuldsättningsgraden under 0,50 0,14 0,10
Dividendutbetalning minst 50% av resultatet per aktie över cykeln 73,7%1 70,8%
1 Styrelsens förslag.
Siffrorna i jämförelseperioden 2017 har justerats till följd av den nya IFRS 15-standarden.

Relaterade sidor

Målsättningar

Strategi

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?